Home

site:bfa.blogfa.com bfa.blogfa.com  bfa.blogfa.ir 

beautifull fine art  --- basic find all

فرهنگ هنر نقاشي خط خطاطي خطاط خطی خطوط معماري معمار عمر عمري عمران عمارت تعمير تعمیری تعمیرات

culture art paint painting calligraphy architecture kulture painter artist artistic peintur peinture

سيد امين نبي پور professor seyyed amin nabipoor

متولد ???? born date : 1980

متولد ايران يزد born in IRAN YAZD

نقاش درجه مهارت در نقاشي از سال  1375painter : professional degree in painting since 1996

pdsanp@gmail.com

نام نامه ناميد ناميده ناميدن رسال رساله رسالت رسل رسول رسولي پيامي پيام آور پیامآور پيامبر پيغام  بر پيغامبر پيغمبر پيغمبري اصل اصلی اصیل اصول اصولی اصالت بن مایه بنماییه درون مایه درونمایه سرشت سرشتی فطر فطرت فطری فطریه فطرتی افطار فطیر فطیرا فطیره  اساس اساسی موسس مؤسس بانی بنا بنی مبنی مبنا مبنای مبناء ابن ابنای ابناء مبانی تبانی ابتنا مبتنی غالب اغلب اغلبا غلب اکثر اکثری اکثریت قاب قابی قالب تابلو تابلوی تابلویی نقش نقاش نقاشي نقوش نقشها شکل اشکال شکلی انحنا انحناء انحنای منحنی خم خمش خمید خمیده خمیدگی خمود  سنت سنتي ايران ايراني پارس پارسي پارسه فارس فارسي فارسه پارسا پارسان پارس ها پارسها فارس ها فارسها فارسان اسلامي اسلام مسلم مسلمي مسلما مسلمين مسلمان مسلمانان سالم سالمي سلامت سلامتي قرآن قرآني قرائت قرائتي قرا قراء قاری هنر  هنري هنرها  هنر ها  هنرمند هنرمندان هنرمندي هنرمندانه فر فره با شکوه باشکوه فرهيخته فرهيختگي فرهيختگان شرفي شرف ياب شرفياب شرف مشرف شرافت اشرف اشراف اشرافي شرفه شریف شریفی اشرفی استاد استادی استادان استادانه استادکار استادکاران استادکاری اساتید مهار ماهر ماهري مهارت مهارتي مهر مهري مهره عکس عکاس عکاسي عکسها تصوير تصويرگر  تصوير گر  تصويرگري  تصوير گري  تصويرساز  تصوير ساز  تصويرسازي  تصوير سازي نگاه نگاهي نگه نگهی نگهدار نگاهدار نگهداری نگاهداری مواظب مواظبت مراقب مراقبت مراقبه نظر نظری نظرات نظاره منظور منظوري منظر منظره انتظار انتظاری منتظر منتظری منتظرین منتظران حکم احکام حکيم حکمت حکومت حاکم احکم احکام محکم ساخت ساختن ساختمان ساختار ساختاري ساختي ساختني ساز سازش طبع طبايع طبيعي طبيعت جنگل جنگلي بيشه زار شکفت شکفتن شکوفتن شکوفت شکوفه شکوفا شکوفایی گل زار گلزار گلها گلي بوته بته درخت درختها درختان درختزار باغ باغها باغي باغات باغستان باغستاني حدیقه حدیقت حدایق حدائق حدیقات بستان بوستان بستاني بوستاني گلستان گلستاني گل گلها گلي برگ گلبرگ درخت درختها درختان بوته زار بته گياه گياهان گياهي گياهها گياهه نبت نبات انبت لطف لطيف الطاف تلطيف صلح صلاح اصلاح اصلاحي اصلاحات مصالح صالح صالحين صالحان مصلح مصلحين مصلحان سوز دل قلب قلوب ذهن ذهني