1.3) บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

 

3.1 การศึกษาเบื้องต้น

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี (2D Animation: Repetitive Strain Injury - The Silent Disaster of Technology) ผู้จัดทำโครงงานได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ เว็บไซต์ ผลวิจัย และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในลำดับการทำงานขั้นต่อไปเป็นการศึกษาโครงงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับโครงงานแอนิเมชั่นเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.1.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้จัดทำโครงงานทำการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ โรค RSI ซึ่งข้อมูลที่นำมาได้มีการค้นคว้าจากหนังสือ เว็บไซต์ ผลวิจัย และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในการสร้างแอนิเมชั่นให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้จัดทำโครงงานสามารถสื่อความหมายให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและตรงกับประเด็นที่จะนำเสนอ

3.1.2    ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 

การศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานผู้จัดทำโครงงานได้นำโปรแกรมมาใช้ในการสร้างแอนิเมชั่นประกอบไปด้วยโปรแกรม ดังต่อไปนี้

- โปรแกรม Adobe® Flash® Professional CS6 ใช้สำหรับการสร้างแอนิเมชั่นและแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน

- โปรแกรม Adobe® Premiere® Pro CS6 ใช้สำหรับการลำดับภาพ ตัดต่อเสียง และเรียบเรียงเสียงให้มีความสมบูรณ์


3.2 การกำหนดความต้องการของระบบ

          - ด้านผู้ใช้งาน  คือ  ผู้ใช้สามารถนำความรู้จากเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้และผู้ชมมีความเพลิดเพลินในการรับชม 

          - ด้านผู้พัฒนา  คือ  ผู้พัฒนาระบบสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม มาสร้างเป็นการ์ตูน
แอนิเมชั่น ที่มีแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ให้เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 11 - 2
5 ปี เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

        3.2.1 ความต้องการด้าน Software

          - โปรแกรม Adobe® Flash® Professional CS6 ใช้สำหรับการสร้างแอนิเมชั่นและแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน

          - โปรแกรม Adobe® Premiere® Professional CS6 ใช้สำหรับการตัดต่อเสียงและเรียบเรียงเสียงให้มีความสมบูรณ์

          3.2.2 ความต้องการด้าน Hardware

                   -  คุณสมบัติของ Hardware ที่ใช้ในการสร้างโครงงาน

ระบบปฏิบัติการ

Window 7

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

Intel Core I7

หน่วยความจำ (RAM)

4 GB

หน่วยความจำสำรอง (Hard disk)

500 GB

เครื่องสำหรับอ่าน เขียน CD/DVD


                   -  คุณสมบัติของ Hardware ขั้นต่ำของผู้ใช้

ระบบปฏิบัติการ

Window XP

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

Intel Pentium 4 ความเร็ว 1.8 GHz 

หน่วยความจำ (RAM)

256 MB

หน่วยความจำสำรอง (Hard disk)

40 GB

เครื่องสำหรับอ่าน เขียน CD/DVD


                   -  คุณสมบัติของ Hardware ขั้นสูงของผู้ใช้

ระบบปฏิบัติการ

Window 7

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

Intel core I7

หน่วยความจำ (RAM)

8 GB

หน่วยความจำสำรอง (Hard disk)

1 TB

เครื่องสำหรับอ่าน เขียน CD/DVD


3.3 การออกแบบระบบ

การออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี มีหลักการออกแบบของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1  การไหลของหน้าจอ (Screen Flow)รูปที่ 3.1  การไหลของหน้าจอ (Screen Flow)


3.3.2  Flow Chart การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี

          Flow Chart การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี ตอนเริ่มต้นจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้เลือก เมื่อเข้าสู่หน้าแบบทดสอบก่อนเรียนจะมีข้อสอบจำนวน 10 ข้อ มี 4 ตัวเลือก เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ระบบจะทำการเริ่มเล่นการ์ตูนให้ชมและหลังจากชมการ์ตูนเสร็จแล้วจะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้ทำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการทำงานของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี

 

3.3.3  Flow Chart แบบทดสอบก่อนเรียน

                   Flow Chart แบบทดสอบก่อนเรียนระบบจะทำการสุ่มคำถาม ทั้งหมด 10 ข้อจาก
จำนวน 20 คำถาม มาแสดงเมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการจบการทำงานทันที

รูปที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการทำงานแบบทดสอบก่อนเรียน

3.3.4  Flow Chart แบบทดสอบหลังเรียน

                   Flow Chart แบบทดสอบหลังเรียน ระบบจะทำการสุ่มคำถามทั้งหมด 10 ข้อจากจำนวน 20 ข้อ มาแสดงเมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสรุปการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จากนั้นระบบจะทำการจบการทำงานทันที

รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการทำงานแบบทดสอบหลังเรียน

3.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการศึกษา

             การสร้างสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Adobe® Flash® Professional CS6 และผ่านกระบวนการตัดต่อเสียง อีกครั้งด้วย
โปรแกรม
Adobe® Premiere® Professional CS6 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

                          3.4.1) เขียนเนื้อเรื่อง (Plot)

                          3.4.2) เขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment)

                          3.4.3) เขียนบทภาพยนตร์ (Script)

                          3.4.4) เขียนตารางการถ่ายทำ (Screenplay)

                          3.4.5) เขียนบทการถ่ายทำ (Shooting Script)

                          3.4.6) ออกแบบตัวละครและตัวประกอบ (Character Design)

                          3.4.7) ออกแบบฉากหลัง (Scene Design)

                          3.4.8) เขียนบทภาพ (Story Board)

                          3.4.9) ออกแบบอินเตอร์เฟส (Screen Design)

3.4.1 เนื้อเรื่อง (Story)

                   3.4.1.1 โครงเรื่อง (Plot)

                   รูบี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 เธอมีเพื่อนสนิทด้วยกัน 2 คน คือ จิ๋วและปลื้ม รูบี้ได้ของขวัญวันเกิดมาจากแม่ของเธอนั่นคือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถแชทและแชร์ข้อมูลลงสู่โลกโซเชียลมีเดียได้ตลอดเวลาหลังจากที่รูบี้ได้โทรศัพท์ใหม่นั้นรูบี้ไม่เคยเลยที่จะหยุดให้โทรศัพท์ทุกครั้งที่มีเวลาว่างเธอก็จะเล่นจนเวลาผ่านไปใกล้ปิดเทอมคุณครูได้มีการสั่งให้ทำรายงานเรื่องผลกระทบที่มาจากเทคโนโลยีกำหนดส่งเปิดเทอมหลังจากนั้นในช่วงปิดเทอมรูบี้พยายามหาข้อมูลเพื่อทำรายงานเธอทำข้ามวันข้ามคืน จนมาวันหนึ่งรูบี้มีอาการเจ็บปวดที่หลัง คอ ไหล่และมีอาการชาร่วมด้วย เธอจึงให้พี่ชายพาไปหาหมอและผลสรุปออกมาว่าเธอเป็นโรค RSI และรูบี้ได้เข้ารับการรักษาในที่สุด

