Kulasekara Aazhwar aruLich cheythavai


Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page

647:

õÌ°ÓìÓë£Û Ã¥ìÙª¦Ó¡°Ü õ¾ª¡ÜÁªÛ ¼¨±Û±Ó*

õ²§ÜÇ§Ü§Ô ó¦Ó©¦ªÛ ôëÓì¢Ü¡°ßìÙ¨Û§*

óì®ì£©Ú ¼©Ì¤Ý½£ß§Ô ó²¨Û§²Ý ù²ÝÒªÛ*

ó¦Ó®Ó°¢ÜÁªÛ ÷ëìÙ¼®°Ü¿° ó¿¦¾ë ½ª®Ó*

§ÔÌ®ì¢Ü¡©Ú ¼©Ì¨¡Ì°Ü ¼§¦Þ¦ÖìÙ©Ú ¼©ß²Ý²Ó*

§Ô¾ì¡Ü¾¡ëß­Ü ó¥Õ®Ì¥©Ú ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

¡Ìª¦Ó¾ë¡Ü ½¡ßª°§Ü¾§¡Ü ¡¦ÞÅ ¼¡ß¦ÞÅ*ù²Ý-

¡¦Þ¦Ó¿¦¡°Ü ù²ÝѼ¡ß½­ß ¡°Ó¡ÜÁªÛ ¨ß½° (2)  1.1

 

648:

®ß½ëßìÙ ö¾ì¤ÝÄïÑ Ç§¢Ü¡°Ü ôìÙ¨Û§*

®¿°Ë¥ªÛ©Ó²Ý ó¯­Ü¨ß¡ªÛ ÷ªÓ¯Û¨Û§ ¼£¨Û§×*

®Öëߧ ª­ìÙ£Û¼£²Ý²Ó ®Ó§ß²½ª ½©ß­Ü*

½ª²Ý½ªÍªÛ ªÓ¡¼®¢ÜÁªÛ ©ì¨Û§ §²Ý¡×¯Û*

¡ßëߪÛé ª­ìÙ©Ú©Ó±¢Ü¡­Ü ó²Ý² ªß¿­¡Ü*

¡¥Õëì¢Ü¡§ÜÇ ó쮿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

ªß½ëß¿² ª²§ÜÇヲ ©±Û±Ó ¨Ô²ÝÑ* ù²Ý-

®ßëßì ù²ÝѼ¡ß½­ß ®ß¯Û§ÜÇªÛ ¨ß½°?    1.2


649:

ùªÛªß¦Þ©Ó²Ý óë²Ý ¨ß²ÝÁ ¨ß®ÓèͪÛ-

ùŧܽ§§Ü§Ô* öìÓì¦ÞÅ Ê¡ÊªÛ ¼¡ß¦ÞÅ*

ùªÛªßÅªÛ ù¯Ó±Û¡¦Þ¡°Ü ù¥Û¥Õ½èŪÛ*

¼§ßϽ§§Ü§Ô õ²Ó§Ô¾±¤Ý£ ¨Ô²Ý±* ¼£ªÛ¼©ß²Ý-

óªÛªß²Ý §²Ý ª­ìÙ¡Ü¡ª­¡Ü ¼¡ß©Úé¯Û ½§ß²Ý±*

ó¦Óëì¢Ü¡§Ü §ì®¿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

óªÛªß²Ý §²Ý ó¥ÕëÓ¿¦¡Ü¡×¯Û ó­ìÙ¡°Ó¥ÛÅ*

ó¢ÜÁ ó¥Õ뮽ìßÅ ù²ÝѼ¡ß½­ß óÆÁªÛ ¨ß½°                1.3

 

650:

