เผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ/วิจัย และผลงานของเพื่อนครู ยินดีต้อนรับผลงานของเพื่อนครู  ส่งงานมาที่ e-mail :khruto@gmail.com
        


เผยแพร่ผลงาน

 • เผยแพร่ผลงาน  ยินดีต้อนรับทุกท่าน  ส่งข้อมูลมาได้ที่ : pcom111@gmail.com
 • นางรัชนี มากมูล ชื่องานวิจัย          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียน เรื่อง การสะกดคำ                        ภาษาไทย ตามาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดกิจกรรม                         โรงเรียนอนุบาลสุร ...
  ส่ง 29 ก.พ. 2555 01:40 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • นางสำรวล เจริญตาม ชื่องานวิจัย          การศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ                            ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1                             โรงเรียนบ้านจันรม ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2554 00:58 โดย BigTo Surin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • บทคัดย่อ นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์ ชื่อเรื่อง                      รายงานการสร้างและใช้แท็บเล็ตด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  แท็บเล็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาป ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 20:45 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • กิตติกรรมประกาศ นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์ กิตติกรรมประกาศ   การจัดการเรียนรู้ การสร้างและใช้แท็บเล็ตด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  แท็บเล็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 22:22 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • คำนำ นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์ คำนำ              รายงานการจัดการเรียนรู้การสร้างและใช้แท็บเล็ตด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง แท็บเล็ตน่ารู้ ได้พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมฝึกทักษะในรูปแบบต่างๆโดยให ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 22:20 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นางรัชนี มากมูล

โพสต์28 ก.พ. 2555 18:42โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 29 ก.พ. 2555 01:40 ]

ชื่องานวิจัย          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียน เรื่อง การสะกดคำ
                        ภาษาไทย ตามาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้ชุดกิจกรรม 
                        โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  
อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์                   
                                                         
 
ผู้ทำการวิจัย        นางรัชนี  มากมูล 

ปีที่ทำการวิจัย      2551

นางสำรวล เจริญตาม

โพสต์14 ม.ค. 2554 00:35โดยBigTo Surin   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2554 00:58 ]

ชื่องานวิจัย          การศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ
                            ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
                            โรงเรียนบ้านจันรม  
อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์                   
                                                         
 
ผู้ทำการวิจัย        นางสำรวล เจริญตาม 

ปีที่ทำการวิจัย     2553 


บทคัดย่อ 


            วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 เทียบกับเกณฑ์ ที่กำหนดร้อยละ 60 (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ (3) เพื่อศึกษาความสามารถเล่นเกมการศึกษา ในระหว่างการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ 

            ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบ้านจันรม อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยดำเนินการทดลองจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที ช่วงเวลา 14.40 – 15.00 น.ในระหว่าง วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 การหาความเชื่อมั่น ของเครื่องมือวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1) แบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ การจับคู่ การเรียงลำดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ และการนับ เป็นลักษณะแบบทดสอบเลือกตอบเชิงรูปภาพ จำนวน 50 ข้อ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 0.81 (2) แผนการ จัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 40 แผน ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96 (3) สื่อเกมการศึกษา จำนวน 40 เกม ผลการหาความเชื่อมั่น โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.93 (4) แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ผลการหาความเชื่อมั่น โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.84 (5) แบบวัดความพึงพอใจ ผลการหาความเชื่อมั่นโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 1 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที t ใน กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

            ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ นักเรียน มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและ รายด้าน นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 93.75 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการจับคู่ การเรียงลำดับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ และการนับ อยู่ในระดับสูง ความสามารถในการเล่นเกมการศึกษา อยู่ในระดับ ปานกลาง และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

1-2 of 2