คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 3

คำอธิบายรายวิชา

 

ช่วงชั้นที่  4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6                                       รายวิชา   ว 30203    ฟิสิกส์  3

 เวลา   60   ชั่วโมง                                                                             จำนวนหน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต

 ..........................................................................................................................................................................

ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลศาสตร์  ของไหล   ความดันของเหลว  หลักการวัดความดันในของเหลว  การส่งผ่านแรงดันในของเหลว  กฎของพาสคัล   แรงลอยตัว   หลักการของอาร์คิมีดิส แรงกระทำต่อวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในของไหล     แรงหนืด  กฎของสโต๊กส์   ความตึงผิว  แรงตึงผิวของของเหลว   ความร้อน   การหาอุณหภูมิผสม   สมบัติของแก๊ส   กฎของบอยล์   กฎของชาร์ล   กฎของเกลุสแซค   ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   การถ่ายเทความร้อน  ระบบสิ่งแวดล้อม    กฎการอนุรักษ์พลังงานความร้อนตามกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์   การเกิดคลื่นกล  คลื่นตามขวาง คลื่นตามยาว   คลื่นดล   คลื่นต่อเนื่อง   ส่วนประกอบของคลื่นน้ำ   หลักการทำงานของสโตรโบสโคป  หลักการรวมกันได้ของคลื่นน้ำ   คุณสมบัติของคลื่นในเรื่องการสะท้อน   การหักเห         การแทรกสอด   การเลี้ยวเบน   คลื่นนิ่ง   และหลักการของออยเกนส์   ทั้งฝึกปฏิบัติการต่างๆ  และนำความรู้และหลักการนำไปใช้ อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับจลน์ศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของกาซ   และสมบัติของสสาร  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

 

บทที่  ของไหล

                1.    สืบค้นข้อมูล  ทดลอง  และอธิบายความหมายของความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์  และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

                2.    สืบค้นข้อมูล  และอธิบายความหมายของความดันของของเหลว  วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องมือวัดความดัน  การนำไปใช้ประโยชน์และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

                3.    สำรวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อธิบายความสัมพันธ์กฎของพาสคัล  การนำไปใช้ประโยชน์และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

                4.    สำรวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์แรงลอยตัว  อธิบายหลักการของอาร์คิมีดิส 

การนำไปใช้ประโยชน์และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

                5.    สำรวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อธิบายความตึงผิวของของเหลว  การนำไปใช้ประโยชน์และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

                6.    สำรวจตรวจสอบ  ทดลอง  อธิบายความหมายของความหนืด  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงหนืดกับอัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลว  และคำนวณหาค่าที่เกี่ยวข้อง

                7.    สืบค้นข้อมูล  อธิบายความหมายของของไหลในอุดมคติ  และคำนวณหาปริมาณ

ต่าง ๆ ตามที่สถานการณ์กำหนด

                8.    สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามสมการความต่อเนื่อง  สมการแบล์นูลลี  และคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ตามที่สถานการณ์กำหนด

                9.    สืบค้นข้อมูล  เพื่อตรวจสอบหลักการของแบล์นูลลี  อธิบายหลักการของแบล์นูลลี  และนำสมการของแบล์นูลลีไปประยุกต์คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

 

บทที่  10  ความร้อน

                10.   สืบค้นข้อมูล  อธิบายความหมายของพลังงานความร้อน  ความจุความร้อน  และคำนวณหาปริมาณความร้อนที่สารได้รับและคายออกมา

                11.   สืบค้นข้อมูล  บอกผลของพลังงานความร้อนทำให้สารเปลี่ยนสถานะ  บอกความหมายของสมดุลความร้อน  ความร้อนแฝงของสาร  และคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะ

                12.  สืบค้นข้อมูล  บอกความหมายของการถ่ายโอนพลังงานความร้อนว่าเป็นไปคามกฎการอนุรักษ์พลังงาน  และอธิบายผลของการแผ่รังสีความร้อน

                13.  สำรวจตรวจสอบ  ทดลอง  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  ความดัน  ปริมาตร  อุณหภูมิ  ตามกฎของบอยล์  กฎของชาร์ล  กฎของแก๊ส  และนำไปคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ตามที่สถานการณ์กำหนด

                14.  สืบค้นข้อมูล  เรื่องแบบจำลองของแก๊ส  นำความรู้ที่เกี่ยวข้องไปอธิบายเรื่องความดัน  พลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊สตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  และคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ตามที่สถานการณ์กำหนด

                15.  สืบค้นข้อมูล  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส  และใช้ความสัมพันธ์นี้คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                16.  สืบค้นข้อมูล  นำความรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  และกฎการอนุรักษ์พลังงานไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบของแก๊ส

                17.  สืบค้นข้อมูล  นำความรู้เรื่องทฎษฎีจลน์ของแก๊ส  ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน  เช่น  เครื่องยนต์แบบต่าง ๆ  ไอน้ำในอากาศ  ความดันไอ  ตลอดจนอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนของขวดเทอร์มอสใยแก้วและโฟมขาว

 

บทที่  11  คลื่นกล

                18.  สืบค้นข้อมูล  อธิบายการเกิดคลื่นกล  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล  วิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  นำความรู้ไปคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ตามที่สถานการณ์กำหนด  พร้อมทั้งบอกชนิดของคลื่น  และอธิบายความแตกต่างของคลื่นแต่ละชนิด 

                19.  สำรวจตรวจสอบ  ทดลองการเกิดหน้าคลื่น  อธิบายการเกิดหน้าคลื่น  ความหมายของสันคลื่น  ท้องคลื่น แอมพลิจูด  ความยาวคลื่น  อัตราเร็วคลื่น  ความถี่  คาบ  เฟส  และหน้าคลื่น   สืบค้นข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วคลื่น ความถี่และความยาวคลื่น พร้อมทั้งนำความสัมพันธ์ดังกล่าวไปแก้ปัญหาที่กำหนดให้

                20.  สืบค้นข้อมูล  อธิบายการซ้อนทับกันของคลื่น  และเขียนภาพของคลื่นใหม่ที่เกิดจากการซ้อนทับของคลื่นสองคลื่น

                21.  สำรวจตรวจสอบ  ทดลอง  และอธิบายสมบัติของคลื่น  เรื่องกฎการสะท้อน  กฎการหักเห  กฎการแทรกสอด  กฎการเลี้ยวเบน  และนำความรู้เรื่องสมบัติของคลื่นไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ต่างๆ จนได้ความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎการสะท้อน  กฎการหักเห  กฎการแทรกสอด  กฎการเลี้ยวเบน  และนำความรู้เรื่องสมบัติของคลื่นไปแก้ปัญหาตามที่สถานการณ์กำหนดให้

                22.  สืบค้นข้อมูล  และอธิบายการเกิดการสั่นพ้อง  คลื่นนิ่งบนเส้นเชือก  ความถี่มูลฐานของคลื่นนิ่ง  อนุกรมฮาร์มอนิก  พร้อมทั้งนำความรู้เรื่องความถี่มูลฐานกับชุดอนุกรมฮาร์มอนิกไปคำนวณหาค่าที่เกี่ยวข้อง  และนำไปอธิบายถึงผลเสียที่เกิดจากการสั่นพ้องในธรรมชาติ