3.4.1.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment)

                   เช้าวันจันทร์อันแสนสดใสมีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังเดินทางออกจากบ้านของเธอเพื่อที่จะไปเรียนยังโรงเรียน Little duck School โรงเรียนที่อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านของเธอ เด็กหญิงผู้นี้เธอมีชื่อว่ารูบี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

                   ณ โรงเรียน Little duck School รูบี้เดินเข้าไปในห้องเรียนไม่พูดไม่พูดไม่ทักทายใครได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาไปที่โต๊ะของตัวเองแล้วรูบี้ก็หยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาเล่นอย่างจดจ่อ ขณะนั้นเองเพื่อน ๆ ต่างมองตามด้วยความสงสัยว่าทำไมรูบี้จึงไม่ทักทายด้วยท่าทางร่าเริงเหมือนแต่ก่อน ปลื้มเลยตัดสินใจเข้าไปทักทายและได้ถามเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของรูบี้ว่าได้มาอย่างไร รูบี้จึงได้บอกปลื้มไปว่าแม่ของเธอซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด หลังจากวันนั้นรูบี้ไม่เคยเลยที่จะหยุดเล่นโทรศัพท์เพราะเธอสามารถแชท แชร์และแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ลงสู่โลกโซเชียลมีเดียได้อย่าง ทุกครั้งที่เธอว่างจากการเรียนหรือกิจกรรมเธอจะจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ และทุกครั้งที่เล่นโทรศัพท์เธอจะก้มหน้า หลังงอ ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ ๆ จอโทรศัพท์ และไม่สนใจคนรอบข้างแม้แต่เพื่อนของเธอ รวมถึงการเรียนด้วย การเรียนของเธอแย่ลงจนเวลาได้ล่วงเลยมา 1 เทอมใกล้เวลาปิดภาคเรียนกลางภาค คุณครูได้มีการสั่งการบ้านในวิชาสุขศึกษา เป็นการทำรายงานในหัวข้อ ผลกระทบด้านสุขภาพที่มาจากการใช้เทคโนโลยี รูบี้และเพื่อน ๆ ได้นำหัวข้อรายงานกลับไปทำหาหัวข้อผลกระทบของตัวเอง แต่รูบี้นึกไม่ออกว่าจะทำหัวข้ออะไรดีจึงได้แต่นั่งจ้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตทุก ๆ วันตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกวันจนพี่ชายของเธอมาเห็นว่าน้องไม่ได้พักจึงตักเตือนด้วยความเป็นห่วงให้รูบี้พักผ่อนบ้างและให้เธอนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ดี ๆ ไม่นั่งหลังงอเล่นแบบนั้น แต่รูบี้ก็ไม่เชื่อคงทำพฤติกรรมนั้นต่อไป จนอยู่มาวันหนึ่งในช่วงเช้าที่เธอลุกขึ้นมาทำงานที่คอมพิวเตอร์ของเธอ รูบี้มีอาการปวดหลัง ไหล่ คอและมีอาการชาตั้งแต่หลังไปจนขาแต่เธอไม่ได้เอะใจอะไรเธอคิดว่าอาจจะเป็นจากการนั่งนาน ๆ และพักผ่อนไม่เพียงพอเธอเลยฝืนทำงานต่อ ในวันรุ่งขึ้นขณะที่เธอกำลังตื่นนอนนั้นเธอมีอาการปวดหลัง ไหล่และข้อมือร่วมด้วยมีอาการชาตั้งแต่หลังไปจนถึงปลายเท้าและไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างปกติ รูบี้มีอาการเจ็บปวดอย่างมากเธอพยายามลุกขึ้นจากเตียงด้วยความลำบากพยายามตะเกียกตะกายไปเปิดประตูเดินไปห้องพี่ชายของเธอที่อยู่ห้องข้าง ๆ รูบี้เคาะประตูเพื่อให้จอร์จพี่ชายของเธอเปิดออกมารับเธอเข้าไปในห้อง จอร์จมีท่าทางตกใจที่น้องของเขามีสีหน้าที่เจ็บปวดจึงประคองน้องสาวเข้าไปในห้องด้วยความทุลักทุเล และถามไถ่อาการเจ็บปวดของน้องสาวจึงได้ความว่า รูบี้มีอาการปวดหลัง ไหล่ และข้อมูลร่วมด้วยอาการชา หลังจากที่เธอหักโหมทำงานและเล่นโทรศัพท์มากเกินไป จอร์จจึงได้ตัดสินใจพารูบี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างเร่งด่วน รูบี้ได้ถูกส่งตัวไปแผนกกระดูกและข้อของโรงพยาบาล รูบี้และจอร์จเข้าไปในห้องของนายแพทย์อิสระเพื่อเข้ารับการตรวจอาการเบื้องต้น เมื่อได้เข้าพบกับคุณหมออิสระ คุณหมอได้มีการซักถามถึงอาการป่วยของรูบี้ และได้สรุปผลจากปัจจัยต่างและและอาการเบื้องต้นของรูบี้ ผลออกมาว่ารูบี้นั้นเป็นโรค RSI โรคยอดฮิตที่กลุ่มวัยรุ่นเป็นกันเยอะเนื่อง
มาจากการเล่นโทรศัพท์มือหรือใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่นหลังงอก ก้มคอมาก หรือมีการใช้อวัยวะต่าง ๆ ในอิริยาบถเดิม ๆ เป็นเวลานาน ๆ จึงทำให้เกิดเป็นโรคนี้ คุณหมออิสระได้มีการอธิบายการเกิดโรคนี้ด้วยวิธีทันสมัยและง่ายต่อการเข้าใจผ่านแอนิเมชั่นความยาวเพียงไม่กี่นาทีโดยเนื้อเรื่องในแอนิชั่นนั้นจะมีการอธิบายถึงลักษณะของโรคเบื้องต้น สาเหตุของการเกิดโรค อาการป่วย ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาเบื้องต้นและวิธีการป้องกันการเกิดโรคซ้ำอีกในอนาคต หลังจากที่คุณหมออิสระได้ให้ชมแอนิเมชั่นเพื่อให้รูบีและจอร์จเข้าใจแล้วนั้นคุณหมอก็ได้ให้ยาเบื้องต้นและนัดรูบี้กลับมาทำการกายภาพบำบัดอย่างเป็นประจำจนกว่าอาการของเธอดีขึ้นใกล้เป็นปกติและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และคุณหมอยังย้ำเตือนให้รูบี้เล่นโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงหรือพยายามหลีกเลี่ยงให้น้อย

3.4.1.3 บทภาพยนต์ (Script)

                   ณ โรงเรียน Little duck School รูบี้เดินเข้าไปในห้องเรียนไม่ได้ทักทายใครๆ มุ่งตรงไปนั่งที่โต๊ะของเธอ ทำให้เพื่อน ๆ แปลกใจปลื้มเลยตัดสินใจเข้าไปทักทาย

                   ปลื้ม: รูบี้เป็นไงมาไม่ทักไม่ทายเลยนะ เอ๊ะ! โทรศัพท์ใหม่หรอ?

