สารบัญ

-ประชาคมมอาเซียน
-วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
-นโยบายเศรษฐกิจและการค้าของไทย
-อนาคตของอาเซียน
-ความเป็นมาของอาเซียน
-วิวัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
-การร่วมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียน
-อนาคต AEC
-การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
-ปัญญาการดำเนิดการ
-แนวทางแก้ไข
-การสร้างนักธุระกิจอาเซียน
-กฎบัตรอาเซัยน
-การเสวนากลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
-แผนงานสำคัญในด้านการค้าสินค้า
-แผนงานสำคัญ
-การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
-ประเทศในกลุ่มอาเซียน
Comments