เป้าหมาย

1.  เป้าหมายด้านผลผลิต : คุณภาพนักเรียน

          1.1  นักเรียนทุกคนมีบุคลิกภาพที่ดี

          นักเรียนมีสุขภาพกายดี  สุขภาพจิตที่ดี  ส่งผลให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี  คือ

1)  มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ  95  ขึ้นไป

2) มีจิตใจที่ดีงาม  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3) แต่งกายสะอาด  เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

4) พูดจาถ้อยคำที่ไพเราะ  เหมาะสมกับกาลเทศะ

5) มีกริยามารยาทที่ดี  เช่น

 - การยืน  เดิน  นั่ง  ด้วยท่าทีสง่างาม  เรียบร้อย  เหมาะสมตามวัยและเพศ

 - การทำความเคารพ  ครู  อาจารย์และผู้มีอาวุโส

1.2  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์

1) ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน

2) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เพื่อให้มีคุณธรรมประจำตัว  คือ  มีความขยัน  อดทน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  เสียสละ  สามัคคี  เมตตา-กรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และกตัญญูกตเวที

3) มีคุณสมบัติดังนี้

                   -  มีความรับผิดชอบ

                   -  มีวินัยในตนเอง

                   -  ตรงต่อเวลา

                   -  มีวัฒนธรรม

                   -  มีความยุติธรรม

          1.3  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ

1)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับ  4 (ผลการเรียนดีมาก)  ร้อยละ  80  ขึ้นไป

2)  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร  และแสวงอรรถรสจากการอ่าน

-  มีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และสามารถพูด  และเขียนในเชิงสร้างสรรค์

-  มีความสามารถในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และวิชาอื่น ๆ

3)  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์

-  มีนักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เกี่ยวกับจำนวน  การคำนวณ  การคิดแก้ปัญหา 
                      และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4)  มีคุณลักษณะ  มองกว้าง  คิดไกล  ใฝ่ดี  กล่าวคือ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ รู้จักคิด และวิเคราะห์
โดยใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีความคิดรวบยอด มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5)  มีความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์ติด และสิ่งมอมเมา   

6)  มีความชื่นชม และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ให้เท่าทันโลก

1) นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  เพื่อการเรียนรู้ทุกคนตามศักยภาพ

2) นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ จากแหล่งความรู้ของโรงเรียนที่จัดให้  ร้อยละ 80 ได้แก่

     -  ห้องสมุดระบบดิจิตอลของโรงเรียน

     -  การใช้โทรทัศน์

     -  ห้องสมุดวีดีทัศน์

     -  ห้องเรียนสีเขียว

3) สามารถจำแนกประเภทข้อมูลเปรียบเทียบและสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และ

                  ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

          1.5  มีทักษะในการทำงาน

                   เป็นผู้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ
                   มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  กล่าวคือ

                   -  สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานที่มีประสิทธิภาพ

                   -  ขยัน  อดทน  ละเอียด  รอบคอบ ในการทำงาน  สามารถทำงานอย่างมีความสุข และ

                      ภูมิใจในผลงานของตนเอง

                   -  สามารถทำงานเป็นทีม  (ช่วยเหลือผู้อื่น  ไม่เอาเปรียบ  ให้ความร่วมมือ ยอมรับฟัง

                       ความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม

          1.6  การอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย และวัฒนธรรมไทยอย่างมีความสุข

                   -  ให้นักเรียน มีคารวธรรม  สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรม

                   -  เคารพและรักษากฎเกณฑ์ของโรงเรียนและของสังคม

                   -  นักเรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

                   -  ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ

                   -  รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของไทย ของท้องถิ่น

                      ควบคู่ไปกับการเลือกรับวัฒนธรรมต่างประเทศ

1.7 มุ่งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตน

นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ฝึกฝนคุณลักษณะให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายคือคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร และเป้าหมายกำหนด โรงเรียนจึงได้กำหนดเป้าหมายด้านปัจจัยและกระบวนการเพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุ

2. เป้าหมายด้านปัจจัยทรัพยากร

          2.1  เป้าหมายด้านอาคารสถานที่ : จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ
                 ส่งเสริมการเรียนรู้

                   1) บริเวณและอาคารสถานที่  มีความสะอาด  ปลอดภัย มีอากาศถ่ายเทโดยสะดวก

    สวยงาม  ร่มรื่น  และมีบรรยากาศที่ดี

                   2) สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ มีอุปกรณ์เอื้อต่อการส่งเสริมความรู้

    อย่างมีคุณภาพ

                   3) มีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียน

                   4) มีห้องน้ำสะอาดและเพียงพอกับจำนวนเด็ก

                   5) มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องสนามปลอดภัย

                   6) สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนได้มาตรฐาน  สามารถอำนวยความสะดวกในด้าน

              การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 2.2  ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรม

        การเรียนการสอน

                   1) มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ทันสมัยให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรม

    การเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

                   2) พัฒนาห้องสมุด  ห้องโสตทัศนศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

                   3) จัดหาสื่อประจำห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน

2.3  เป้าหมายด้านบุคลากร

      1) ครูอาจารย์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และงานอื่นที่มอบหมาย

2) ครูอาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการร้อยละ 60 %

3) มีสวัสดิการ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

4) ให้บุคลากรได้รับพัฒนาจากการฝึกอบรม  อย่างน้อย คนละ 1 ครั้งต่อปี

5) ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานทางการศึกษา

6) มีบุคลากรที่มีความชำนาญเพียงพอกับการดำเนินงานของโรงเรียน

3. กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

          3.1  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

                 1)  พัฒนาระบบการบริหารให้เกิดความชัดเจนและคล่องตัวโดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม         

       2) ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม

   3) พัฒนาระบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการที่หลากหลายให้ครู-อาจารย์

  สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                4)  ประสานความร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู

                     องค์กรท้องถิ่น และชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

                5)  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

          3.2 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาครูเป็นมืออาชีพ

                1) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  ให้เหมาะสมกับ

                     สภาพปัจจุบัน และความต้องการของท้องถิ่น

                2) มุ่งเน้นให้ครู- อาจารย์ใช้แผนการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

                    กับหลักสูตร

                3) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                4) จัดกิจกรรมและประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถถึงขีดสูงสุด

                5) พัฒนาระบบการประเมินผลให้เป็นไปตามสภาพที่แท้จริง

                6) จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย

                    สอดแทรกไปทุกสาระวิชา

                7) พัฒนาทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                8) พัฒนากระบวนการนิเทศติดตามช่วยเหลือการดำเนินการเรียนการสอน

 

Comments