                   รูบี้: ห่ะ ๆ อะไรนะ อ๋อ!

                   รูบี้: ใช่ ๆ แม่บี้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้แหละ

                   จิ๋ว: เครื่องนี้ราคาเท่าไรอ่ะบี้ ดูท่าทางน่าจะแพง

                   รูบี้: ไม่ได้ถามแม่เลยอ่า แต่ก็น่าจะหลายตังค์

                   จิ๋ว: เครื่องละ 500 มันก็โทรเข้าโทรออกได้เหมือนกันแหละ สิ้นเปลือง!

                   ขณะที่นั้นเองคุณครูสายสมรได้เดินเข้ามายังห้องเรียนแล้วดุนักเรียนที่ไม่เป็นระเบียบ

                   ครูสายสมร: นี่ ๆ พวกเธอเงียบกันได้รึยัง

                        หลังจากที่ครูสายสมรดุนักเรียนไปทุกคนก็อยู่ในอาการสงบตั้งใจเรียนเว้นเสียแต่รูบี้ที่ได้แต่จดจ่อสนใจอยู่กับโทรศัพท์เครื่องใหม่เธอไม่เคยเลยที่จะหยุดเล่นโทรศัพท์ ทุก ๆ เวลา ทุก ๆ จนเวลาเลยผ่านไปหลายสัปดาห์ใกล้กับช่วงเวลาปิดเทอมกลางภาค คุณครูสายสมรก็เดินเข้ามาในห้องเพื่อจะสั่งรายงานในช่วงปิดเทอม

                   คุณครูสายสมร: นักเรียนค่ะช่วงปิดเทอมนี้วิชาสุขศึกษาของครูจะมีการสั่งการบ้านเป็นงานเดี่ยวนะค่ะ เป็นรายงานในหัวข้อ “ผลกระทบด้านสุขภาพที่มาจากการใช้เทคโนโลยี”นี่ นะค่ะสั่งไปก็จดกันด้วยอย่าขี้เกียจกลับไปทำ รายงานอย่างน้อย 10 หน้ากระดาษนะนักเรียน ใครมีข้อสงสัยไหม?

                   ปลื้ม: โหย ครูครับหัวข้อยากจัง เปลี่ยนได้ไหมครับ?

                   คุณครูสายสมร: อ่อ นายปลื้มอยากเพิ่มเป็น 20 แผ่นใช่ไหม

                   ปลื้ม: เปล่าครับ ไม่นะครับครูอย่าล้อเล่นผมสิครับ

                   คุณครูสายสมร: ครูไม่ได้ล้อเล่นพวกเธอน่ะ ปลื้มเธอกลับไปทำให้ได้ 20 หน้า และนักเรียนทุกคนห้ามบ่นกันรับทราบ!

                   เด็กนักเรียน: ค่ะ/ครับ

                   รูบี้และเพื่อน ๆ ได้นำหัวข้อรายงานกลับไปคิดและทำหาหัวข้อผลกระทบของตัวเอง แต่รูบี้นึกไม่ออกว่าจะทำหัวข้ออะไรดีจึงได้แต่นั่งจ้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตทุก ๆ วันตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกวันจนพี่ชายของเธอมาเห็นว่าน้องไม่ได้พักจึงตักเตือนด้วยความเป็นห่วง

                   จอร์จ: บี้! ทำไมนั่งเล่นหลังงอขนาดนั้น และหน้าหนะจะเข้าไปในจอคอมอยู่แล้ว นั่งให้มันดี ๆ สิ

                   รูบี้: ก็บี้ถนัดนั่งแบบนี้หนิ มันสบายออกจะตายพี่ยุ่งไรด้วย

                   จอร์จ: มาบ่นปวดหลัง ปวดนู่น ปวดนี่จะไม่สงสารเลย

                   หลังจากที่เถียงกับพี่ชายเสร็จรูบี้ก็มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวจึงคิดในใจไปว่า

                   รูบี้: พี่จอร์จแช่งแหง๋ ๆ เลยเราเลยปวดหลัง เชอะ! แต่ว่าปวดจังเลยสงสัยนั่งนานไปนะเรา

                   ในวันรุ่งขึ้นขณะที่เธอกำลังตื่นนอนนั้นเธอมีอาการปวดหลัง ไหล่และข้อมือร่วมด้วยมีอาการชาตั้งแต่หลังไปจนถึงปลายเท้าและไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างปกติ

                   รูบี้: เอ๊ะ! นี่เราเป็นอะไรน่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่หายปวดเลย วันนี้ปวดกว่าเดิม โอ้ย! เจ็บจัง

                   รูบี้พยายามตะเกียกตะกายไปเปิดประตูเดินห้องพี่ชายของเธอที่อยู่ห้องข้าง ๆ รูบี้เคาะประตูเพื่อให้จอร์จพี่ชายของเธอเปิดออกมารับเธอเข้าไปในห้อง

                   รูบี้: (เสียงเคาะประตู)

                   รูบี้: พี่จอร์จ ๆ เปิดประตูให้บี้หน่อยบี้ไม่ไหวแล้วปวดหลังมากเลย (ตะโกน)

                   จอร์จ: เอะอะโวยวายแต่เช้ามีอะไรของเธอบี้

                   รูบี้: บี้ปวดหลังบี้เดินไม่ไหวแล้วพี่จอร์จ พาบี้ไปหาหมอหน่อยนะของร้อง!

                   จอร์จ: เข้ามาในห้องก่อนมาคุยกันก่อน มาเดี๋ยวพี่พยุงมานั่งเดี๋ยวพาไป

                   จอร์จพยุงรูบี้เข้าไปในห้องไปนั่งที่โซฟาพร้อมกับถามไถ่อาการของน้องสาว

                   จอร์จ: บี้ หนูเป็นอะไรฮึ เล่าให้พี่ฟังสิ

                  รูบี้: พี่จำได้มั้ยจากวันนั้นที่พี่ดุบี้อ่ะ ตั้งแต่วันนั้นหนูปวดหลัง เจ็บมากชาขาด้วยเดินไม่ไหวแล้วด้วยตอนนี้

                   จอร์จ: นั่นไง! พี่บอกแล้วให้นั่งเล่นดี ๆ ไม่เชื่อเป็นไงหละตอนนี้มาโอดครวญ

                   รูบี้: บี้ไม่ดื้อแล้วพาบี้ไปหาหมอทีนะพี่จอร์จ

                   จอร์จ: อืมได้เดี๋ยวบี้กลับไปแต่งตัวอาบน้ำให้มันดีแล้วไปโรงพยาบาลกัน

                   จอร์จจึงได้ตัดสินใจพารูบี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างเร่งด่วน รูบี้ได้ถูกส่งตัวไปแผนกกระดูกและข้อของโรงพยาบาล รูบี้และจอร์จเข้าไปในห้องของนายแพทย์อิสระเพื่อเข้ารับการตรวจอาการเบื้องต้น เมื่อได้เข้าพบกับคุณหมออิสระ คุณหมอได้มีการซักถามถึงอาการป่วยของรูบี้

                              จอร์จ: สวัสดีครับคุณหมอ ผมพาน้องมารักษาอาการปวดหลังครับ

                   หมออิสระ: ครับผมหมออิสระครับ อาการเป็นยังใครครับ

                            รูบี้: คือเมื่อเช้านะคะบี้นอนอยู่ดี ๆ กำลังจะตื่นเลยคะพอจะลุกเท่านั้นแหละคะลุกไม่ขึ้นปวดหลัง...                  