ªß®Ó¿²®ßëÛ ©Ó°¨ÛÇ¡¨Û§ ªß¿­* ½®¿­-

®¦Þ¦¿¦ ù²Ý ¡¦Þ¦¿¦ ®²ÝÁ²Ý±½ª¨Û§Ô*

ô®Ó¿² ó²ÝÑ ÷ëÛë¡Ü¼¡ß¦Þ¥ ôëìÙ ú±Û¾±*

óªììÙ¡°Ü §ªÛ §¿­®¿² ó¨Û§ªÓ¯Ó õ²Ý©©Ú-

©ß®Ó¿²* ó®Ü®¥¼ªß¯Ó¾ë©Ú ©±Û±±Û çìÙ¡°Ü*

©ëÓ­ì¢Ü¡§Ü §ì®¿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

½¡ß®Ó¿² ¨ßα ®Ï§Ü§Ô ù²Ý§²Ý ¾¡¡°Ü*

¼¡ßëÛªÛª­ìÙÇïëÛ ù²ÝѼ¡ß½­ß á©ÚÉªÛ ¨ß½°                   1.4

 

651:

õ¿¦ëÓ­Ü­ß õ²Ý²Ó¾£ëß¯Û ¼¡ÏªÓ* õ²Ý©§Ü-

ǪÛÉÌÎªÛ ¨ßì§ÒªÛ õ¾±¤Ý£Ô ú§Ü§*

Ç¿¦ëÓ­Ü­ß§Ü ¼§ß²Ýª¾±Èï­Ü ½§ß§Ü§Ôì§Ü§ß­Ü*

¼§ß²Ýª­ìÙ¡Ü ¡¦ë²Ý ®¦¢Ü¡Ô ý®ß½§§Ü§*

ª¦Óªß¥ ªß°Ó¾¡¡°Ü ª­ÜÁ ¼£­Ü®*

ª§Ô°ì¢Ü¡§Ü §ì®¿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

ª¦Ó®¦Þ¦²Ý óªÛªß¿²¡Ü ¡¦ÞÅ ¼¡ß¦ÞÅ* ù²Ý-

ª­ìÙ¼£²Ý²Ó ù²ÝѼ¡ß½­ß ®¦¢ÜÁªÛ ¨ß½°                     1.5

 

652:

ó°Óª­ìÙ ½ª­Ü óë²Ý óì²Ý õ¨Û§Ôì½èÅ* ú¿²-

óªììÙ¡°Ü§ªÛ ÁÏÎªÛ óìªÛ¾©ëÌªÛ ª±ÛѪÛ*

¼§°Óª§Ô½£ì٠ʲӮìÙ¡°Ü§ªÛ ÁÏÎªÛ ÷¨Û§Ô§Ü*

§Ô¾£§Ô¾£ëÓ­Ü ª­ìÙÇï®Ó£Û ¼£²ÝÑ ½£ÌªÛ*

¡°Óª­ìÙ½£ìÙ ¼©ß¯Ó­ì¢Ü¡§ÜÇ ÷졽ª±Ó*

¡¦Þ®°ÌªÛ ¡¥­Ü®¦Þ¦ìÙ ¡ª­¡Ü ¡¦ÞƪÛ*

ü°Óª§Ô½£ìÙ §ÔÌÊ¡ÊªÛ ¡¦ÞÅ ¼¡ß¦ÞÅ* ù²Ý-

÷°Ü°ªÓ¡ ù²ÝѼ¡ß½­ß ÷ÌÁªÛ ¨ß½°                         1.6

 

653:

ª±ªÛ §Ô¡ÏªÛ ª²¼ªß¯Ó§ÜÇ ®¤Ý£ ªß±Û±Ó*

ûªÛÉ­²Ý¡°Ü ó¥¡Ü¡Ô õ¥ìÙ©Ú ©ßì§Ü DzݩªÛ-

DZ¨ÛÇ,* õÌÊ©Ú ¼©ßϽ§§Ü§Ô ù­Ü¿­ ëӭܭߧÜ-

¼§ß²Ý¼²±Ó¡Ü¡¦Þ* ¨Ô¿­¨Ô²Ý± ¼§ß¦Þ¥ìß²*

ó±ªÛ§Ô¡ÏªÛ ª²§Ü§®ìÙ §ªÛ ¡§Ô¾ë©Ú ¼©ß²Ý²Ó*

ó¦Óëì¢Ü¡§Ü §ì®¿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

¨Ô±ªÛ§Ô¡ÏªÛ ªß½ëß¿²¡Ü ¡¦ÞÅ ù²Ý ¡¦Þ¡°Ü*

¨×ìÙª­Ü¡ ù²ÝѼ¡ß½­ß ¨Ô±ÛÁªÛ ¨ß½°                         1.7

 

654:

½¡ß­ßìÙ¨Û§ ¼¨Å¤Ý£ßì٢ܡªÛ á²±Û £¢Ü¡ªÛ*

¼¡ß¿­ëß¯Ó ¼¡ßŨۧ¦ÞÅ ¼¡ß±Û± ü°Ü®ß°Ü*

¡ß­ßìÙ¨Û§ ¡§Ô¡Ü¡Ì¥ ¼²²ÝÒªÛ ¼®²Ý±Ó¡Ü*

¡ÅªÛ©±¾® õ¾®ë¿²§ÜÇªÛ É±¤Ýã¯Û ¡ß©Ú©*

½£­ßìÙ¨Û§ ¼¨Å¢Ü¡¯²Ó ½£ß¿­ ã¯Û¨Û§*

§ÔÌ®ì¢Ü¡ §ì®¿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

ªß½­ß¿²¡Ü ¡¦ÞÅ õ²Ý©¡Ü ¡­®Ó ùëÛ§Ô*

®­Ü®Ó¿²½ë²Ý ù²ÝѼ¡ß½­ß ®ßÏªÛ ¨ß½°                     1.8

 

655:

Çïìߧ ª²¡Ü¡ß§­Ü ¼§ß¦Þ¥ìÙ §¢Ü¡°Ü-

Á¯ßªÛÁϪӧÜ* §ÔÌ©ÚÉ¡¯Û¡°Ü ©­ÎªÛ ©ß¥Õ*

ôìߧ ª²¡Ü¡°Ó©Ú½©ßÅ óϧ ¡¦Þ¦ÖìÙ*

ª¾¯½£ßì ¨Ô¿²¨ÛÇÌ¡Ô ú§Ü§Ô* ¨ßЪÛ-

£×ìßìÙ¨Û§ ʯ½®ß¾£ ©ì¾® ¡ß¥ÛŪÛ*

§ÔÌ®ì¢Ü¡ §ì®¿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

½©ßìß¯Ó óªÛªß¿²¡Ü ¡¦ÞÅ Ç°Ü°Ó©Ú* õ©Ú

駭§Ü§Ô­Ü ù²ÝѼ¡ß½­ß ÉìÐªÛ ¨ß½°                   1.9

 

656:

®²Ý¼©Ì ®ß²¡ªÛ ÷ëÛë óªììÙ ÷ëÛë-

ª¦ÞÆëÛë* ª¦ÞÆ­¡Ô­Ü ª²Ó£ìÙ ÷ëÛë*

DzݩªÓÁ ÇëìÙ ó¡­* óëìÙÎ ü²Ý±Ó­Ü­ß£Û-

áªÛ®°ì* 󡪡ÔÏªÛ ¼§ß¦Þ¥ìÙ ®ß¯*

ó²Ý¼©ßÅ ¼§²Ý§Ô¾£ ½¨ß¡Ü¡Ô©Ú ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

ó¦Óëì¢Ü¡²Ý §ÔÌʱ۱§ÜÇ ó¥ÕëßìÙ §¢Ü¡°Ü*

õ²Ý©ªÓÁ ¼©Ì¢ÜÁÏÎ ¡¦ÞÅ* ëßÒªÛ-

õ¾£¨ÛÇ¥½² ù²ÝѼ¡ß½­ß õÌ¡ÜÁªÛ ¨ß½° (2)                1.10

 

657:

§Ô¥ìÙ®Ó°¢ÜÁ ¡¾ì©Ú¼©ß²Ý²Ó ¨ÅÎ ©ß¥ÛŧÜ*

§ÔÌ®ì¢Ü¡ §ì®¿¦ëÓ­Ü ©°Ü°Ó ¼¡ß°ÜЪÛ*

¡¥­Ü®Ó°¢ÜÁ ¡Ì½ª²Ó óªÛªß²Ý §²Ý¿²¡Ü*

¡¦Þæì¡Ü ¡¦ÞÅ ÷¡¡ÜÁªÛ ¡ß§­Ü §²Ýè­Ü*

Á¾¥®Ó°¢ÜÁ ®Ó±­Ü§ß¿²¡Ü ¼¡ß±Û± ¼®ß°Ü®ß°Ü*

ᥭìÙ½¡ß²Ý ¼¡ß¾¥Á­½£¡ì²Ý ¼£ß±Û¼£ëÛ§*

¨¾¥®Ó°¢ÜÁ §ªÓ¯Ûªß¿­ ©§ÜÇªÛ ®­Ü­ßìÙ*

¨­¨Û§Ô¡¯Û ¨ßì¦²Ý ó¥Õ¡Ü¡×¯Û ¨¦ÞƮ߽ì (2)         1.11

 

£¨Û§¡Ü ¡­Ó ®Ó̧ܧªÛ

 

658:

½§¥Û¥ÌªÛ§Ô±­Ü ½§²Ó¿²§Ü* ¼§²Ý²ì¢Ü¡¿²* §Ô̪ßǮ߯Û-

®ß¥Û¥ªÓ­Ü ®²ªß¿­ ªßìÙ®¿² ®ß¯Û§Ü§Ô* ªß­Ü¼¡ß°Ü £Ô¨Û¾§ëìßëÛ*

ô¥Û¥½ª®Ó ë­¨Û§¾¯§ÜÇ* óëìÙ¼®ëÛÇªÛ ¼ªëÛë¥ÕëßìÙ¡°Ü §ªÛ*

ö¥Û¥ªÛ ¡¦Þ¥Õ¥¡Ü Ꭺ­Ü* óÇ ¡ßƪۡ¦Þ ©ë讽§ (2)           2.1

 

659:

½§ßŭߪ­ìÙ ª¢Ü¾¡ ½§ß°Ó¿¦ ½§ßëۨۧǪÛ* Ã¥ìÙ ®ß°Óëß­Ü*

¨×ŪߪìªÛ ¼£±Û±ÇªÛ* ¨Ô¾ì½ªëÛ§ÜÇªÛ õ¾®½ë ¨Ô¿²¨ÛÇ*

ô¥Õ©Ú©ß¥Õ óì¢Ü¡½®ß ù²Ý±¾¯¡ÜÁªÛ* ¼§ß¦Þ¥ìÙ ó¥Õ©Ú¼©ß¥Õ ô¥ ¨ßªÛ ¼©±Ó­Ü*

¡¢Ü¾¡¨×ìÙ Á¾¥¨Û§ßÅªÛ ½®¥Û¾¡ * ù²Ý讽§        2.2

 

660:

ú±¥ìÙ§Ü§ÇªÛ ú²ªßëÛ ¨Ô­ªÛ ¡×¦Þ¥ÇªÛ* Ê²Ý õìߪèëÛ*

ªß±¥ìÙ§Ü§ÇªÛ ª¦Þ¦°¨Û§ÇªÛ* ¼£ß­Ü­Ó©Ú©ß¥Õ* ®¦Þ ¼©ß²Ý²Ó©Ú½©-

ìßѽ©ß­Ü®ÌªÛ ¡¦Þ¦¨×ìÙ¼¡ß¦ÞÅ* óì¢Ü¡²Ý½¡ßëÓ­Ü §ÔÌʱ۱ªÛ*

½£Ñ¼£ëÛ¼§ß¦Þ¥ìÙ ½£®¥Õ£Û* ¼£Ï¤Ý ½£Ñ ù²Ý ¼£²Ý²Ó¡Ü ¡¦Ó®½²              

 

661:

