Nammazhwar aruLich cheythavai

Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page 

2505:

§¦Þ¦¨Û ǯßëÛ* ®¿° ¼¡ß°Ü®Ç ëߪӯ©Ú½©ßªÛ,* ¨Å½®-

®¦Þ¦ªÛ ǯ߮* ýìÙ ®ß¾¥Ë­ßΪÛ,* ®°Ü®ßë­¡ß­Ü-

ɰܨ¨Ûǯ߽ª ¼©ß̨×ì٧ܧÔÌ®ì¢Ü¡ß! óÌ°ßëÛ*

ù¦Þ¦¨Û ǯßΪӥ§ÜÇ,* ÷°½®ß©¦ÞÅªÛ õ²Ý²²Ý²½®? 28

 

3464:##

¡¢ÜÁÍªÛ ©¡ÍªÛ ¡¦Þ ÇëÓ­±Óëß°Ü*  ¡¦Þ¦¨×ìÙ ¾¡¡°ß­Ü õ¾±¡ÜÁªÛ,*

£¢ÜÁ £¡Ü¡ì¢Ü¡¼°²ÝÑ ¾¡ á©ÚɪÛ*  `§ßª¾ì¡Ü ¡¦Þ' ù²Ý½± §°ÌªÛ,*

`ù¢Ü¢½² §ìӡܽ¡²Ý ÷²Ý¿²®Ó¥ÛÅ' ù²ÝÒªÛ*  ǫ̃ԭªÛ ¾¡ ǯ߮ÓÌ¡ÜÁªÛ,*

¼£¢Ü¡ë­Ü ©ßëÛ¨×ìÙ§Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ßëÛ!*  õ®°Ü§Ô±§ÜÇ ù²Ý ¼£ëÛ¡Ô²Ýç½ë?' (2)

 

3465:

'ù²Ý ¼£ëÛ¡Ô²ÝçëÛ ù²Ý §ßª¾ì¡Ü ¡¦Þæ!  ù²ÝÒªÛ* ¡¦Þ¦ÖìÙª­Ü¡ õÌ¡ÜÁªÛ,*

`ù²Ý ¼£ëÛ½¡²Ý ù±Ó¨×ìÙ§Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ßëÛ?'ù²ÝÒªÛ* ¼®®ÜÎëÓìÙ§ÜÇëÓìÙ ÷ÌÁªÛ:*

`ʲݼ£ëÛ§ ®Ó¿²½ë! Ê¡©Ú©¥ßëÛ' ù²ÝÒªÛ* Ê¡Ô­Ü®¦Þæ!§Á®½§ß?' ù²ÝÒªÛ,*

ʲݼ£ëÛÇ õ®Üέ¡ªÛ ÷¦ÞŪӯ¨Û§°¨Û§ßëÛ!* ù²Ý¼¡ß½­ßÊ¥Õ¡Ô²Ý±Ç õ®¥Û½¡?

 

3466:

®¥Û¡Ô­°Ü õ¾±ËªÛ `ª¦Ó®¦Þæ!' ù²ÝÒªÛ*  ®ß²½ª ½¨ß¡ÜÁªÛ ¾ªëß¡ÜÁªÛ,*

`÷¥ÛÁ¾¥ óÃììÙ ÷ëÓ¼ì­Ü­ßªÛ ÷¦Þ¥*  üÌ®½²!' ù²ÝÒªÛ ÷°ÜÐÌÁªÛ,*

`¡¥Û¡Ô­Ö! ÷²Ý¿²¡Ü ¡ßƪßÑ óÌ°ßëÛ*  ¡ßÁ§Ü§ß! ¡¦Þ¦½²!' ù²ÝÒªÛ,*

§Ô¥Û¼¡ß¥Õ ª§Ô°Üã¯Û §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ßëÛ!*  õ®°Ü§Ô±§ÜÇ ù²Ý ¼£ëۧԥۥ߽ë?  

