วันอีสเตอร์
__วันอีสเตอร์ คือวันระลึกถึงวันเป็นขึ้นมา
จากความตาย ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่ง
ตรงกับวันอาทิตย์ คำว่า "อีสเตอร์" ที่นำ
มาใช้สำหรับการฉลองนั้นมาจากคำว่า
"EOSTRE" ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งฤดู
ใบไม้ผลิตของพวกทูโทนิคเป็นเทพเจ้าแห่ง
การฟื้นคืนชีพ เพราะก่อนถึงฤดูนี้ ต้นไม้
ใบหญ้า ดอกร่วงหล่นเหลือแต่ซาก พอถึง
ฤดูใบไม้ผลิมันจะกลับผลิดอกออกใบมีชีวิต
ชีวาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นฤดูใบไม้ผลิ จึงถูก
นำมาเปรียบกับการเป็นขึ้นมาจากความ
ตายของพระเยซูด้วย จึงเรียกวันนี้ว่า "อีสเตอร์"
__สมัยก่อน คริสตจักรต่างๆจัดฉลองวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่
ไม่ตรงกันจนถึงปี ค.ศ.325 สภาไนเซียหรือสภาผู้นำคริสตจักร
ทั่วโลกได้ประชุม และมีมติให้กำหนดแน่นอนให้คริสตจักรทั่วโลก
ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ให้ตรงกัน _โดยกำหนดวันอีสเตอร์คำนวน
ตามระบบจันทรคติทั้งนี้เนื่องจากต้องการให้การฉลองวันที่พระเยซู
ูเป็นขึ้นมาจากความตาย ตรงกับเหตุการณ์ในครั้งแรกจริงๆ
 _  การฉลองวันอีสเตอร์ __โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดของวัน
อาทิตย์ คริสตชนจะไปรวมตัวกันที่โบสถ์ หรือที่สุสาน หรือในทุ่ง
กว้าง หรือตามป่าเขา _ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าตั้งแต่ยังมืดอยู่
พอดวงอาทิตย์ค่อยๆ โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าเสียงเพลง"เป็นขึ้นแล้ว"
ก็จะดังกระหึ่มขึ้นเขาจะร้องเพลง อธิษฐานโมทนาพระคุณพระเจ้า
และสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้มีชัยชนะเหนือ
ความตาย และทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ หลังจากนั้นก็ บรรยาย
ถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์หนุนใจให้คริสต
ชนดำเนินชีวิตอย่างมีชัย เหนือความบาป และความตายยืนหยัด
อยู่ในความเชื่อศรัทธาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นส่วนใหญ่
ก็จะรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เสร็จแล้วบางแห่งก็จะมีการเล่น
เกมส์สนุกๆ หลายแห่งนิยมเอาไข่มาระบายสีต่างๆ ให้ดูสวยงาม
และนำไปซ่อนให้เด็กๆ หรือหนุ่มสาวค้นหาอย่างสนุกสนาน คนโบ
ราณในประเทศตะวันตกเชื่อกันว่าไข่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตเพราะ
กำลังจะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้น จึงได้มีการใช้ไข่เป็นสัญลักษณ์ของวัน
อีสเตอร์ด้วยดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์ คือดอกลิลี่
หรือดอกพลับพลึงขาวบริสุทธิ์
    คริสเตียนถือว่า วันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความ
ตาย เป็นวันที่สำคัญที่สุด เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐ _เพราะถ้า
ไม่มีวันอีสเตอร์ วันคริสตมาสหรือวันศุกร์ประเสริฐ _ก็ไม่มีความ
หมาย เพราะถ้าพระเยซูเสด็จมาเกิด_
และสิ้นพระชนม์โดยไม่ได้
เป็นขึ้นมาใหม่ พระองค์ก็จะเป็นพระเจ้าที่ตายแล้ว__
ไม่สามารถ
ช่วยเราได้ แต่เมื่อพระองค์ได้ชัยชนะเหนือความตาย _บรรดาผู้
เชื่อจึงมีความหวังที่แน่นอน ที่จะเป็นขึ้นจากความตาย _มีชีวิต
นิรันดร์ในสวรรค์สถานกับพระเจ้า ได้มีความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์
หลังความตาย สิ่งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่า __หลังจาก
พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย _พระองค์ได้ไปปรากฏใน
ที่ต่างๆ หลายแห่ง ท่ามกลางสาวก _และได้อยู่กับสาวกเป็นเวลา
40 วัน จึงได้เสด็จสู่สวรรค์ท่ามกลางพยานถึง 500 คน เมื่อพระ
องค์ตรัสสั่งสาวกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ _จนถึงสุดปลายแผ่น
ดินโลก (มัทธิว 28:18-20) และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับ
พวกเขาจนกว่าจะสิ้นยุด และยังสัญญาว่าจะกลับมารับพวกเขาไป
อยู่กับพระองค์ พวกสาวกจึงได้ออกไปประกาศข่าวนี้ โดยไม่กลัว
อันตรายใดๆ บ้างก็ถูกต่อต้าน ถูกจับทรมาน ถูกฆ่าตายแต่พวก
เขาก็ไม่หยุดยั้ง _เพื่อยืนยันถึงสัจธรรมที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความ
จริงโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยิ่งนับวันผู้คนติดตามพระองค์ก็มีมาก
ขึ้น พระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักที่สละ
ได้แม้ชีวิตของพระองค์เอง ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริง

  อ้างอิง      
http://www.holyofholies.net
Comments