                             หมออิสระ: อืม ญาติผู้ป่วยช่วยเล่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันคนไข้หน่อยสิ

                             จอร์จ: ครับหมอรูบี้ชอบเล่นโทรศัพท์หลังค่อมหลังงอตลอดเลยเล่นคอมก็เหมือนกัน...

                             หมออิสระ: อืม...หมอพอสรุปได้แล้วละครับว่าคุณเป็นโรค RSI น่ะ

                            หมออิสระ: เดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังง่าย ๆ นะครับ ผมจะให้ชมวิดีทัศน์ที่ผมเตรียมมาเพื่อให้คนไข้เข้าใจมากขึ้นนะครับ

                             คุณหมออิสระได้ทำการเปิดวิดีโอแอนิเมชั่นให้แก่จอร์จและรูบี้ชมความยาวเพียงไม่กี่นาทีเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

                             บทบรรยาย

                             เรามาทำความรู้จักกับโรค RSI กันก่อนเลย อันดับแรกโรค RSI คืออะไร โรค RSI คือโรคที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในบริเวณเดิม ๆ เป็นเวลานาน ยิ่งนานวันยิ่งสะสมทำให้โรคนี้แสดงอาการอย่างเช่น ปวดหลัง เมื่อยหลัง ปวดตา นิ้วล็อค เจ็บนิ้วหรือข้อมือบ่อย ๆ รักษาเท่าไรก็ไม่หาย แค่บรรเทาอาการ และสาเหตุหลักที่ทำให้เราเป็นโรค RSI นี้คือ การเล่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ โดยที่เรามักจะมีท่าทางในการวางทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยท่าทางที่สบาย เช่น นั่งหลังค่อมเล่นโทรศัพท์ ก้มคือลงมาหาโทรศัพท์ การกึ่งนั่งกึ่งนอนในการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ สาเหตุเหล่านี้แหละคะคือปัจจัยที่ทำให้เราเสี่ยงเป็นโรค RSI นี่เพิ่มขึ้น และกลุ่มเสี่ยงในปัจจุบันนี้ เชื่อหรือไม่คะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียนนี่แหละคะ แต่ไม่ต้องกังวลไปโรค RSI เนี่ยสามารมีทางรักษาให้หายได้นะคะ อันดับแรกเลยคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ให้น้อยลง สองการกายภาพบำบัดด้วยความร้อนเพื่อบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อส่วนที่มีอาการเจ็บปวด การกายภาพบำบัดนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยนะคะวิธีสุดท้าย คือ ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักแล้วต้องเข้ารับการผ่าตัดและกินยาร่วมด้วยถึงจะบรรเทาอาการได้คะ สำหรับผู้ป่วยโรค RSI และกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมีวิธีการหลีกเลี่ยงและวิธีป้องกันง่าย 4 วิธีดังนี้

1. ขณะพิมพ์คอมพิวเตอร์ต้องให้ข้อศอกอยู่ระดับเดียวกับคีย์บอร์ด เพื่อให้สามารถสามารถกดคีย์บอร์ดได้อย่างถนัด และจัดให้มีที่รองรับข้อมือเพื่อไม่ให้เกิดการกระดกข้อมือซ้ำ ๆ 

2. จอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ห่างจากสายตาประมาณ 2 ฟุต และหน้าจอควรต่ำ

กว่าระดับสายตา 15 องศา        

                   3. อย่าจ้องคอมพิวเตอร์นาน ๆ ให้พักสายตาทุก ๆ 15 นาที ด้วยการมองออกไปไกล ๆ หรือมองอะไรที่สีเขียว จะทำให้ดวงตาไม่เกิดอาการล้า 

                   4. เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงสามารถปรับเอน และเปลี่ยนระดับความสูงของเก้าอี้ได้ เพื่อปรับให้เข้ากับรูปร่างของผู้ที่นั่งได้

                             หมออิสระ: เอาละครับผมได้ทำตารางนัดสำหรับกายภาพบำบัดให้กับคนไข้แล้วนะครับ อ่อ และอย่าลืมล่ะพยายามหลีกเลี่ยงการเล่นคอมเล่นโทรศัพท์มือถือช่วงรักษาหน่อยน่ะครับ เด๋วรูบี้กับคุณจอร์จออกไปรอรับยารักษาอาการเบื้องต้นได้เลยครับ

                             รูบี้/จอร์จ: ขอบคุณมาก ครับ/ค่ะ

3.4.2 ตารางการถ่ายทำ (Screenplay)

Screenplay ประกอบไปด้วยรายละเอียดของฉาก และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในฉากนั้น ๆ ประกอบไปด้วยรายละเอียดคือ เลขฉาก, สถานที่, เวลา และบทโดยสรุปของฉากนั้น ๆ ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางการ์ตูน

Sequence 1

Scene : 1

Location : หน้าบ้านของรูบี้

Time : เช้า 06.30 – 07.30น.

Script

บรรยากาศยามเช้าของหน้าบ้านและถนนหน้าบ้านของรูบี้

Scene : 2

Location : หน้าโรงเรียนสหวิทยา

Time : เช้า 07.30 – 16.00น.

Script

รูบี้เดินเข้ามาที่ห้องเรียน 6/2 พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนและทำกิจกรรมต่างๆ จนเวลาล่วงเลยไปหลายสัปดาห์จนใกล้ปิดเทอม คุณครูสายสมรจึงสั่งรายงาน

Scene : 3

Location : ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Time : เช้า 15.30 – 16.00

Script

คุณครูสายสมรเข้ามาสั่งรายงานในช่วงปิดเทอมแล้วก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

Scene : 4

Location : ห้องนอนของรูบี้

Time : สาย 17.00 – 18.30น.

Script

รูบี้กำลังนั่งรายงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และจอร์จได้เข้ามาในห้องรูบี้เพื่อตักเตือนพฤติกรรมของน้องสาว

Scene : 5

Location : ห้องนอนของจอร์จ

Time : สาย 09.00 – 11.00น.

Script

รูบี้ลุกเดินออกจากห้องของตัวเองไปหาพี่ชายที่ห้องนอน เพื่อให้จอร์จพาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาล

Scene : 6

Location : โรงพยาบาล

Time : สาย 09.00 – 11.00น.

Script

จอร์จพารูบี้มารักษาอาการป่วยกับหมออิสระที่โรงพยาบาล

Scene : 7

Location : ห้องตรวจของคุณหมออิสระ

Time : เย็น 11.00 – 12.00น.

Script

คุณหมออิสระเปิดวีดิทัศน์ให้รูบี้และจอร์จชม

Scene : 8

Location : ห้องตรวจของคุณหมออิสระ

Time : เย็น 12.00 – 13.00น.

