ATHALIA UITREIK / ATHALIA OUTREACH

  VISIE

Athalia Uitreik is gestig  met die doelwit om in die huidige ekonomiese klimaat die toenemende vraagstuk na bekostigbare verblyf vir Christen bejaardes en onafhanklike gestremde volwasse persone wat slegs Staatstoelae of soortgelyke pensioen ontvang aan te spreek en permanent uitkoms te bied. Asook om tydelike verblyf aan hulpbehoewende jongmense en enkellopende ouers te verskaf totdat hul onafhanklik kan oorleef.

MISSIE

*      Om 'n veilige hawe te skep waar Athalia bejaardes en gestremde persone in ‘n skoon netjiese omgewing sonder finansiële bekommernis kan bly en hul goue jare geniet.

*      Om aan jongmense deurgaan sekuriteit te bied voordat hul die grootmens wêreld intree.

*      Om Christelike beginsels te handhaaf en so te alle tye stabiliteit te vestig.

*      Om betrokke te wees in die gemeenskap en uit te reik na ander mense in nood.

ONTSTAAN

Athalia Uitreik is op 23 Februarie 2012 gestig toe ‘n groepie bejaarde persone besluit het hul is moeg rond geskuif tussen huise en wil nie meer wil rond trek nie. Hul wil ‘n tuiste en veilige hawe vind waar hul permanent kan bly.  Die persone was inwoners van ‘n organisasie wat die getal huise wat mense huisves te verminder het en het die inwoners in kennis gestel dat hul binne 24 uur verskuif gaan word in hul in verskillende huise geplaas gaan word. 

 

Die inwoners het tydens die verwikkelinge tuisgegaan in ‘n huis in Stalsweg 22B, Wilgehof, Bloemfontein het Annélize van der Walt die eggenote van die eienaar van bogenoemde woning genader en gevra of sy en haar man nie hul weg sal oopsien om die huis te omskep in ‘n Tuiste waar hul permanent kan woon nie.  Na gebed en konsultasie met Ans Coetzee (wat uitgetree het by ‘n ander organisasie) wat genader is om raadgewend te help  asook met die aanduiding ingedagte dat die ander organisasie nie onmiddellik hul fasiliteite gaan uitbrei is daar besluit dat dié huis aangewend sal word as tuiste en so 'n belangrike gemeenskapsdiens te lewer. 

 

Athalia Uitreik huur die huis van die eienaar op dieselfde voorwaardes met die verskil dat dit 'n tien jaar kontrak is.

 

Daar is steeds 'n baie groot behoefte om uit te reik na persone wat nie meer in die huidige ekonomiese klimaat 'n bestaan kan maak.  Daar is besluit om ‘n nie-winsbejagde Uitreik Aksie te stig en so ‘n permanente Tuiste te skep vir genoemde inwoners en ander in nood. Daar is op die naam Athalia met betekenis, ‘God is praised' besluit.   

 

Galasiërs 6:9

 

En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal on maai as ons nie verslap nie.


BEFONDSING 

 

Athalia bestuur huur huise teen markverwante pryse en betaal munisipale tariewe soos enige ander huishouding. Die inwoners se losiesgeld van R800-00 per maand word aangewend om die genoemde kostes te dek, voedsel aan te koop, vervoer van en na hospitale en klinieke asook administratiewe uitgawes soos telefoon kostes, salarisse ens.  Donasies en skenkings help om die begrotings tekort aan te vul en dra by dat die inwoners goed versorg word.

 

Die organisasie is aangewese op borge vir hul webtuiste, drukwerk ens.

 

GEMEENSKAP BETROKKENHEID

 

Athalia Uitreik ontvang geen staatsubsidie of enige subsidie van enige aard en is afhanklik van borge & donasies vanaf die publiek en sake sektor vir voortbestaan.  Donasies en skenkings help om die begrotings tekort aan te vul en dra by dat die inwoners goed versorg word.

 

Die publiek word uitgenooi om die inwoners te besoek.