اذهان روان رواني روانشناسي روان شناسي جان جانها جانی جن اجنه جنی مجنون مجنونی  مجنونه مجنونات روح روحيه ارواح روحان روحاني روحانيت روحانيان روحانيون تن تني تنها جسم جسمي جسماني جسمها اجسام تجسم هنرهاي تجسمي ارز ارزش ارزشی باارزش با  ارزش ارزش مند ارزشمند ارزشمندی ارزشمندان ارزند ارزنده ارزان ارزانی جید خوب خوبي نيک نيکو نکو نکويي نيکويي به بهتر بهي بهين بهينه بهترين بهتري بر تر برتر برتري بر تري برترين بر ترين خو حسن احسان احسن احسنت محاسن حسين حسنی حسنا حسن محسن محسنین محسنان حسین حسینی داد دادی دادن دادگر دادگران دادگری عدیل عدل عادل عدالت معدل درست درستی درستکار درستکاری صدق صدیق صادق تصدق تصدیق صدیقه مصداق صداق خلق خلقي اخلاق خو خوی خویی پسند پسنده پسندیده پسندیدن رضا رضی رضایت راضی راضیه مرضیه به هنجار بهنجار عاد عادت عاده عادی عادات رفت رفتار رفتاری رو روان رونده روانی روش منش راه ها راهها نحو نحوه نحوی انحا انحای انحاء طرق طریق طریقه طریقت رسم رسمی مرسوم رسوم ترسیم ترسیمی مرسومه مرسومات حسنه حسني اخلاقيات خالق خلاقيت مخلوق مخلوقات آفرين آفرينش آفريدن آفريدگار عصم عصمت معصوم معصومه معصوميت معصومي طهر طهور طاهر طهارت مطهر مطهري طیب حلال حلالیت پاک پاکي پاکيزه پاکيزگي پاکيزگان پاکان مسح مساح مسیح مسیحی مسیحیت غسل شست شو شستشو کودک ها کودکي کودکان کودکها بچه ها بچه گي بچگي بچها بروبچ بر و بچ طفل ها طفلها اطفال طفلک طفلکي طفيل طفيلي طفول طفوليت طفلي خود خودي خوددوستي خود دوستي قیوم قیم قیام قایم قائم قائمه حیوان حیوانی حیوانات وحش وحشی وحوش حی حیات حیوه محی یحیی زنده زندگی زندگان زندگانی زیست زیستن عالی اعلی اعلا اعتلا اعتلای اعتلاء علو علی والا والی ولی اولی ولای ولایت بالا بالایی  اله الهه الهي الله الها خدا خداي خداوند خداوندگار ايزد ايزدي يزدان يزد يزدي پرست پرستی پرستش پرستيدن پرستنده پرستندگان ستا ستایش ستایان ستاینده پرس پرسش پرسيدن چرا جویی چراجویی چه چه چی چی چون و چرا و چگونه آرام آرامي آرامش آسایشی آسایش آسا آسود آسوده آسودن آسودگی اطمینان مطمئن مطمئنی طمانینه طمأنینه بزرگ بزرگي عظيم عظمت اعطم عظمی پر پری بس بسی بسیار بسیاری زید زیاد زیاده زیادت زیادی مزید مزیدی افزا افزون افزودن افزایش افزودنی غر غرر غرور غره مغرور  کبر اکبر کبري اکبري کبير کبيري کبيرا کبيره تکبیر تکبر متکبر اوج گیری اوجگیری اوجی پرواز کنان پروازی پروازکنان  بي نهايت بينهايت نامحدود نا محدود بدون محدوديت بی حد و مرز و حدود حدید بي پايان بيپايان بي انتها بي تمام دائم دائما دایم دایما دیمی دائمی دوام مداوم بادوام دوامی همش همیشه همیشگی جاوید جاویدان جاویدانه جاودان جاودانه جاودانی جاویدانی جاودانگی جاویدانگی همه هم همهمه هم همه ابد ابدی وسیع واسع وسعت توسعه گشا گشای گشاد گشادن گشاده گشایش