คำศัพท์คล้องจอง

one วัน  หนึ่ง
ครึ่ง   hatf  (อาฟ )  catf ( คาฟ)    น่อง
ห้อง   room( รูม  ) groom (กรูม )  เจ้าบ่าว
อ่าว   bay  (  เบ)    day (   เด )    วัน
ฟัน    tooth ( ทูธ)   booth ( บูธ )  แผงลอย
คอย  wait  (  เวท)   bait ( เบท  )   เหยื่อล่อ
หม้อ   pot   ( พอท)  spot  ( สปอท)    จุด
ขุด dig  (ดิก)  big (บิก)   ใหญ่
แม่ไก่  hen   (เฮน)  pen  ( เพน )  ปากกา
ครีบปลา fin( ฟิน )  in  (  อิน ) ใน
      ใคร  who(  ฮู )
Comments