Thelaxes suberi, detalles morfológicos.

Thelaxes suberi

Seta lanceolada.