گشایشی گشود گشوده گشودن گستر گستره گسترش گسترده فرجی فرج امام زمان جست و جو جوي جویا جوینده جستن جستوجو جستجو ياب بياب يافت يافتن يابنده کنکاش گوشه زاویه زوایا کنج کاو کنجکاو کنجکاوي کاوش گر کاويدن کاونده کاوشگر کاوه تاریخ تاریخی تواریخ تاریخها باستان باستانی عهد عتیق عتیقی عتیقه عتایق عتائق زمان زمن گاه گاهي گه گهی وقتی وقت اوقات ازمنه قديم قديمي جديد ديرباز دير زود روز شب روزانه شبانه روزی شبی روزه شبه سپید سپیده سفید سفیده سحر سحری طلوع طالع طلیعه طلعت طلع مطلع اطلاع اطلاعات صبح صبحانه صبحی صبوح صبوحی صباح ظهر ظهری ظهرانه ظهور ظهیر نهار ناهار نهاری ناهاری عصر عصری عصرانه غروب مغرب عشا عشای عشاء مسا مساء هفته ماه ماهی ماهانه ماهیانه ماهیت ! فصل فصول بهار بهاره بهاری تابستان تابستانی تابستانه پاییز پائیز پاییزی پاییزه زمستان زمستانه زمستانی سال سالی سالها سالان سالانه هزار هزاره قرن قرنی قرون مقارن قرینه تقارن متقارن تقارنی پرور پرورش پرورنده پروردگار پروردن پروريدن رب ربي ربان رباني ربانيت ربوبيت ارباب رباب ربابه وحد وحدت توحيد واحد وحيد وحدان وحدانيت موحد يک یکی يگ يگان يگانه يگانگي هم آهنگ هماهنگ هماهنگي هم آهنگي جمع جامع جمعيت جمعي تجمع تجمعات جامعه اجتماع اجتماعي مجموع مجموعه مجموعا تجمعي اجتماعات مجموعان جامعه شناس هارمني هارموني هارمنيک هارمونيک نظم منظم تنظيم ناظم ربط رابط رابطه ارتباط ارتباطي ارتباطات مرتبط درج درجه درجات مدرج مدارج مدروج دراج دارج رتب رتبه مرتبه مراتب مرتب ترتيب ترتيبي حساب و کتاب محاسب محاسبه حاسب حاسوب حاسوبي حاسوبه حاسوبات محاسبات رياض رياضي ریاضیات رياضت رياضه مرتاض مرتاضه مرتاضان مرتاضان مرتاضي هندسه مهندس مهندسي اندازه بعد بعيد ابعاد مسافت فاصله فاصل مفصل فصول دور نزدیک عدد اعداد عددی اعدادی تربيت تربيتي مربي مربا انضباط منضبط ضبط زيبا زيبايي قشنگ قشنگي خوشگل خوشگلي خوشکل خوشکلي زين زينت تزيين تزييني تزئين تزئيني تزيينات تزئينات تزئيناتي تزييناتي دکور دکوری دکوراتیو دکوراسیون آهنگ آهنگي آهنگين موسيق موسيقي موسيقا موسيقايي موسيقيايي موزيک خواننده خوانندگان خوانندگی خواندن خوانده خواندنی ترانه آواز آوازه شهر شهره شهرت شهیر مشهور مشاهیر بلند اوازه بلندی مرتفع رفیع مرفوع رافع ارتفاع ارتفاعی ارتفاعات لحن الحان لحنی زبان زبانی لهجه ريتم ريتمي ريتميک اعجاز اعجازی معجز معجزه معجزات ارج عرج عروج معراج نام نامه فرهنگ فرهنگي فرهنگیان فرهنگستان آدم آدمي آدميت انسان انساني انسانيت بشر بشري بشريت بشارت بشير بشره مبشر مژده هنر هنري هنرمند هنرمندي هنرمندان هنرمندانه هنرها هنرهاي تجسمي بصر بصري بصيرت ديد ديدار ديداري ديدن بيننده بينندگي وجه وجهه توجه توجهي توجهات توجيه توجيهي توجيهات نما نمود نمودن نمونه نمايش نمايشي نمايشگاه نمايش گاه نقوش نقش نقاش