 

AFLEWERING ADRES VIR DONASIES EN SKENKINGS:

Athalia Uitreik

Huis Vrede,

Stalsweg 22B, Wilgehof, Bloemfontein

 

BANKBESONDERHEDE

Athalia Uitreik

Eerste Nasionale Bank

Tak: Southern Centre  Takkode 25 20 05

Rek no: 62 348 802 150

Swift Kode: FIRNZAJJ

 

BOEKHOUER

Sarel de Jager


Sel: 083 3099553
sarel@propspecbfn.co.za

 

 

KONTAK BESONDERHEDE

 

Kantoor Tel: 051 5228668

                      Sel: 0824676471

                 e-faks:  086 575 7574

                 e-pos:  admin@athalia.co.za

 

 

STIGTERSLEDE & BESTUUR:

Annélize v.d. Walt       Sel 072 838 1088        annelize@athalia.co.za

Ans Coetzee                Sel 082 467 6471        ans@athalia.co.za

 

Posadres:

Posbus 31405

Fichardtpark

Bloemfontein

9317

 

 

WEBTUISTE               

 

HTTP://www.athalia.co.za

 

Biographix borg Athalia Uitreik se webtuiste, e-pos adresse en drukwerk:  

Biografix Kantoor no 051 4362152

 


 

 
 

VISION

The Athalia Outreach has been established with the objective to address the ever–growing social problem of the lack of affordable accommodation for Christian senior citizens and disabled adults living on state grants or other inadequate grants.  Furthermore, we envisage assisting needy young people and families until they can stand on their own feet, independently.  

 MISSION

*      To create and perpetrate a safe, clean, tidy environment, where aged and disabled people can enjoy their golden years without financial stress.

*      To make available to young struggling people secure living conditions until they can become independent.

*      To bring about stability by means of promulgating and maintaining Christian principles.

*      To be involved with the larger community and reach out those who need help.

 

ORIGIN:

 

Athalia Outreach  is was founded on 23 February, 2012 when a small group of senior citizens decided that they’d had   enough of being moved around. They wanted, indeed craved for permanent, safe accommodation, a haven where they could grow old gracefully and with dignity. The members of this group had been living under the auspices of another outreach organization, which had given them 24 hours notice that they wert to be re-distributed into other houses, due to downscaling.

 

The owner of the house in which they were staying felt empathy for their dilemma. After some discussions and negotiations between the owner’s wife, Annélize van der Walt and the disgruntled group of residents, a decision was made that the residents could stay on and continues with the commune. After a great deal of prayer and consultation with Mrs. Ans Coetzee (a retiree from a similar organization), Athalia Outreach was founded. With a growing need for social assistance, the downscaling of the other organization would quite obviously increase the need even more. Thus, the couple who owns the house is pleased that their property will continue to serve this need within the community.

 

This house has been secured by a 10 year lease contract, with the first option of a further lease, therefore ensuring permanence.  Athalia Outreach is a non-profit organization striving to provide a permanent home for lesser privileged, needy people. The choice of the name “Athalia” was made meaningful in that it translates “God is praised”.

 Galatians 6:9

Let us not become wary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.

 


 FUNDING

 

The management of Athalia Outreach hires suburban houses at market related prices. The incoming rentals from residents are used to cover costs such as house hire, foodstuffs, domestic expenses, municipal services etc. Donations help to fill the gap left by budgeting shortages. Donations also serve to improve the quality of life of our residents.

 

The organization is also reliant on sponsors i.e. for website, printing etc.

 

COMMUNITY INVOLVEMENT:

 

Athalia Outreach receives no subsidy from government or elsewhere and is dependent on sponsors and donations from the broader community. The benefits from donations and sponsorships are passed directly on the residents to secure quality accommodation.

 

The community is hereby invited to visit any Athalia House to meet our charming residents and partake of the wonderful atmosphere that prevails there.

 

 

DELIVERY ADRESS FOR DONATIONS:

Athalia Outreach

House Vrede,

22B Stals Road, Wilgehof, Bloemfontein

 

BANKING DETAILS

Athalia Uitreik

First National Bank

Branch: Southern Centre  Branch Code:  25 20 05

Acc  no: 62 348 802 150

Swift Kode: FIRNZAJJ

 

BOOK KEEPER

Sarel de Jager


Cell: 083 3099553
sarel@propspecbfn.co.za

 

Contact Details

 

Office Tel: 051 5228668

            Cell: 0824676471

            e-fax:  086 575 7574

            e-mail:  admin@athalia.co.za

 

Founder Members and Management:

Annélize v.d. Walt       Cell:   072 838 1088    annelize@athalia.co.za

Ans Coetzee                Cell:  082 467 6471     ans@athalia.co.za

Albert v.d. Walt                Cell:   084 440 4428

 

Postal Address:

P.O. Box 31405

Fichardtpark

Bloemfontein

9317

 

WEB PAGE                

 

HTTP://www.athalia.co.za

 

Biographix sponsored Athalia Outreach webpage, e-mails and printing:  

Biografix Office no 051 4362152

 


 .

 

 
 
Comments