Aandal aruLich cheythavai

Please download Adhawin-Tamil.ttf to read this page

607:

§ßÊ¡¡ÜÁªÛ §ªÛ¾¡ëÓ­Ü* £¢Ü¡½ª ½©ß­ß½®ß*

ëßÊ¡¡ÜÁªÛ ù¢Ü¾¡ëÓ­Ü* £¢Ü¡ÊªÛ ú¨Û§Ô¾¯ëÖìÙ!*

§× Ê¡§ÜÇ ¨ß¡¿¦½ª­Ü* ½£ÌªÛ §ÔÌ®ì¢Ü¡ìÙ*

ô!Ê¡§Ü¾§ ½¨ß¡Ü¡ßìß­Ü* óªÛª½²! óªÛª½²!*. (2)  1

608:

ù¯Ó;¥ë óªÛª¿²ªÖìÙ!* ù²Ý²ì¢Ü¡§Ü §Ô²Ý²Ê§ìÙ*

Á¯­¯¡ìÙ ®ß믡ìÙ* ¡¦Þ¦¯¡ìÙ*

¼¡ß©Úé¯Ó­Ü ùÏ¡ª­©Ú 鮯¡ìÙ* ùªÛªßèìÙ*

ù²ÝÒ¾¥ë ¡¯­Ü®¿°¾ë§Ü §ßʪÛ* ¡¯­Ü®¿°½ë ëß¡Ü¡Ô²½ì*.  2 

609:

¼©ß¢Ü½¡ß§ªÛ ã¯Û¨Û§* É®²ÓËªÛ ®Ó¦ÞÆ­ÁªÛ*

ó¢Ü¡ßÇªÛ ½£ßìß½ª* ô°Ü¡Ô²Ý± ùªÛ¼©Ìªß²Ý*

¼£¢Ü½¡ß;¥ë* §ÔÌ®ì¢Ü¡£Û ¼£­Ü®èìÙ*

ù¢Ü½¡ß­Ü ®¿°ëß­Ü *õ¥ìÙ §×ìÙ®ìß¡ß½§?*.  (2)  3

610:

ª£Û£¦Ó ªß¥* ª§Ô°ì¢Ü¡ìÙ ®ßª²èìÙ*

©£Û¾£©Ú ©Ã¨Û½§®ìÙ* §ßªÛ©¦ÞÅ ¨×½ì±Û±*

©Ó£Û¾£¡Ü Á¾±ëß¡Ô* ù²ÝÒ¾¥ë ¼©ëÛ®¿°½ª­Ü*

õ£Û¾£ ˾¥ë½ì­Ü* õ§Ü¼§Ì½® ½©ß§ß½ì?*.   

611:

¼©ß­Ü­ß¡Ü Á±ÐÌ®ßëÛ* ¼©ß±Û¾¡ëÓ­Ü ¨×½ì±ÛÑ*

ù­Ü­ßέÁªÛ* ó°¨ÛǼ¡ß¦Þ¥ ùªÛ¼©Ìªß²Ý*

¨­Ü­ßìÙ¡°Ü ®ßϪÛ* ¨°Óìì¢Ü¡ ¨ß¡¿¦ëß²Ý*

õ­Ü­ß½§ßªÛ ¾¡©Ú¼©ßÌЪÛ* ùëÛÇ ®ß¼²ß§ÜÇ°½²*.   5

612:

¾¡©Ú¼©ßÌ°Ü¡°Ü ʲݲ½ª* ¾¡¡Ü¼¡ß¦Þ¥ßìÙ*

¡ß®ÓìÓ¨×ìÙ ¼£ëÛ©ÚÉì°½®ßŪÛ* §ÔÌ®ì¢Ü¡£Û ¼£­Ü®èìÙ*

ù©Ú¼©ßÌ¥ÛÁªÛ ¨Ô²ÝçìÙ¡ÜÁ* ¼ªëÛ§ßÇ*

¨ß²Ýª¾±ëÓ²Ý ¼£ß±Û¼©ßÌ°ßëÛ ¨Ô²ÝçìÙ* ù²Ý ¼ªëÛ©Ú¼©ßÌÐªÛ ¼¡ß¦Þ¥ß½ì*.

613:

÷¦ÞæÇ ÷±¢Ü¡ßÇ* ü­Ó¡¥¿­ ëâ¥Ñ§ÜÇ*

¼©¦Þæ¡Ü¾¡ ëß©ÚɦÞÅ* §ßʱ۱ ½©¼§­Ü­ßªÛ*

§Ô¦ÞæìÙ ª§Ô°Üã¯Û* §ÔÌ®ì¢Ü¡£Û ¼£­Ü®èìÙ*

ù¦Þ潧 §ªÛʾ¥ë* ¨²Ý¾ª¡½° ù¦ÞÆ®½ì*.   7

614:

©ß£Ô ÇïìÙ§ÜÇ¡Ü¡Ô¥¨Û§* ©ßìÙª¡¥ÛÁ*

©¦Þ¼¥ßÌ¨ß°Ü ªßÃ¥ªÛ©Ó­Ü ¨×ìÙ®ßìß* ªß²ªÓ­ß©Ú ©²Ý±ÓëߪÛ*

½§Ã¾¥ë ½§®ìÙ* §ÔÌ®ì¢Ü¡£Û ¼£­Ü®èìÙ*

½©£Ô ëÓÌ©Ú©²¡°Ü* ½©ìÙ¡Ü¡ÎªÛ ½©ìß½®*. (2) 

615:

¡¦Þæ­¢Ü ½¡ß¥Õ§ÜÇ* ¡²Ý²Ó §²Ý¿²¡Ü ¾¡©Ú©Ó¥Õ©Ú©ß²Ý*

§Ô¦ÞæìÙ¨Û §Ǫ̂ۧ* £Ôé߭²Ý ½§£¯Ó¨ÛÇ*

ó¦Þæ¨Û §ÔÌ¡Ü¡½®* ô¢Ü¡®¿°¡Ü ¾¡©Ú©Ó¥Õ§Ü§*

¼©¦Þæ°²Ý ½©ÆªÛ øìÙ* ½©ÌªÛ óì¢Ü¡½ª*.    9

616:

¼£ªÛ¾ª ˾¥ë* §ÔÌ®ì¢Ü¡ìÙ §ßªÛ©¦Ó§Ü§*

¼ªëÛªÛ¾ª©Ú ¼©Ì®ßì٧ܾ§*®Ó¥ÛţԧܧìÙ ½¡¥Û¥ÕÌ©Ú©ìÙ*

§ªÛ¾ª Ë¡©Ú©ß¾ì* §ßÊ¡©Ú©¼ì²ÝÒªÛ ¼£ß­Ü*

§ªÛªÓ¾¥½ë ¼©ßëÛëßè­Ü* £ß§Ô©Ú©ßìÙ ôìÙ õ²Ó½ë!*.  (2)   10

ô¦Þ¥ß°Ü

Explanation of Paasurams
Audio Link

Click here to get to Main page