หน้าแรก

ผังงานพัฒนาหลักสู
ตรการเรียนการสอน
 
 
นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี


นายสุทธิพงษ์  ศรีถัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววิมณฑา  การทนารักษ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาวอพิวรรณ  สินทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน