11.บุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี

     จังหวัดอุบลราชธานีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 200 ปี บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การทหาร การศึกษา การศาสนา และศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมา จนถึงปัจจุบันก็เพราะบุคคลในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการสร้างความเจริญ ให้กับบ้านเมือง ในการพัฒนาในแต่ละด้านนั้นได้มีบุคคลที่มีบทบาทเด่นชัดในด้านนั้น ๆ เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า สั่งสมชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งควรแก่การภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษาผลงานของท่านเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เจริญรุดหน้าไป และจนได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนแห่งนักปราชญ์" ที่ได้รับการขนานนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 โดยมีบุคคลสำคัญที่สร้าง คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ดังนี้

พระสงฆ์

 • พระอริยาจารย์ (สุ้ย)
 • ท่านเทวธมฺมี (ม้าว)
 • พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร)
 • พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
 • สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
 • พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
 • พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
 • พระอาจารย์ขาว อนาลโย
 • พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

นักปกครอง

 • พระประทุมวรราชสุริยวงศ์
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
 • ร้อยตรีไมตรี ไนยกูล
 • เรือตรีสุนัย ณ อุบล
 • นายสุพร ศุภสร
 • นายนิธิศักดิ์ ราชพิตร

นักการเมือง

 • ทองอินทร์ ภูริพัฒน์
 • เลียง ไชยกาล
 • ฟอง สิทธิธรรม
 • อรพินท์ ไชยกาล - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของประเทศไทย
 • ทิม ภูริพัฒน์
 • สุทัศน์ เงินหมื่น
 • เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 • สมบัติ รัตโน
 • พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ - อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • วิฑูรย์ นามบุตร - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • อิสสระ สมชัย - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
 • สุพล ฟองงาม - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)
 • สิทธิชัย โควสุรัตน์ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3)
 • ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ - อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักสังคมสงเคราะห์

 • หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
 • นายเดช ถิรวัฒน์
 • ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร
 • นายวิระ รมยะรูป
 • นางอุดม ไทยมงคล
 • นายกมล เจริญศรี

นักสาธารณสุข

 • นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
 • นายแพทย์อุทัย สุดสุข
 • นายแพทย์วิฑูร แสงสิงแก้ว
 • นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์
 • นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร

นักการศึกษา นักศิลปวัฒนธรรม และศิลปิน

 • ดร.ปรีชา พิณทอง
 • นายคำหมา แสงงาม - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (การปั้นแกะสลัก)พ.ศ. 2529
 • นายบำเพ็ญ ณ อุบล
 • นายสมชัย กตัญญูตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
 • นายทอใส ทับถนน - ศิลปินครูพิณเมืองอุบลราชธานี
 • นายทองมาก จันทะลือ (หมอลำถูทา) - ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2529 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานี 1 สมัย
 • หมอลำเคน ดาเหลา (เคนฮุด) - ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2534
 • ฉวีวรรณ ดำเนิน (ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีหมอลำ) - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2536
 • นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย - ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2540
 • นางคำปุ่น ฟุ้งสุข - หมอลำหญิงอาวุโสชื่อดัง
 • นายทองคำ เพ็งดี (ฉายา นกกาเหว่า) - หมอลำชายชื่อดัง
 • นายสมาน หงษา - หมอลำชื่อดัง คณะเพชรเสียงทอง
 • นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นพดล ดวงพร) - คณะเพชรพิณทอง
 • นายมนัส สุขสาย
 • นายสลา คุณวุฒิ - นักแต่งเพลงชื่อดัง
 • นางบานเย็น รากแก่น - หมอลำหญิงชื่อดัง และได้รับการขนานนามว่า "ราชินีหมอลำ"
 • ป.ฉลาดน้อย (ฉลาด ส่งเสริม) - หมอลำชื่อดังและศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2548
 • อังคนางค์ คุณไชย - หมอลำชื่อดัง เจ้าของผลงาน เพลงสาวอุบลรอรัก อีสานลำเพลิน และศิลปินพื้นบ้าน สาขา ศิลปะการแสดง
 • ต่าย อรทัย (นางสาวอรทัย ดาบคำ)- นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
 • เอกพล มนต์ตระการ - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
 • เทพพร เพชรอุบล
 • ดอกอ้อ ทุ่งทอง (นางสาวบุปผา บุญมี)- นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
 • บุญตา เมืองใหม่ - นักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ มีชื่อเสียงจากบทเพลง "คนดีที่อ้ายบ่ฮัก"
 • มด อุบลมณี - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่โกลด์)
 • สนธิ สมมาตร - ศิลปินนักร้อง
 • สุรสีห์ ผาธรรม - ผู้กำกับภาพยนตร์
 • วิเศษ เวณิกา - ศิลปินนักร้อง
 • นคร พงษ์ภาพ - นักแต่งเพลงอาวุโส
 • ศักดา คำพิมูล - ศิลปินนักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ
 • หงษ์ทอง หงษา - นักร้องหมอลำซิ่ง ค่ายท็อปไลน์ มิวซิค จำกัด
 • เฉลิมพล มาลาคำ - นักร้องหมอลำซิ่ง ค่ายท็อปไลน์ มิวซิค จำกัด
 • รจนา เพชรกัณหา - นางแบบโฆษณา
 • ศักดิ์ศรี ศรีอักษร - ศิลปินนักร้องผู้ขับร้องเพลง"ผู้ใหญ่ลี"
 • จั๊กจั่น วันวิสา - นักร้องค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (แกรมมี่ โกลด์)
 • ชรัมย์ เทพชัย - ศิลปินนักร้อง ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2519 จากบทเพลง "รักเหมือนเหล็กไหล"
 • แมน มณีวรรณ - ศิลปินนักร้อง
 • กิตติศักดิ์ โคตรคำ - ศิลปินมือกลองวงโลโซ
 • พีรฉัตร จิตรมาส - ศิลปินนักร้องวง Subtention
 • คำพูน บุญทวี - ศิลปินแห่งชาติ ผู้แต่งหนังสือ "ลูกอีสาน"
 • สมบัติ เมทะนี - ศิลปินนักแสดงชื่อดัง
 • บอย เขมราฐ - ศิลปินนักร้องค่ายชัวร์ ออดิโอ
 • อั้ม นันทิยา - ศิลปินนักร้อง
 • ธัญนันท์ ทองศีรธนพงษ์ (ปลาทอง KPN) - ศิลปินจากเวที KPN AWARD 2010
 • วิรังรอง อุดมศิลป์ (ปุ๊กกี้ KPN) - ผู้เข้าประกวดรายการ KPN AWARD 20th
 • ธีวรา ภาวะพรหม - ปาล์ม The Star2
 • ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ - เมย์ The Star4

นักการเกษตร

 • นายประยงค์ พงศ์มัตสยา
 • นายชารี มาระแสง
 • นายสมร ประทุมชาติ

นักกีฬา

 • นายประยูร ถาวรเสถียร
 • นายสุชาติ มุทุกันต์
 • นายศักดา สงวนศักดิ์
 • นายบำเพ็ญ ลัทธิมนต์
 • นายพรชัย ทองบุราณ
Comments