½§ßëۧܧ§¦Þ§ëÓìÙ ¼®¦Þ¼¦ëÛ©ßÍ¥²Ý ÷¦Þ¥ÍªÛ* ÷¥²ÝçëÛ£Û£Ô¡¦ÞÅ*

ôì٧ܧ½§ßо¥ ùªÛ©Óìß²Ý* ù²Ý²ì¢Ü¡Ò¡ÜÁ ó¥ÕëßìÙ¡°ßëÛ*

¨ß§Ü§ÏªÛ¼©¯ ¨ßìæ ù²Ý±¾¯§ÜÇ* ¼ªëۧϪ۩§Ü ¼§ßÏÇ-

ú§Ü§Ô,* õ²ÝÉÑªÛ ¼§ß¦Þ¥ìÙ½£®¥Õ* ú§Ü§Ô ®ß¯Û§ÜÇªÛ ù²Ý ¼¨¤Ý£½ª            

 

662:

¼©ßëÛ£Ô¿­¡Ü Áì½­±ÛÑ ü̧ܧªÓѧÜÇ* ½©ßìì ®Öì٧ܧ½¡ß²Ý*

¼£ëÛ£Ô¿­£ÛÃ¥ì٠㼯߰ӧÜ* §Ô¦Þ¦ªßª§Ô°Ü ¼§²Ý²ì¢Ü¡èªÛ*

¼ªëÛ£Ô¿­¡Ü ¡Ì ½ª¡¼ªß²ÝÑ* §ªÛ ¼¨¤Ý£Ô­Ü ¨Ô²ÝÑ §Ô¡¯©Ú½©ßëÛ*

¼ªëÛ£Ô­ÓìÙ©Ú©®ìÙ §ªÛ¾ª½ë ¨Ô¿²¨ÛÇ* ù²Ýª²ªÛ ¼ªëÛ £Ô­ÓìÙ¡ÜÁ½ª                 

 

663:

ô§Ô ó¨Û§ªÛ ó²¨Û§ ó±Ûɧªß²* ®ß²®ìÙ §ªÛ©Óìß²Ý*

©ß§ªßª­ìÙ ãÅªÛ ©§Ü§Ôëӭߧ* ©ß®Ó¡°Ü ÷ëÛ¨Û§Ô¥*

§×§Ô­Ü ¨²Ý¼²±Ó ¡ß¥Û¥Õ* ù¢ÜÁªÛ §ÔìÓ¨ÛÇ óì¢Ü¡²Ý ùªÛªßҡܽ¡*

¡ß§­Ü ¼£ëÛ¼§ß¦Þ¥ìÙ¡ÜÁ ù©Ú©Ó±©Ú©ÓͪÛ* ¡ß§­Ü¼£ëÛËªÛ ù²Ý ¼¨¤Ý£½ª               

 

664:

¡ßìÓ²ªÛ ɾ콪²Ó ¨­Ü¡§ÔìÙʧܧ* ¼®¦Þ¦¾¡£Û ¼£ëÛë®ßëÛ*

ôìªßìÙ®²Ý óì¢Ü¡¼²²ÝÒªÛ* óÌªÛ ¼©Ì¤ÝÃ¥ìÙ ü²Ý±Ó¿²*

½£ÌªÛ ¼¨¤Ý£Ô²ìß¡Ô£Û ½£ìÙ¨ÛÇ* ¡£Ô¨Û§Ô¯Ó¨Û§ ¡¦Þ¦ÖìÙ¡°ß­Ü*

®ßì¨Ô±Û©®ìÙ §ß°Ó¿¦¡ÜÁ* üÌ ®ßìªßÁªÛ ù²Ý ¼¨¤Ý£½ª                 

 

665:

ªß¿­Ë±Û± ¡¥­Ü ¡Ô¥¨Û§®²Ý* ®¦ÞÅ ¡Ô¦ÞÅ ¨Ñ¨ÛǯßëÛ*

ªß¿­Ë±Û± ®¾ì©Ú ¼©Ì¨Û§Ô̪ßìÙ®¿²* ª­ìÙ¡Ü ¡¦Þ¦¿²*

ªß¿­Ë±ÛÑ ùÏ¨Û§ß¥Õ©Ú ©ß¥Õ§Ü* §ÔìÓ¨ÛÇ óì¢Ü¡²Ý ùªÛªßҡܽ¡*

ªß¿­Ë±Û±ÓÅªÛ ¼§ß¦Þ¥ìÙ ®ß¯ÛΡÜÁ* ªß¿­Ë±Û±Ç ù²Ý ¼¨¤Ý£½ª                

 