Script

คุณหมออิสระสรุปอาการและทำตารางนัดการกายภาพบำบัด


3.4.3 บทถ่ายทำ (Shooting Script)

การจัดทำ Shooting Script นั้นเป็นเกิดมาจากการนำ Screen Play มาพัฒนาจะมีรายละเอียด คือ เลขแบ่งฉาก, ขนาดของภาพ, การเคลื่อนกล้อง, มุมมองภาพ, รายละเอียดของแต่ละ Shot ภาพ, เสียงต่าง ๆ, เวลา และการเชื่อมของแต่ละ Shot ภาพ ดังนี้

ตารางที่ 3.2 ตารางบทถ่ายทำ

 

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Sequence : 1

Scene : 1/8

LS

Till Down

ไป

Zoom In

Eye-Level Angle

บรรยากาศตอนเช้า

หน้าบ้านของรูบี้

-

Let’s Go!!!

-

16.8

Fade to Black

MS

Dolly In

Eye-Level Angle

รูบี้เดินออกจากบ้าน

-

Let’s Go!!!

เสียงฝีเท้า

5.6

Fade to Black

Scene : 2/8

LS

Truck Right

Low-Level Angle

บรรยากาศ

ตอนเช้าหน้าโรงเรียน Little Duck School

-

Let’s Go!!!

เสียงธรรม

ชาติ

5.9

Fade to Black

LS

ไป MS

Zoom In

Eye-Level Angle

รูบี้

ยืนอยู่หน้าเรียนชั้นม.6/2

-

Let’s Go!!!

เสียงคนพลุก

พล่าน

4.3

Cut

LS

Till Up

Eye-Level Angle

รูบี้เดินเข้ามาในห้องเรียน

-

Let’s Go!!!

เสียงคนพลุก

พล่าน

7.3

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 2/8 ต่อ

LS

Truck Left

Eye-Level Angle

รูบี้เดินตรงมาที่โต๊ะของเธอเอง

-

Let’s Go!!!

เสียงคนพลุก

พล่าน

9.2

Fade

to

Black

MS

Boom Down

Eye-Level Angle

รูบี้นั่งลงบนเก้าอี้ของเธอ

-

Let’s Go!!!

เสียงลากเก้าอี้

3.5

Fade

to

Black

CU

Still Shot

Height-Level Angle

รูบี้เล่นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

-

Let’s Go!!!

เสียงแจ้งเตือนแชท

2.9

Cut

ECU

Still Shot

Height-Level Angle

รูบี้แชทกับเพื่อนใหม่

-

Let’s Go!!!

เสียงแป้น

พิมพ์แบบสัมผัส

3.9

Cut

CU

Zoom In

Low-Level Angle

รูบี้ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ

-

Let’s Go!!!

เสียง

แป้น

พิมพ์แบบสัมผัส

5.2

Cut

LS

ไป MS

Still Shot

Eye-Level Angle

ปลื้มเดินเข้ามาทักทายด้านหลังรูบี้ขณะที่รูบี้กำลังเล่นโทรศัพท์

-

Let’s Go!!!

เสียงฝีเท้า,เสียงสะกิด

8.0

Cut

ECU

Zoom In

Eye-Level Angle

ปลื้มทักทายรูบี้

ปลื้ม: รูบี้เป็นไง

มาไม่ทักไม่ทายเลยนะ  เอ๊ะ! โทรศัพท์ใหม่หรอ?

 

Let’s Go!!!

-

6.1

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 2/8 ต่อ

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

รูบี้ตอบคำถามปลื้ม

รูบี้: หะ ๆ อะไรนะ อ๋อ

Let’s Go!!!

-

3.7

Cut

ECU

Still Shot

Height-Level Angle

รูบี้ตอบคำถามปลื้ม

รูบี้: ใช่ ๆ แม่บี้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้แหละ

Let’s Go!!!

-

5.0

Cut

LS

Zoom In

Eye-Level Angle

เสียงจิ๋วลอยมาจากกลุ่มเพื่อนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆ

จิ๋ว: เครื่องนี้ราคาเท่าไรอ่ะบี้

Let’s Go!!!

เสียงคนพลุก

พล่าน

2.5

Cut

ECU

Still Shot

Eye-Level Angle

จิ๋วถามราคาโทรศัพท์เครื่องใหม่ของรูบี้

จิ๋ว: ดูท่าทางน่าจะแพงเนอะ

Let’s Go!!!

เสียงคน

พลุก

พล่าน

2.9

Cut

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

รูบี้ตอบคำถามจิ๋ว

รูบี้:  ไม่ได้ถามแม่เลยอ่า แต่ก็น่าจะหลายตังค์นะ

Let’s Go!!!

เสียงคน

พลุก

พล่าน

5.0

Cut

LS

ไป CU

Zoom In

Eye-Level Angle

จิ๋วพูดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจ

จิ๋ว: เครื่องละ 500 มันก็โทรเข้าโทรออกได้เหมือนกันแหละ สิ้นเปลือง!

Let’s Go!!!

เสียงคน

พลุก

พล่าน

7.5

Cut

LS

ไป MS

Till Down

ไป

Zoom In

Eye-Level Angle

ครูเดินเข้ามาในห้องเรียน

-

Let’s Go!!!

เสียงคน

พลุก

พล่าน

8.7

Fade

to Black

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 2/8 ต่อ

ECU

Still Shot

Eye-Level Angle

ครูเดินมาหน้ากระดานดำแล้ว ตะวาดใส่นักเรียน

ครูสายสมร: นี่ๆ พวกเธอเงียบกันได้รึยัง

Let’s Go!!!

-

3.4

Cut

LS

Truck Right

Eye-Level Angle

นักเรียนนั่งที่กันเรียบร้อย

-

Let’s Go!!!

-

4.1

Cut

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

รูบี้กำลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์

-

Let’s Go!!!

เสียงคนพลุก

พล่าน

5.3

Fade to Black

Scene : 3/8

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

หน้าโรงเรียน Little Duck School สปีดช่วงกลางวันเปลี่ยนไปเป็นกลางคืน

-

Let’s Go!!!

เสียง

บรรยา

กาศ

18.7

Fade to Black

MS ไป

LS

ตัดไป CU

Zoom Out

ไป

Still Shot

Eye-Level Angle

ครูสายสมรสั่งรายงานนักเรียนช่วงปิดเทอม

ครูสายสมร: นักเรียนค่ะช่วงปิดเทอมนี้วิชาสุขศึกษา...

Let’s Go!!!

-

17.6

Cut

LS

Zoom Out

Eye-Level Angle

ครูสายสมรถามนักเรียน

ครูสายสมร: ใครมีสงสัยอะไรไหม?

Let’s Go!!!

-

5.0

Cut

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

ปลื้มลุกขึ้นถาม

ปลื้ม: โหย ครูครับหัวข้อยากจัง เปลี่ยนได้ไหมครับ?

Let’s Go!!!

