ปกรายงาน

รายงาน

เรื่อง ประชาคมอาเซียน:ผลกระทบต่อการศึกษาไทย

จัดทำโดย
นายสุรินทร   ทับพรม   เลขที่ 1        

นางสาวรัชดาพร   โพธิ์ทอง    เลขที่ 13

นางสาวโสธิดา    แก้วกำเนิด   เลขที่15

 นางสาวพวงผกา  แก้วสม        เลขที่17

นางสาวสุวัจนี     รุ่นมะลัง     เลขที่20

เสนอ

อาจารย์เกียรติ   ปะหุสี

รายงายเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

Comments