 

3467:

õ¥Û¥¡ß­Ü õ¥Û¥ ¾¡¡°ßëÛ õÌ¡ÜÁªÛ*  ùϨÛÇ­ßëÛ ªë¢ÜÁªÛ ¾¡ á©ÚɪÛ,*

`¡¥Û¥½ª ¡ß§­Ü!' ù²ÝÑ ÊêìÙ£Û£Ô¡ÜÁªÛ*  `¡¥­Ü®¦Þæ! ¡¥Õ¾ë¡ß¦Þ' ù²ÝÒªÛ,*

`®¥Û¥®ßëÛ ½¨ªÓ ®­¢Ü¾¡ëß!' ù²ÝÒªÛ*  `®¨Û§Ô¥ßëÛ' ù²Ý¼±²Ý½± ªë¢ÜÁªÛ,*

£Ô¥Û¥½²! ¼£Ï¨×ìÙ§Ü §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ßëÛ!*  õ®°Ü§Ô±§ÜÇ ù²Ý £Ô¨Û§Ô§Ü§ß½ë?  

 

3468:

£Ô¨Û§Ô¡ÜÁªÛ §Ô¾£¡ÜÁªÛ ½§ÑªÛ ¾¡ á©ÚɪÛ*  `§ÔÌ®ì¢Ü ¡§ÜÇ°Ü°ßëÛ!' ù²ÝÒªÛ

®¨Û§Ô¡ÜÁªÛ,* ô¢Ü½¡ ª¾¯¡Ü ¡¦Þ¦ÖìÙ ª­Ü¡* ®¨Û§Ô¥ßëÛ' ù²Ý¼±²Ý½± ªë¢ÜÁªÛ,*

ó¨Û§Ô©Ú½©ßÇ óΦ²Ý ÷¥­Ó¥¨Û§ß½²!*  ó¿­¡¥­Ü ¡¾¥¨Û§ ôìʽ§,*

£¨Û§Ô§ÜÇ ÷²Ý £ì¦ªÛ £ßìÙ®½§ ®­Ó§Ü§* ¾§ë¿­ ¾ªë­Ü ¼£ë߽ۧ²!

 

3469:

`¾ªë­Ü¼£ëÛÇ ù²Ý¿² ª²ªÛ¡®ì٨߽ۧ²!'  ù²ÝÒªÛ* `ªß ªßë½²!' ù²ÝÒªÛ,*

`¼£ëÛë®ßëÛ ª¦Ó½ë!' ù²ÝÒªÛ* `§¦Þ ɲ­Üã¯Û §ÔÌ®ì¢Ü¡§ÜÇ°Ü°ßëÛ!'ù²ÝÒªÛ,*

`¼®ëÛë®ß°Ü §¦ÞÅ £¢ÜÁ£¡Ü¡ìªÛ ®Ó­Ü½­¨ÛǪÛ*®Ó¦Þ½æì٠ʧ­Ü!' ù²ÝÒªÛ,*

¾©¼¡ß°Ü ©ßªÛ©¿¦ëßëÛ! õ®°Ü §Ô±§Ü§Ì°ßëÛ*  ©ß®Ó½ë²Ý ¼£ë±Û©ß­Ç½®.   

 

3470:

`©ß­ Dzݩ¢Ü¡°Ü õ²Ý©¢Ü¡°Ü ©¾¥§Ü§ßëÛ!*  ©±Û±Ó­ßìÙ ©±Û±¨Ô²Ýç½²,*

¡ß­£¡Ü¡ì§Ü§ßëÛ! ¡¥­Ó¥¢Ü ¼¡ß¦Þ¥*  ¡¥­Ü®¦Þæ! ¡¦Þ¦½¦!' ù²ÝÒªÛ,*

`½£­Ü¼¡ß°Ü §¦Þɲ­Üã¯Û §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ßëÛ!'ù²ÝÒªÛ* `ù²Ý§×ì٧ܧ½²!' ù²ÝÒªÛ,*

½¡ß­ªß ª¾¯¡Ü¡¦Þ ©²Óª­Ü¡ õÌ¡ÜÁªÛ* ù²ÝÒ¾¥¡Ü ½¡ßª°¡Ü ¼¡ßϨ۽§.  

 

3471:

`¼¡ßϨÛÇ ®ß²®ìÙ¡¥ÛÁ'ù²ÝÒªÛ* Á²Ý½±¨Û§Ô¡Ü ½¡ß¨Ô¾ì ¡ß§Ü§®²Ý! ù²ÝÒªÛ,*

óϨۼ§ßÏªÛ ô®Ó ó²­¼®®ÜÎëÓìÙ¡ÜÁªÛ*  `ó¤Ý£² ®¦Þ¦½²!'ù²ÝÒªÛ,*

ùϨÛǽª­Ü ½¨ß¡Ü¡Ô õ¾ª©Ú©Ó­°Ü õÌ¡ÜÁªÛ* ù¢Ü¢½² ½¨ß¡ÜÁ½¡²Ý?' ù²ÝÒªÛ,*

¼£Ï¨Û§¥ªÛ ɲ­Üã¯Û §ÔÌ®ì¢Ü¡§Ü§ßëÛ!* ù²Ý¼£ëÛ½¡²Ý ù²Ý§Ô̪¡¥Û½¡? 7.2.8

 

3472:##

`ù²Ý§Ô̪¡°Ü ½£ìÙªßìÙ®½²! ù²ÝÒªÛ* ù²ÝÒ¾¥ ô®Ó½ë!' ù²ÝÒªÛ,*

`¨Ô²Ý§ÔÌ ùëÓ±Ûç­Ü õ¥¨ÛÇ ¨× ¼¡ß¦Þ¥*  ¨Ô­ª¡°Ü ½¡°Ü®½²!' ù²ÝÒªÛ,*

`ó²ÝÑ̽®ÏªÛ §Ï®Ó ¨× ¼¡ß¦Þ¥*  ôëÛª¡°Ü ó²Ý©½²!' ù²ÝÒªÛ,*

¼§²Ý §ÔÌ®ì¢Ü¡ªÛ ½¡ßëӭܼ¡ß¦Þ¥ß½²!* ¼§°Ó¡Ô½­²Ý Ê¥ÕÎ õ®°Ü§²¡Ü½¡.

 

3473:

`Ê¥ÕÎ õ®°Ü §²¡Ü¼¡ß²Ý±±Ó¡Ô½­²Ý' ù²ÝÒªÛ*  `Êêέ¡ß°Ó½ë!' ù²ÝÒªÛ,*

`¡¥Õ¡ª¯Û ¼¡ß²Ý¾±£Û £¾¥ë½²!' ù²ÝÒªÛ*  `¨ß²ÝÊ¡¡Ü ¡¥Î½°!' ù²ÝÒªÛ,*

`®¥Õξ¥ ®ß½èìÙ §¿­®½²!' ù²ÝÒªÛ*  `®¦Þ §ÔÌ®ì¢Ü¡½²!' ù²ÝÒªÛ,*

ó¥Õë¾¥ëß§ß°Ü ½©ß­Ó®°Ü óÆ¡Ô  󾥨ۧ²°Ü* Ê¡Ô­Ü®¦Þ¦²Ý ó¥Õ½ë.

 

3474:##

Ê¡Ô­Ü®¦Þ¦²Ý ó¥Õ¾ë󾥨ÛÇ óÌ°Ü ã¥Õ ÷ëÛ¨Û§®²Ý* ¼ªßëÛɲ­Ü ¼©ß̨­Ü,*

Ç¡Ô­Ü®¦Þ¦§ÜÇï¨×ìÙ£Û ½£ìÙ©Ú©²Ý* ®¦Þ¼©ß¯Ó­Üã¯Û  ®¦ÞÁÌáìÙ£Û £¥½¡ß©²Ý,*

Ê¡Ô­Ü®¦Þ¦²Ý ó¥Õ½ª­Ü ¼£ß²Ý²¼£ß­Üªß¿­* ôëÓì§ÜÇ õ©Ú©§ÜÇªÛ ®­Ü­ßìÙ,*

Ê¡Ô­Ü®¦Þ¦ ®ß²§ÜÇ õ¾ªë®ì٠㯠õÌ©Ú©ìÙ* ½©ìӲݩ ¼®°Ü°§Ü½§. (2)

¨ªÛªß¯Û®ßìÙ

Click here to get to Main page