-

5.2

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 3/8 (ต่อ)

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

ครูสายสมรตอบคำถามปลื้ม

ครูสายสมร: นี่ ๆ นายปลื้มอยากเพิ่มเป็น 20 แผ่นใช่ไหม

Let’s Go!!!

-

4.0

Cut

CU

Zoom In

Low-Level Angle

รูบี้เก้มหน้าล่นโทรศัพท์

ปลื้ม:เ ปล่าครับ ไม่นะครับครูอย่าล้อเล่นผมสิครับ

ครูสายสมร: ครูไม่ได้ล้อเล่นพวกเธอนะ นักเรียนทุกคนกลับไปทำให้เรียบร้อยเปิดเทอมมาส่งที่โต๊ะครู รับทราบ!

เด็กนักเรียน: ค่ะ/ครับ

Let’s Go!!!

-

14.1

Cut

Scene : 4/8

LS

ไป

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

หน้าบ้านของรูบี้

-

Let’s Go!!!

เสียงพิมพ์คีย์ บอร์ด

5.8

Cut

CU

Still Shot

Height-Level Angle

รูบี้พิมพ์งานบนคีย์บอร์ด

-

Let’s Go!!!

เสียงพิมพ์คีย์ บอร์ด

­2.8

Cut

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

จอร์จเข้ามาในห้องของรูบี้ขณะที่รูบี้เล่นคอม

-

Let’s Go!!!

เสียงคลิกเมาส์

4.3

Cut

MS

Still Shot

Eye-Level Angle

รูบี้เล่นคอมพิวเตอร์ไม่สนใจจอร์จ

จอร์จ: บี้! ทำไมนั่งเล่นหลังงอขนาดนั้น

Let’s Go!!!

เสียงคลิกเมาส์

3.4

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 4/8 (ต่อ)

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

จอร์จตักเตือนน้องสาว

จอร์จ: และหน้า หนะจะเข้าไปในจอคอมอยู่แล้ว นั่งให้มันดี ๆ สิ

Let’s Go!!!

เสียงเพลิงไหม้

4.9

Cut

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

รูบี้ตอบกลับจอร์จและจอร์จบ่นรูบี้ด้วยความเป็นห่วง

รูบี้: ก็บี้ถนัดนั่งแบบนี้นิ มันสบายออกจะตายพี่ยุ่งไรด้วย

จอร์จ: มาบ่นปวดหลัง ปวดนู่น ปวดนี่จะไม่สงสารเลย

Let’s Go!!!

เสียงเพลิงไหม้

8.5

Cut

MS

Still Shot

Eye-Level Angle

รูบี้บ่นกับตัวเองและบิดตัวลุกขึ้นปิดคอมแล้วออกไปนอน

รูบี้: พี่จอร์จแช่งแหง ๆ เลยเราเลยปวดหลัง เชอะ! แต่ว่าปวดจังเลยสงสัยนั่งนานไปนะเรา

Let’s Go!!!

เสียงปิดคอมพิว เตอร์

11.0

Fade to Black

Scene : 5/8

LS  ไป MS

Zoom In

Bird Eye View

รูบี้นอนอยู่บนเตียง

-

Let’s Go!!!

เสียงนาฬิกาปลุก

7.4

Cut

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

รูบี้ลุกจากเตียงแล้วมีอาการปวดหลัง

รูบี้: เอ๊ะ! นี่เราเป็นอะไรนะตั้งแต่  เมื่อวานแล้วไม่หายปวดเลยวันนี้ปวดกว่าเดิม โอ้ย!เจ็บจัง

Let’s Go!!!

-

10.4

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 5/8 ต่อ

MS

Still Shot

Eye-Level Angle

รูบี้เคาะประตูห้องเรียกจอร์จให้มาเปิดประตู

รูบี้: พี่จอร์จ ๆ เปิดประตูให้บี้หน่อยบี้ไม่ไหวแล้วปวดหลังมากเลย

Let’s Go!!!

เสียงเคาะประตู

6.8

Cut

MS

Till Down

Eye-Level Angle

จอร์จตะโกนโวยวายมาจากในห้อง

จอร์จ: เอะอะโวยวายแต่เช้ามีอะไรของเธอบี้    รูบี้: บี้ปวดหลังบี้เดินไม่ไหวแล้วพี่จอร์จ พาบี้ไปหาหมอหน่อยนะของร้อง!

Let’s Go!!!

เสียงมือรูดกับประตู

10.4

Fade to Black

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

จอร์จเปิดประตูเห็นรูบี้ล้ม        ไปกับพื้น

-

Let’s Go!!!

เสียงล้ม

2.4

Cut

LS

Still Shot

Eye-Level Angel

จอร์จก้มลงไป พยุงตัวรูบี้เข้าไปในห้อง

จอร์จ: เข้ามาในห้องก่อนมาคุยกันก่อน มาเดี๋ยวพี่พยุงมานั่งเดี๋ยวพาไปนั่ง

Let’s Go!!!

-

4.4

Cut

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

จอร์จพารูบี้มานั่งที่โซฟาในห้องแล้วถามอาการรูบี้

จอร์จ: บี้ หนูเป็นอะไรฮึ เล่าให้พี่ ฟังสิ

 

Let’s Go!!!

-

3.8

Cut

 

CU

 

Zoom In

Eye-Level Angle

รูบี้เล่าอาการให้จอร์จฟัง

รูบี้: พี่จำได้มั้ยจากวันนั้นที่พี่ดุบี้อะ

Let’s Go!!!

-

4.0

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 5/8 ต่อ

LS  ไป MS

Zoom In

Eye-Level Angle

รูบี้เล่าอาการที่เป็นอยู่และ   จอร์จตักเตือนรูบี้

รูบี้: ตั้งแต่วันนั้นหนูปวดหลัง เจ็บมากชาขาด้วยเดินไม่ไหวแล้วด้วยตอนนี้

จอร์จ: นั่นไง! พี่บอกแล้วให้นั่งเล่นดีๆ ไม่เชื่อเป็นไงหละตอนนี้มาโอดครวญ

Let’s Go!!!

-

11.3

Cut

CU

Still Shot

Eye-Level Angle

รูบี้งอแงกับจอร์จ

รูบี้: บี้ไม่ดื้อแล้วพาบี้ไปหาหมอทีนะพี่จอร์จ

Let’s Go!!!

-

5.2

Cut

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

สองพี่น้องนั่งปลอบกันอยู่ที่โซฟา

จอร์จ: อืม...ได้เดี๋ยว  บี้กลับไปแต่งตัวอาบน้ำให้มันดีแล้วไป

โรงพยาบาลกัน

Let’s Go!!!

-

6.0

Fade to Black

Scene : 6/8

LS

Till Down

Eye-Level Angle

บรรยากาศหน้าโรงพยาบาล

-

Let’s Go!!!

เสียงธรรม ชาติ

6.2

Cut

LS

Zoom In

Eye-Level Angle

จอร์จและรูบี้เข้ามาในห้องตรวจของหมออิสระ

จอร์จ: สวัสดีครับคุณหมอ ผมพาน้องมารักษาอาการปวดหลังครับ

Let’s Go!!!

