ข่าวประชาสัมพันธ์

 ภาพกิจกรรม 

                              
                       
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้าน ICT              อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ
         ประจำปีการศึกษา 2562                       จัดการเรียนรู้และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
     ระหว่าวงันที่ 16-18 มีนาคม 2563                         ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563

       
                 
รับเกียรติบัตร กิจกรรมลูกสาวของแผ่นดิน      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
         ประจำปีการศึกษา 2562                              วันที่ 6 มีนาคม 2562
           วันที่ 6 มีนาคม 2562  

     
     อบรมเชิงปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
          ประจำปีงบประมาณ 2563
           วันที่ 29 มกราคม 2563                          

การเรียนการสอน

- รายวิชาการงานอาชีพ 1 

- เผยแผ่งานวิจัยเรื่องเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2562 http://online.anyflip.com/zqtlx/puqp/mobile/index.html


- เผยแผ่งานวิจัยเรื่องการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก  https://online.anyflip.com/zqtlx/aryw/mobile/index.html
บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร