Boothathaazhwar aruLich cheythavai

Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page

2209:

ª²§ÜÇ°Ü°ß²Ý ½®¢Ü¡¥§Ü§ß²Ý* ªß¡¥­ß²Ý,* ª±ÛѪÛ-

¨Ô¿²©Ú©ìÓë* ¨×°Ü óì¢Ü¡§ÜÇ°Ü°ß²Ý,* - ù¿²©Ú©­ÌªÛ-

½§®ß§Ô ½§®²Ý* ù²©Ú©Å®ß²Ý,* ʲݼ²ßÌè°Ü-

ªß®ßëÛ ©Ó°¨Û§ ª¡²Ý.                                 28

2227:

©ëÓ²Ý±Ç óì¢Ü¡ªÛ §Ô̡ܽ¡ß¥Û¥Õ,* ©²Ýè°Ü-

©ëӲݱÇΪÛ* ½®¢Ü¡¥½ª ©²Ýè°Ü,* - ©ëӲݱÇ-

ó¦Ó§Ô¡ÏªÛ ½£ß¿­* ó¦Ó¨×ìÙ ª¿­½ë*

ª¦Ó§Ô¡ÏªÛ ®¦Þ§¥¡Ü¾¡ ªß­Ü.                         46 

2251:

§ªÌ°Ü°ªÛ §¤Ý¾£* §¿­ëì¢Ü¡ªÛ §¦Þ¡ß­Ü,*

§ªÌ°ÜÐªÛ §¦Þ¼©ßÌ©ÚÉ ½®¿­,* - §ªÌ°ÜЪÛ-

ªßª­Ü¿­ ½¡ß®­Ü* ª§Ô¥ÛÁ¥¨Û¾§ ù²Ý©½ì,*

ú®­Ü­ ù¨Û¾§¡Ü ¡Ô¥ªÛ.                                   70

2269:

§Ô±ªÛ©Ó±ÛÑ õ²Óë±Ó¨Û½§²Ý* ¼§²Ý²ì¢Ü¡§ÜÇ ù¨Û¾§,*

§Ô±ªÛ©ß ®¯Ó¼£²ÝçìÙ¡ÜÁ ó­Ü­ß­Ü,* - §Ô±ªÛ©ß£Û-

¼£¥Õ¨ì¾¡ ¨×¡Ü¡Ô§Ü* §ß²Ý ¼£­Ü®§²ÝʲÝ,* ®ß½èìÙ-

¡¥Õ¨¡ì ®ß£­Ü ¡§Î.                             88

駧ܧ߯ۮßìÙ

Click here to get to Main page