دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

دانشكده بهداشت

https://sites.google.com/site/drhatamilibrary4/clinical-epidemiology/e-book/e-book-h

كاربردهاي باليني اپيدميولوژي و روش تحقيق در طب رايج و پزشكي نياكان

ويرايش الكترونيك كتاب كاربردهاي باليني اپيدميولوژي و اسلايدهاي مربوطه (* لطفا كليك كنيد)

محاسبات مربوط به مطالعات همگروهي  (*)

محاسبات مربوط به مطالعات مورد ـ شاهدي (*)

محاسبات مربوط به اعتبار سنجي و ارزيابي آزمونها و ابزارهاي تشخيصي  (*) قابل اجرا در رايانه شخصي

تبديل تاريخ‌هاي ميلادي، هجري و شمسي به يكديگر  (*) قابل اجرا در رايانه شخصي

تشكيل پرسشنامه الكترونيك، ورود داده‌ها، توليد ابزار آناليز آماري  (*) قابل اجرا در رايانه شخصي

آناليز آماري خصوصيات فردي، علائم و يافته هاي باليني و ...  (*) قابل اجرا در رايانه شخصي


لطفا پيشنهادات سازنده خودتان را از طريق ايميل، ابلاغ فرماييد: hatami21102@gmail.com


  ** سوالات قبل از شروع درس