-

4.9

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 6/8 ต่อ

MS

Truck Left

Eye-Level Angle

หมออิสระสอบถามอาการของรูบี้

หมออิสระ: ครับผมหมออิสระครับ อาการเป็นยังใครครับ

 

Let’s Go!!!

-

3.7

Cut

MS ไป CU

Zoom In

Eye-Level Angle

รูบี้เล่าอาการให้หมอฟัง

รูบี้: คือเมื่อเช้านะคะบี้นอนอยู่ดีๆ กำลังจะตื่นเลยคะพอจะลุกเท่านั้นแหละคะลุกไม่ขึ้นปวดหลังมาก ๆ เลยคะ

Let’s Go!!!

-

9.1

Cut

MS

Still Shot

Eye-Level Angle

หมอสอบถามจอร์จ

หมออิสระ:อืม ญาติผู้ป่วยช่วยเล่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันคนไข้หน่อยสิ

Let’s Go!!!

-

4.9

Cut

MS

Still Shot

Eye-Level Angle

จอร์จตอบคำถามคุณหมออิสระ

จอร์จ: ครับหมอรูบี้ชอบเล่นโทรศัพท์หลังค่อมหลังงอตลอดเลยเล่นคอมก็เหมือนกัน...

Let’s Go!!!

-

6.6

Cut

MS

Zoom In

Eye-Level Angle

หมออิสระกำลังปิดแฟ้มแล้วสรุปอาการให้รูบี้และจอร์จฟัง

หมออิสระ: อืม...หมอพอสรุปได้แล้วละครับว่าคุณเป็นโรค RSI น่ะ

Let’s Go!!!

-

5.6

Cut

LS

Truck Left ไป   Zoom In

Eye-Level Angle

หมออิสระเปิดวิดีทัศน์ให้รูบี้และจอร์จดู

หมออิสระ: ผมจะให้ชมวิดีทัศน์ที่ผมเตรียมมาเพื่อ...

Let’s Go!!!

เสียงหุ่นยนต์

7.5

Cut

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

 

Scene : 7/8

 

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

ตัวอักษรแสดงหัวข้อวีดิทัศน์ที่จะสอน

เรามาทำความรู้จักกับโรค RSI กันก่อนเลย อันดับแรกโรค RSI คือโรคอะไร

Let’s Go!!!

เสียงตัวอักษรวิ่ง

6.2

Cut

 

LS ไป MS ไป CU

Till Down ไป Zoom In

Eye-Level Angle

อาการป่วยของโรค RSI

โรคที่เกิดจากการได้รับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ...อย่างเช่น

Let’s Go!!!

เสียงซูม  กล้องอย่างรวดเร็ว

12.9

Cut

 

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

อาการที่แสดงออกทางร่างกาย

ปวดหลัง เมื่อยหลัง ปวดตา นิ้ว ล็อค...

Let’s Go!!!

เสียงเปิดกระดาษ

6.0

Cut

 

LS

Zoom Out

Eye-Level Angle

อาการป่วย

รักษาเท่าไรก็ไม่หาย แค่บรรเทาอาการ

Let’s Go!!!

เสียงซูม กล้องอย่างรวดเร็ว

4.1

Cut

 

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

ตัวอักษรแสดงหัวข้อ

และสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นโรค RSI นี้คือ

Let’s Go!!!

เสียงตัวอักษรวิ่ง

6.2

Cut

 

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

แสดงการเล่นโทรศัพท์และการเล่นคอมพิวเตอร์

การเล่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

Let’s Go!!!

เสียงซูม กล้องอย่างรวดเร็ว

6.0

Cut

 

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

แสดงการเล่นโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

โดยที่เรามักจะมีท่าทางในการทำกิจกรรมเหล่านี้...

Let’s Go!!!

เสียงตัวอักษรวิ่ง,  เสียงซูม กล้องรวดเร็ว

19.8

Cut

 

Shot Type

Camera Movement

Camera Angle

Visual

Sound

Time (Sec)

Video

Transition

 

บรรยาย

 

ดนตรีประกอบ

Effect

Scene : 7/8 ต่อ

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

แสดงกลุ่มเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และกลุ่มเสี่ยงในปัจจุบันนี้นี้ ...

Let’s Go!!!

เสียงรถเบรก,เสียงปิ้ง

22.0

Cut

LS  ไป ECU

Still Shot

Eye-Level Angle

การกายภาพบำบัด

สองการกายภาพบำบัดด้วยความร้อน...

Let’s Go!!!

เสียงตัวอักษรวิ่ง,เสียงเรดาร์

12.5

Cut

LS

Zoom Out

Eye-Level Angle

การผ่าตัดและการรักษาด้วยยา

วิธีสุดท้าย คือ ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักแล้วต้องเข้ารับการรักษา...

Let’s Go!!!

เสียงตัวอักษรวิ่ง

7.9

Cut

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

วิธีการหลีกเลี่ยงและป้องกันง่ายๆ

สำหรับผู้ป่วยโรค RSI และกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้...

Let’s Go!!!

เสียงตัวอักษรวิ่ง

7.9

Cut

LS

Still Shot

Eye-Level Angle

เคล็ดลับทั้ง 4 ข้อ

1. ขณะพิมพ์คอมพิวเตอร์...

Let’s Go!!!

เสียงซูม กล้องรวดเร็ว

33.7

Fade to Black

Scene : 8/8

CU

Zoom In

Eye-Level Angle

หมออิสระเปิดแฟ้มเขียนบันทึก

หมออิสระ: เอาละครับผมได้ทำตารางนัดสำหรับกายภาพบำบัดให้กับคนไข้แล้วนะครับ...

Let’s Go!!!

-

19.5

Cut

LS

Zoom Out

Eye-Level Angle

รูบี้และจอร์จกล่าวขอบคุณและเดินออกจากห้องตรวจ

รูบี้และจอร์จ: ขอบคุณมาก ครับ/ค่ะ

Let’s Go!!!

-

3.7

Fade to Black


3.4.4  ออกแบบตัวละคร Character Design

การออกแบบตัวละครเป็นขั้นตอนหนึ่งในการผลิตแอนิเมชั่น ซึ่งการออกแบบตัวละครของการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี มีดังนี้

3.4.4.1  ตัวละครตัวที่ 1 รูบี้ เป็นตัวละครหลักที่จะดำเนินเรื่องเป็นน้องสาวของจอร์จ


รูปที่ 3.5 การออกแบบตัวละครรูบี้

3.4.4.2  ตัวละครตัวที่ 2 จอร์จ

                             จอร์จ เป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่ดำเนินเรื่องไปกับน้องสาวของเขาคือ รูบี้

รูปที่ 3.6 การออกแบบตัวละครจอร์จ


3.4.4.3  ตัวละครตัวที่ 3 ปลื้ม

                             ปลื้ม เรียนอยู่ห้องเดียวกับรูบี้และจิ๋ว ปลื้มยังเป็นเพื่อนสนิทของรูบี้

รูปที่ 3.7 การออกแบบตัวละครปลื้ม


3.4.4.4  ตัวละครตัวที่ 4 จิ๋ว

                             จิ๋ว เรียนอยู่ห้องเดียวกับรูบี้และปลื้ม จิ๋วยังเป็นเพื่อนสนิทของรูบี้

รูปที่ 3.8 การออกแบบตัวละครจิ๋ว

3.4.4.5 ตัวละครตัวที่ 5 หมออิสระ

                             หมออิสระ เป็นหมอด้านกระดูกและข้อ หมออิสระเป็นที่ปรึกษาให้กับรูบี้เกี่ยวกับโรค RSI

