Espai del Servei comunitari

El Servei Comunitari va destinat als alumnes de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El Centre Promotor d'ApS defineix l'Aprenentatge i Servei com una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Es considera una metodologia de treball competencial que entén l'educació per a la ciutadania a través de la vivència, l'aprenentatge experiencial i la reflexió. Els projectes d'ApS contribueixen a un major i millor coneixement del nostre món que permet augmentar la conscienciació individual i col·lectiva i, utilitzar les eines existents o crear-ne per tansformar-lo d'acord als valors socials de la convivència, la solidaritat, la democràcia i el bé comú.

Al Servei Educatiu del Segrià pensem que és una excel·lent oportunitat per donar sentit social als projectes de treball que es fan des de molts centres educatius. A més, permet que hi hagi una obertura del centre a la comunitat, i allò que planifiquem i fem pot adquirir una dimensió real, significativa i útil per a l'alumnat. L'estem posant davant reptes que li duran aprenentatge per a la vida i una oportunitat pel treball de les competències personals, interpersonals i ciutadana de manera específica, a més de tota la resta des de la potencialitat que dóna qualsevol treball interdisciplinari.

L'Aprenentatge i Servei, com es diu des del Centre Promotor, es descobreix no s'inventa. Molts dels projectes, tasques, activitats que es plantegen al centre es poden transformar en un projecte ApS. Per la qual cosa creiem que que és una metodologia que es pot dur a terme en qualsevol etapa educativa als centres educatius i a l'educació en el lleure.

El Departament d'Ensenyament en Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DECRET 187/2015, de 25 d'agost) introdueix el Servei Comunitari com a acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El Servei Comunitari és de caràcter obligatori per a tot l'alumnat de segon cicle d'ESO, i pretén que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. Des dels SSTT a Lleida es duu a terme una coordinació d'aquesta acció educativa a tota la demarcació

El Servei Educatiu del Segrià es posa a disposició dels centres educatius de la comarca, de les entitats socials, culturals, educatives, de lleure... per dur a terme formació i promoure un treball en xarxa en relació als projectes de Servei Comunitari.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE EL SERVEI COMUNITARI /ACTUALITZADES GENER 2019/