Lịch Phụng Vụ Giáo Phận Vinh

       LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN VINH - 2012  
Tháng Giêng-------------2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12
-------------Năm 2012
Những điều cần biết trước
01Tr
Chúa nhật. ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng
Ds 6, 22-27; Gl 4, 4-7; Lc 2,16-21
Thánh vịnh Tuần II

Ngày Hòa bình Thế giới
Các xứ chầu một giờ
08-12
Tân Mão
02Tr
Thứ Hai
Lễ nhớ Thánh Cả Basiliô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
09-12
03Tr
Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh
1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34

Danh Thánh Chúa Giêsu
10-12
04Tr
Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh
1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42
11-12
05Tr
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Gioan Neumann, Gm
1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51
12-12
06Tr
Thứ Sáu Đầu Tháng
1Ga 5,5-6.8-13; Mc 1,6b-11

Tiểu Hàn
13-12
07Tr
Thứ Bảy Đầu Tháng
Thánh Râymunđô, Lm
1Ga 5,14-21; Ga 2,1-12
14-12
08Tr
Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH. Lễ Trọng 
(Lễ cho giáo dân)
Thánh vịnh Tuần III
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Xã Đoài chầu lượt
15-12
09Tr
Thứ Hai 
Lễ kính Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mc 1,6b-11
16-12
10X
Thứ Ba tuần I Mùa Quanh Năm
1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28
17-12
11X
Thứ Tư tuần I Mùa Quanh Năm
1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39
18-12
12X
Thứ Năm tuần I Mùa Quanh Năm
1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45
19-12
13X
Thứ Sáu tuần I Mùa Quanh Năm
1Sm 8, 4-7.10-22a; Mc 2, 1-12
20-12
14X
Thứ Bảy tuần I Mùa Quanh Năm
1Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1a; Mc 2, 13-17
21-12
15X
Chúa Nhật II Mùa Quanh Năm
1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Thánh vịnh Tuần II 
Thuận Nghĩa, Phúc Yên, Xuân Tình, Đông Cường chầu lượt
22-12
16X
Thứ Hai tuần II Mùa Quanh Năm
1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
23-12
17Tr
Thứ Ba tuần II Mùa Quanh Năm
Lễ nhớ Thánh Antôn, Viện phụ 
1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28
24-12
18X
Thứ Tư tuần II Mùa Quanh Năm
1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6 
Khai mạc Tuần cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất
25-12
19X
Thứ Năm tuần II Mùa Quanh Năm
1Sm 18,6-9; Mc 3,7-12
26-12
20X
Thứ Sáu tuần II Mùa Quanh Năm
Thánh Phabianô, Gh. và Thánh Xêbatianô, tđ.
1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19
Đại Hàn
27-12
21Đ
Thứ Bảy tuần II Mùa Quanh Năm
Lễ nhớ Thánh Agnes, ĐtTđ 

2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21
28-12
22X
Chúa Nhật III Mùa Quanh Năm 
St 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20
Thánh vịnh Tuần III
Ngày cuối năm âm lịch. Chầu Đền Tạ, hát kinh tạ ơn.
29-12
23Tr
Thứ Hai NGÀY ĐẦU NĂM NHÂM THÌN: Lễ cầu bình an cho Năm Mới. Lần hạt 50.
St 1, 14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34
01-01
Nhâm Thìn
24Tr
Thứ Ba
MỒNG HAI TẾT: Lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên
Lần hạt 50.

Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salê, GmTsHt 
Hc 44, 1.10-15; Ep 6, 1-4.18.23; Mt 15, 1-6
02-01
25Tr
Thứ Tư. MỒNG BA TẾT: Được cử hành Lễ cầu xin ơn thánh hóa công việc làm ăn.
Lần hạt 50.

Lễ kính Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại 

Quan thầy Đức Giám mục Phaolô Maria, chúng ta hãy cầu nguyện cho ngườiKết thúc tuần cầu nguyện hợp nhất.Cv 22, 3-16; (hay Cv 9, 1-22); Mc 16, 15-18
03-01
26Tr
Thứ Năm tuần III Mùa Quanh Năm
Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2Sm 7, 18-19.24-29; Mc 4, 21-25
04-01
27X
Thứ Sáu tuần III Mùa Quanh Năm
Thánh Angêla Merisi, Đt
2Sm 11, 1-4a.5-10b.13-17; Mc 4, 26- 34
05-01
28Tr
Thứ Bảy tuần III Mùa Quanh Năm
Lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô, LmTs 
2Sm 12, 1-7a.10-17; Mc 4, 35-40
06-01
29X
Chúa Nhật IV Mùa Quanh Năm
Đnl 18, 15-20; 1Cr 7, 32-35; Mc 1, 21-28
Thánh vịnh Tuần IV 
Các xứ chầu một giờ
07-01
30X
Thứ Hai tuần IV Mùa Quanh Năm
2Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13a; Mc 5, 1-20
08-01
31Tr
Thứ Ba tuần IV Mùa Quanh Năm
Lễ nhớ Thánh Gioan Bosco, Lm 
2Sm 18, 9-10.14b.24-25a.30 - 19, 3; Mc 5, 21-43
09-01

Trang con (1): Thánh An-tôn
Comments