5.2- Competencia en comunicación lingüística

Decreto educación básica BOPV 13 nov-2007 3º anexoGaitasun orokorra

Competencia general
3.– Hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean hitz egiten  ikastea, eta, berariaz, komunikabideak eta informazioko eta komunikazioko teknologiak irizpide kritikoz erabiltzen eta interpretatzen ikastea. Irizpide hori bera jarraitu behar dute ikasleek hizkuntza artistikoarekin, musika-adierazpenarekin eta gorputzaren, plastikaren eta ikusizko alorraren adierazpenekin. 3.– Aprender a comunicarse en las lenguas oficiales y en al menos una lengua extranjera, aprendiendo a utilizar e interpretar de forma crítica los medios de comunicación y las tecnologías de la información y de la comunicación así como los  lenguajes artísticos musicales, corporales, plásticos y visuales.Oinarrizko gaitasuna

Competencia básica
 4.– HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO
GAITASUNA
"Gaitasun honen funtsa hizkuntzaren erabilera da, bai ahozkoa zein  idatzizkoa, bai errealitatea adierazi, interpretatu eta hura ulertzeko  egindakoa, bai jakintza eraikitzeko eta komunikatzeko egindakoa, bai eta  pentsamoldea, emozioak eta jarrerak  antolatu eta norberak erregulatzeko egindakoa"
  4.– COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
"Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de  comunicación oral y escrita, de  representación, interpretación y  comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta"ċ
iii_eranskina_oinarrizko_gaitasunak.pdf
(172k)
Txaro Franco,
26 oct. 2011 1:48
Comments