نقاشي طرح طراح طراحي نگار نگاره نگارگر نگارگري نگار گرانه نگارگرانه نگارگران نگار گران نگارستان مينياتور مينياتوري مينياتر مينياتري خط خطها خط ها خطوط خطي خطاط خطاطي رنگ رنگي رنگين رنگارنگ رنگ وارنگ رنگ و وارنگ رنگ و وا رنگ لون الوان الواني معمار معماري عمران سنتي سنت صنعت صنيع صنايع صنعتي صنايع دستي حق حقیق حقیقی حقیقت حقایق حقائق محق محقی محقق محققی محققین تحقیق حقوق حقوقی پرس پرسه پرسش پرسشی پرسشها پرسان پرسان پرسند پرسنده پرسید پرسیدن پرسشگر پرسشگری پرسشگران سوال سؤال سوالی سؤالی مساله مسئله مسأله مسائل مسالت مسئلت مسألت علم علمي عالم معلم معلمي علوم اعلام دانا دانایی درک ادراک مدرک درکی ادراکی مدرکی مدارک مدارکی مدارکه شعور شعار مشعر مشاعر مشاعره  فهم فهیم فهیمه فهیمان افهم تفهیم فقه فقیه فقهی فقاهت فقیهان فقها فقهاء دانش دانش آموز دانش آموزي دانشمند دانش مند دانشمندي دانشمندان آموز آموزه آموزش آموزشي آموزگار آموزنده آموزندگي آموختن ياد دادن ياد گرفتن يادگيري بلد بلدي بلد شدن آگاه کردن آگاهي دادن شناس شناسی شناخت شناختن شناختی شناسایی شناساندن شناسنده شناسه شناسان راه نما نمای نمایی ره نما رهنما رهنمایی رهنمای راهنما راهنمای راهنمایی راه برد راه بردی راه بری ره بر راهبر راهبرد راهبری راهبردی رهبر رهبرد رهبری رهبردی هدی هدا هادی هدایت هدایه هدیه اهدا اهداء هدایا مهدی ارشاد ارشد ارشادات راشد راشدي رشد رشدی مرشد مرشدی رشادت رشيد رشاد رشاده نمو نموی توضيح توضيحي توضيحات وضح واضح وضوح آشکار آشکارا آشکاری پیدا هویدا نمایان نمایانی نشان دادن نشانی نشانه اثر اثری آثار اثیر موثر مؤثر آیت آیتی علامت معلوم علائم معلومات خبر اخبار خبري مخبر خبير مختبر خبره خبرگي عاقل عقل فرزانه فرزان فرزانگي آشنا آشنایی آشناگر عرف عارف عارفی عارفان عارفها عارفین معرف معرفت معرفي معارف معارفي معارفه دايره المعارف دائرةالعارف دائرة العارف دائرةالمعارفي دائرة المعارفي دايره المعارفي مرجع مراجع رجوع راجع مراجعه مرجعیت دانست دانستن دانسته ها دانستنی دانا دانايي دانش نامه دانشنامه دانش گاه دانشگاه درس مدرس مدرسه مدرسي دروس دراس دراسه دراست تدريس مهد کودک مهدکودک علم و عمل علم و ايمان مومن مومني ايماني مؤمن مؤمني ايمن امن امان امين امانت امانتي اميني امنيت ايمني امر امری امر آمر امور مامور ماموران مأمور مأموران مأموریت ماموریت آمار کار کوشش کاري کردار کرداري کوششي تلاش تلاش گر تلاش گري تلاشگر تلاشگري توانگر توانگری توان مند توانمند توانا توانايي تواني مکن مکان مکنت امکان امکانات مکین متمکن ممکن تمکن تمکین قدر قدره قدرت قدير قادر قدار  قداره قوه قوت قوي قويا اقويا اقویاء جا جای جایی جائی کجا جاه جاهی جاه طلب جاه طلبانه مقام مقامات وقع توقع متوقع موقع موقعی موقعیت مواقع واقع واقعی واقعیت موقوع موقوعه فضا