Inicio‎ > ‎NOVAS‎ > ‎

O alcalde sancionará directamente infraccións leves e graves en materia de seguridade cidadá.

publicado a la‎(s)‎ 24 sept. 2014 5:47 por Manuel Ace
Segundo ou disposto na Lei Orgánica 1/1992, de 21 de febreiro, sobre Protección da Seguridade Cidadá:

"Por infracciones graves ou leves en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas, tenencia ilícita e consumo público de drogas e polas infracciones leves tipificadas nos apartados g), h), i) e j) do artigo 26, os Alcaldes serán competentes, previa audiencia da Xunta Local de Seguridade, para impoñer as sancións de suspensión das autorizacións ou permisos que concedesen os municipios e de multa nas cuantías máximas seguintes:
..
Municipios de cincuenta mil a cincocentos mil habitantes, de ata cen mil pesetas. (o caso da Coruña, ata 600 €)
..Lembraremos que entre as infraccións leves á seguridade cidadá, a lei recolle:

a) O incumplimiento da obrigación de obter a documentación persoal.
b) A negativa a entregar a documentación persoal cando houber sido acordada a súa retirada ou retención.
c) A omisión ou a insuficiencia de medidas para garantir a conservación das documentacións de armas ou explosivos, así como a falta de denuncia da perda ou sustracción de tales documentacións.
d) A admisión de menores en establecementos públicos ou en locais de espectáculos, cando estea prohibida, e a venda ou servizo de bebidas alcohólicas aos mesmos.
e) O exceso nos horarios establecidos para a apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas.
f) As irregularidades na cumplimentación dos registros previndos/previdos nas actividades con transcendencia para a seguridade cidadá e a omisión dos datos ou comunicacións obligatorios dentro dos prazos establecidos.
g) A exhibición de obxectos perigosos para a integridad física das persoas coa finalidade de causar intimidación.
h) Desobedecer os mandatos da autoridade ou dos seus axentes, dictados en directa aplicación do disposto na presente Lei, cando iso non constitúa infracción penal.
i) Alterar a seguridade colectiva ou orixinar desordes nas vías, espazos ou establecementos públicos.
j) Todas aquelas que, non estando cualificadas como graves ou moi graves, constitúan incumplimientos das obrigacións ou vulneración das prohibicións establecidas na presente Lei ou en leis especiais relativas á seguridade cidadá, nas reglamentaciones específicas ou nas normas de policía dictadas en ejecución das mesmas

Enlace á noticia na Voz de Galicia:


Comments