กิจกรรม 3D‎ > ‎D1‎ > ‎

สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

   สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

1.1 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
การปฏิบัติตนของพลเมืองไทยที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่น
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา เช่น ปฏิบัติตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ ฯลฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรมใช้หลักการ
ประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ซึ่งต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของ
การเป็นพลเมืองดีของสังคม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพื่อให้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าในวิถีประชาธิปไตย อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
สังคมและประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
1.2 พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก
การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน
ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความสัมพันธ์และติดต่อกันโดยระบบ
เครือข่ายของการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ดังนั้น การเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคม
ไทยย่อมมีผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบสำคัญของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก ได้แก่
      1.2.1 หลักการทางประชาธิปไตย
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามหลักการสำคัญของ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย คือ ปฏิบัติตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดเป็น สังคมประชาธิปไตย
หลักการทางประชาธิปไตยที่สำคัญ ได้แก่
             1) หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ดังนั้นวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยจึงต้องใช้สิทธิ์ ใช้เสียงตามที่
ขอบเขตกฎหมายกำหนด เพื่อทำหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองดี และให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
            2) หลักความเสมอภาค หมายถึง ประชาชนทุกคนในสังคมประชาธิปไตยมีความเท่าเทียม
กันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ เคารพในศักด์ิศรี สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อย่างสันติ ไม่ข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอหรือยากจนกว่า
           3) หลักนิติธรรม หมายถึง การใช้หลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นกฎเกณฑ์
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม
           4) หลักเหตุผล หมายถึง การใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหา หรือใช้เหตุผล
ที่มา :  ชุดวิชา กศน.หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
Comments