666:

¼ªßëÛ§ÜÇ¡Ü ¡¦Þ©²Ó ½£ß켪ëÛ¡°Ü £Ô­ÓìÙ©Ú©* ú¢Ü¡Ô õ¿°§ÜǨԲÝÑ*

ùëÛ§ÜÇ¡Ü ÁªÛ©ÓÅ ¨¥Û¥ªÓ¥Û¼¥Ï¨ÛÇ* ô¥Õ©Ú©ß¥Õ õ¾±¤Ý£Ô,* ù²Ý-

ó§Ü§²Ý ó£Û£²Ý óì¢Ü¡Ò¡ÜÁ* ó¥ÕëßìÙ¡°ß¡Ô* ó®Ò¡Ü½¡-

©Ó§Ü§ìߪ®ìÙ ©Ó§Ü§ìÙ ó­Ü­ìÙ¡°Ü* ª±Û¾±ëßì٠ʱÛÑªÛ ©Ó§Ü§½ì              

 

667:

ó­Ü­Óªßª­ìÙ ª¢Ü¾¡¨ß§²Ý* óì¢Ü¡²Ý¼ªëÛ ó¥ÕëßìÙ¡°Ü§ªÛ*

ù­Ü¿­ëÓ­Ü ó¥Õ¾ª§Ü §Ô±§Ü§Ô²Ó­Ü* ù²ÝÑªÛ ½ªÎ ª²§Ü§èªÛ*

¼¡ß­Ü­Ó¡ß®­²Ý ᥭܨß롲Ý* ½¡ß¯Ó¡Ü½¡ß²Ý Á­½£¡ì²Ý*

¼£ß­Ü­Ó²Ý õ²Ý§ªÓ¯Û ªß¿­ ®­Ü­®ìÙ* ¼§ß¦Þ¥ìÙ ¼§ß¦Þ¥ìÙ¡°Ü ô®½ì(2)2.10              

 

 

668:

¼ªëÛëÓ­Ü ®ß¯Û¡Ü¾¡¾ë* ¼ªëÛ¼ë²¡Ü ¼¡ß°ÜЪÛ*õ®Ü-

¾®ëªÛ §²Ý¼²ßŪÛ* áÅ®Ç õ­Ü¿­ëß²Ý*

ûë½²* óì¢Ü¡ß ù²ÝÑ ó¾¯¡Ü¡Ô²Ý½±²Ý*

¾ªë­Ü ¼¡ß¦Þ¥ß¯Ó¨Û½§²Ý* ù²Ý§²Ý ªßܽ͡¡ (2)       3.1

 

669:

Èï­Ó½²ìÓ¾¥ëßìÙ* §Ô±§Ü½§ ¨Ô±ÛÁªÛ*

¤ß­ªÛ §²Ý¼²ßŪÛ* áÅ®§Ô­Ü¿­ëß²Ý*

ô­Óëß ó¾¯ëß* óì¢Ü¡ß! ù²ÝÑ*

ªß¼­Ï¨ÛÇ ü¯Ó¨Û½§²Ý* ù²Ý§²Ý ªßܽ͡¡           3.2

 

670:

ªßìèìÙ* ®ìÓ ¼®¤Ý£Ô¿­¡ÜÁ ô¥Û¼£ëÛ˪Û*

©ßìÓè¼ìßŪÛ* áÅ®§Ô­Ü¿­ëß²Ý*

ôì ªßìÙ®²Ý* óì¢Ü¡²Ý ó²¨Û§²Ý*¨­Ü-

¨ß즲Ý* ¨ì¡ß¨Û§¡²Ý ©Ó§Ü§½²             3.3

 

671:

÷¦Þ¥Õ½ë ÷¾¥½ë* ÷¡¨Û½§ßŪÛ,*õªÛ-

ª¦Þ¥­§Ü¼§ßŪÛ* áÅ®Ç õ­Ü¿­ëß²Ý*

ó¦Þ¥ ®ß¦²Ý* óì¢Ü¡²Ý ®²Ý ½©ëÛÊ¿­*

÷¦Þ¥ ®ßë²Ý §²Ý* ÷²Ýª§Ü§²Ý ¡ß¦ÞªÓ½²             3.4

 

672:

§×§Ô­Ü ¨²Ý¼²±Ó ¨Ô±Û¡* ó­Ü­ßǼ£ëÛ*

¨×§Ô ëß¼ìßŪÛ* áÅ®Ç õ­Ü¿­ëß²Ý*

ô§Ô ôë²Ý* óì¢Ü¡²Ý, ó¨Û§ßª¾ì©Ú*

½©¾§ ªßª¦®ß°²Ý* §²Ý ©Ó§Ü§½²              3.5

 

673:

ùªÛ©ì§Ü§ìÙ* ó­Ü­ß¼ìßÅªÛ á¥­²Ý*

÷ªÛ©ìÙ ®ß¯Û¾®* ü²Ýç¡ ¡Ì§Ô­²Ý*

§ªÛ©Óìß²Ý* óªììÙ¡ÜÁ, óì¢Ü¡ ¨¡ìÙ*

ùªÛ©ÓìßÒ¡ÜÁ *ùϾªËªÛ ©Ó§Ü§½²               3.6

 

674:

ù§Ü§Ô±§Ü§ÔͪÛ* ëß¼ìßÅªÛ áŪÛ,*ó£Û-

£Ô§Ü§¨Û §²Ý¿²§Ü* §®Óì٧ܧ²²Ý ¼£¢Ü¡¦Þªß­Ü*

ó§Ü§½²* óì¢Ü¡ß ù²ÝÑ ó¾¯¡Ü¡Ô²Ý½±²Ý*

©Ó§Ü§èëÛ ü¯Ó¨Û½§²Ý* ùªÛ ©Óìßҡܽ¡           3.7

 

675:

½©ë½ì* ù²¡ÜÁ ë̪߮Û* ëßÒªÛýìÙ-

½©ë½²* ù®ìÙ¡ÜÁªÛ õÇ ½©£Ô¼ë²Ý*

ôë½²!* óì¢Ü¡ß ù²ÝÑ ó¾¯¡Ü¡Ô²Ý½±²Ý*

½©ëèëÛ ü¯Ó¨Û½§²Ý* ùªÛ ©Óìßҡܽ¡              3.8

 

676:

ó¢Ü¾¡ ë߯Ó* óì¢Ü¡²Ý ó¥ÕëÓ¿¦*

§¢ÜÁ £Ô¨Û¾§§Ü* §²Ó©Ú¼©ÌªÛ ©Ó§Ü§èëÛ*

¼¡ß¢Ü¡ìÙ ½¡ß²Ý* Á­½£¡ì²Ý ¼£ß²Ý²¼£ß­Ü*

õ¢ÜÁ ®­Ü­®ìÙ¡ÜÁ* ú§¼ªß²Ý ±Ó­Ü¿­½ë (2)            3.9

 

728:

½§®¾ìËªÛ óÃì¾ì˪Û* §Ô¾£¡¿°ËªÛ ©¾¥§Ü§®½²*

ëß®ÌªÛ ®¨ÛÇ ó¥Õ®¦¢Ü¡* óì¢Ü¡¨¡ìÙ§Ü ÇëӲݱ®½²*

¡ß®ÓìÓ¨­Ü ¨§Ô©ß˪Û* ¡¦Éì§Ü¼§²Ý ¡Ìª¦Ó½ë*

ú®ìÓ¼®¤Ý £Ô¿­®­®ß* õìß¡®½² §ß½­½­ß (2)         8.10

 

Á­½£¡ì©Ú ¼©Ìªß°Ü

Click here to get to Main page