Кафедра «Автоматизації та інтелектуальних систем керування»

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізацією «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами». Крім того, кафедра забезпечує навчальний процес на факультетах інженерної механіки та пакувальної техніки й енергетики і енергоменеджменту, а також ряді технологічних факультетів при вивченні курсу з автоматизації виробничих процесів для студентів цих факультетів.

На кафедрі функціонують навчальна спеціалізована лабораторія з технологічних вимірювань, обладнана сучасними технічними приладами фірм Siemens, Овен, Мікрол, Тера та вітчизняними приладами, лабораторія промислової електроніки та автоматичного регулювання і управління на базі приладів фірми Open System, а також два навчальних комп’ютерних класи, обладнаних сучасними персональними комп’ютерами.

В результаті навчання випускник отримує ряд компетенцій, необхідних для розв’язання професійних, інструментальних, загальнонаукових і соціальних завдань, а також систему вмінь, які забезпечують виконання цих компетенцій.

Загально – професійна діяльність

1.      Розробляти технічні завдання на модернізацію та автоматизацію діючих виробничих і технологічних процесів і виробництв, технічних засобів і систем автоматизації, керування, контролю, діагностики та випробувань; нові види продукції, автоматизовані та автоматичні технології її виробництва, інтелектуальне керування процесами, життєвим циклом продукції та її якістю.

2.      Здатність проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти і патентоздатності нових проектних рішень і визначення показників технологічного рівня проектної продукції, автоматизованих і автоматичних технологічних процесів і виробництв, засобів їх технічного та апаратно-програмного забезпечення.

3.      Здатність складати опис принципів дії технічних засобів і систем автоматизації, інтелектуального керування, контролю і діагностики технологічних процесів і виробництв.

4.      Здатність проектувати архітектурно-програмні комплекси автоматизованих і автоматичних систем управління, контролю, діагностики та випробувань загальнопромислового і спеціального призначення для різних галузей національного господарства.

5.      Здатність розробляти ескізні, технічні і робочі проекти автоматизованих і автоматичних виробництв, технічних засобів автоматизації, управління, контролю, діагностики і випробувань, систем управління життєвим циклом продукції та її якості з використанням сучасних засобів автоматизації проектування вітчизняного і зарубіжного досвіду розробки конкурентоспроможної продукції

6.      Здатність проводити технічні розрахунки за проектами, техніко-економічний і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих технічних засобів і систем автоматизації, управління, контролю, діагностики, систем управління життєвим циклом продукції та її якістю

7.      Здатність розробляти функціональну, логічну і технічну організацію автоматизованих і автоматичних виробництв, їх елементів, технічного, алгоритмічного і програмного забезпечення на базі сучасних методів, засобів та технологій проектування

8.      Здатність розробляти (на основі діючих стандартів) методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо реалізації розроблених проектів

Спеціалізовано-професійна

1.      Здатність здійснювати модернізацію та автоматизацію діючих і проектування нових автоматизованих та автоматичних виробничих і технологічних процесів з використанням автоматизованих засобів і систем технологічної підготовки виробництва

2.        Здатність розробляти і практично реалізовувати засоби і системи автоматизації контролю діагностики і випробувань, автоматизованого управління процесами, життєвим циклом продукції та її якістю

3.        Здатність забезпечувати необхідну життєстійкість засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробувань і управління при зміні дії зовнішніх чинників, що знижують ефективність їх функціонування і планування заходів по постійному поліпшенню якості продукції

4.        Здатність виконувати аналіз стану і динаміки функціонування засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробувань і управління якістю продукції, метрологічного та нормативного забезпечення виробництва, стандартизації і сертифікації з застосуванням належних сучасних методів і засобів аналізу

5.        Здатність розробляти заходи щодо комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і пошук способів утилізації відходів виробництва

6.        Здатність досліджувати причини браку у виробництві і розробляти пропозиції щодо його запобігання та усунення

7.        Здатність забезпечити надійність і безпеку на всіх етапах життєвого циклу продукції

8.        Здатність вибирати системи екологічної безпеки виробництва

Інструментальна

1.      Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою, до спілкування в аудиторії

2.      Знання іншої мови (мов)

3.      Здатність працювати з інформацією, у тому числі у глобальних комп'ютерних мережах

4.      Здатність застосовувати сучасне програмне забезпечення для синтезу та дослідження інтелектуальних систем керування технологічними комплексами

5.      Дослідницькі навички

Соціально-особистісна

1.      Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури

2.      Адаптивність і комунікабельність, толерантність

3.      Екологічна грамотність

4.      Креативність, здатність до системного мислення

5.      Турбота про якість виконуваної роботи

В університеті працює спеціалізована вчена рада, в якій беруть участь професори кафедри. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

Кафедра першою в харчовій промисловості почала впровадження мікропроцесорних систем управління. Починаючи з кінця 80-х років, на цукрових, спиртових, молочних заводах та м’ясокомбінатах країни виконуються роботи з проектування та впровадження автоматизованих систем контролю та керування. У рамках програми розвитку напрямку «Автоматизація бізнес-процесів харчових виробництв», кафедрою спільно із фірмою INDUSOFT створено систему управління виробництвом (MES-систему) спиртового заводу, яка базується на впровадженій кафедрою в минулі роки мікропроцесорній системі керування.