การพิมพ์หนังสือราชการ

หนังสือราชการภาษาไทยนั้น  มีวิธีการจัดพิมพ์ต่างๆ หลายรูปแบบตามชนิดของเอกสาร  ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์

http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm


Comments