 รูปที่ 3.9 การออกแบบตัวละครหมออิสระ

3.4.4.6 ตัวละครตัวที่ 6 ครูสายสมร

         ครูสายสมร เป็นครูวิชาสุขศึกษา และเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

              รูปที่ 3.10 การออกแบบตัวละครครูสายสมร

3.4.5  การออกแบบฉาก (Scene Design)

          การออกแบบฉากประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อม และสถานที่ต่าง ๆ ในแอนิเมชั่น
2 มิติเรื่อง
RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี มีดังนี้

3.4.5.1  ออกแบบฉากที่ 1 บ้านของรูบี้และจอร์จ

                             บ้านของรูบี้และจอร์จ ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว 1 ชั้น มีแปลงดอกไม้หน้าบ้าน สนามหญ้าสีเขียว 


3.4.5.2  ออกแบบฉากที่ 2 ห้องนอนของรูบี้

                             ห้องนอนของรูบี้จะมีสีโดยรวมคือสีชมพู ประกอบไปด้วยเตียงนอน โต๊ะคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์

รูปที่ 3.12 การออกแบบฉากห้องนอนของรูบี้

3.4.5.3  การออกแบบฉากที่ 3 ห้องนอนของจอร์จ

                             ห้องนอนของจอร์จประกอบไปด้วยเตียงนอน โซฟา และโต๊ะคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์

รูปที่ 3.13 การออกแบบฉากห้องนอนของจอร์จ

 

3.4.5.4  การออกแบบฉากที่ 4 ฉากโรงพยาบาล

                             ฉากโรงพยาบาล ประกอบได้ด้วยบรรยากาศหน้าโรงพยาบาล มีตึกผู้ป่วยด้วยกัน 3 ตึก

รูปที่ 3.14 การออกแบบฉากโรงพยาบาล

 

3.4.5.5  การออกแบบฉากที่ 5 ห้องตรวจของคุณหมออิสระ

                             ห้องตรวจของคุณหมออิสระ ประกอบไปด้วย โต๊ะทำงานของคุณหมอจอโปรเจคเตอร์ และโปสเตอร์เกี่ยวกับกระดูกและข้อ

รูปที่ 3.15 การออกแบบฉากห้องตรวจของคุณหมออิสระ


3.4.5.6 การออกแบบฉากที่ 6 โรงเรียน Little Duck School

                             โรงเรียน Little Duck School ประกอบไปด้วยตึกอาคารเรียน 3 ตึก และมีสนามหญ้าหน้า และต้นไม้รอบโรงเรียนทำให้บรรยากาศร่มรื่น

รูปที่ 3.16 การออกแบบฉากโรงเรียน Little Duck School

 

3.4.5.6 การออกแบบฉากที่ 7 ห้องเรียนชั้น ม.6/2

                             ห้องเรียน ม.6/2 ประกอบไปด้วยโต๊ะเรียน กระดานดำ และป้ายนิเทศต่าง ๆ แปะอยู่บริเวณผนังห้อง

รูปที่ 3.17 การออกแบบฉากห้องเรียนม.6/2

3.4.6 บทภาพ (Storyboard)

การทำสตอรี่บอร์ดเป็นการสร้างตารางขึ้นมาเพื่อร่างภาพลงไปตามลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนของเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีข้อที่ต้องแก้ไขใด ๆ เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้การทำสตอรี่บอร์ดจะเป็นตัวกำหนดในการทำงานอื่น ๆ ไปด้วยเช่น เสียงพากย์ เสียงดนตรี เสียงประกอบอื่น ๆ จึงเป็นการร่างภาพพร้อมกับการระบุรายละเอียดที่จำเป็นต้องทำลงไป

ตารางที่ 3.3 ตารางบทภาพ

3.4.7 ออกแบบอินเตอร์เฟสหน้าจอแบบทดสอบ

          การออกแบบอินเตอร์เฟสของการแสดงผลทางหน้าจอเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ์ตูนแอนิเมชั่น และสามารถทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชั่นได้ดี

3.4.7.1 การออกแบบหน้าจอมีโครงสร้างของแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี มีคำชี้แจงที่อธิบายรายละเอียดการทำแบบทดสอบ และมีปุ่มกดเริ่มทำแบบทดสอบ


รูปที่ 3.18 โครงสร้างหน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 


รูปที่ 3.19 โครงสร้างหน้าแบบทดสอบหลังเรียน

                3.4.7.2 การออกแบบหน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในหน้าของคำถามมีรายละเอียดคือ มีหัวข้อคำถาม และตัวเลือก 4 ตัวเลือก มีปุ่มข้อถัดไปและปุ่มตรวจคำตอบ

รูปที่ 3.20 โครงสร้างหน้าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน

 

3.4.7.3 การออกแบบหน้าจอสรุปคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในหน้าของการสรุปคะแนนก่อนเรียนหลังเรียน จะมีจำนวนคะแนนที่ทำได้ และมีปุ่มกดชมแอนิเมชั่น


รูปที่ 3.21 โครงสร้างหน้าสรุปผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนรูปที่ 3.22 โครงสร้างหน้าสรุปผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

3.4.7.4 การออกแบบหน้าจอการออกจากโปรแกรมของแบบทดสอบประกอบไปด้วยหน้าต่างเล็กๆ ที่สอบถามการออกจากระบบ และมีปุ่มใช่และไม่ใช่


รูปที่ 3.23  โครงสร้างหน้าออกจากโปรแกรม

3.5 การทดลอง

เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมา ตรงกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ใช้ ผู้พัฒนาระบบจึงได้มีการทดสอบระบบ พบว่าระบบยังมีข้อผิดพลาด ผู้พัฒนาระบบจึงนำมาแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ก่อนที่ใช้งานจริง ผู้พัฒนาระบบจึงมีการนำโปรแกรม Adobe® Flash® Professional CS6 ในการจำลองการใช้งานจริง ของการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี เมื่อพบข้อผิดพลาดอีกและพิจารณาว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และนำมาแก้ไขอีกครั้งให้การ์ตูนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.6 การจัดทำเอกสารและนำเสนอระบบ

          จากการศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบการ์ตูนมัลติมีเดียเรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้มีการทำเอกสารเพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนและผู้พัฒนาตลอดจนผู้ที่สนใจมองเห็นถึงปัญหาและนำปัญหานี้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ได้จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานในระบบให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้สูงสุด

Download>> 3 methodology.doc

Download>> 3 methodology.docx

Download>> 3 methodology.PDFต้องการคอมเมนท์กรุณาคลิกที่นี้ Facebook Comment


Leave Comments