فضایی فضای باز بازی بازیگوش بازیگوشی شیطنت شیطون بلا شیطونی  سر اسرار سرایر سرائر سری راز ها رازها رازی رمز آلود رمزآلود مرموز رمزی رمزها نهان نهانی پنهان پنهانی دنيا دنيايي دنيوي جهان جهاني کيهان کيهاني کهکشان کهکشاني کاهکشان کاهکشاني ستاره ها ستارگان سياره ها سيارات نجم انجم نجوم انجمن خورشيد زمين ماه عالم عالمي عالمگير جهانگير جهانگيري اخري اخروي آخرت عام عموم عمومي عموميت مردم مردمي عاميان عاميانه عامي امي زا زای زایش ولد ولید ولادت تولد تولید تولیدات والد والده والدین والدی مادر پدر مادری پدری زوج جفت زوجی زوجه جفتی زن و شوهر زنی شوهری مرد و زن پسر و دختر نر و ماده  فرزند فرزندی فرزندان نسل نسلها خلق خالق خلاق خلاقيت خالقي خلاقي ابتکار ابتکاري ابتکارات مبتکر مبتکري بکر بدع بدیع بدعت بدایع عجب عجیب عجایب عجیبه اعجاب اعجوبه شگفت زار  شگفتی زار شگفتزار شگفتیزار  فلسفه فلسفی فیلسوف فیلسوفان فیلسوفین فلاسفه عقل عقلی عاقل عقیل معقول عاقلانه معقولانه عاقلی عقیلی با هوش مند هوشی باهوش هوشمند هوشمندی نبوغ نبغ نابغ نابغه نوابغ نابغگی نخبه نخبگی نخبگان انتخاب انتخابی منتخب منتخبان انتخابات انتخاباتی منتخبه منتخبات منتخبین فکر بکر فکري فکور تفکر متفکر روشن فکر روشنفکر روشن فکري روشنفکري روشنفکران روشنا روشنايي روشن گر روشنگر روشني روشنگرانه نور انوار نوار نوران نوراني نورانيت منور منورالفکر  تاب ناک تابا تابناک تابش تابيد تابيدن تابان تابنده آفتاب آفتابی خورشید خورشیدی  انديش انديشه انديشه مند انديشمند انديشمندي انديشمندان انديشيدن پند پندار پنداشتن پنداري پنداشته دادار داور داوري قضاوت قاضي قاضيه قضات نقد نقدي انتقاد بررس بررسي بازرسي بازرس اختراع اختراعي مخترع مخترعي مخترعين خارق العاده خرق عادت عادات  فکور جهان جهاني کيهان کيهاني کل کلي کليت همه گير همگاني همگي مودب مؤدب مودبی مؤدبی ادب ادبي ادبيات ادبياتي اديب اديبان اديبها بیان بین تبین تبیین بیانی بیانیه بیانات مبین تباین متباین بینات حرف حرفه حریف حراف وراج وراجی سخن سخنگو سخنگوی سخنگویی سخن ور وری سخنور سخنوری گپ گف زدن گفت گفتن گفتار گفتاری گو گوی گویه گویش گویا قصه گويي قصه پردازي داستان سرايي داستانسرايي داستاني قصه اي افسانه سرايي اسطوره اسطورات اساطیر بلیغ بلاغت بالغ بلوغ ابلاغ فصح فصيح فصاح فصاحت فاصح فصيحي سعد سعید سعادت سعاده مسعود استعداد استعدادها مستعد عید ها عیدی عیدها اعیاد عیدانه عیدانگی وجد واجد وجود وجودی موجود موجودات موجودی وجدان شاد شادي شادان شاداني شاداب شادابي خوشحال خوش حال خوشحالي خوش حالي خوشي خش خشنود خشنودی خوشنود خوشنودی شوخ و شنگ جشن واره جشنواره بزم بزمی طنز طنزي طناز طنازي شوخي شوخ و شنگ جک جکی جوک جوکی خنده دار خندان خنده آور خنديدن خنداندن حال احوال محل محلی محله محلات محلاتی  عشق عاشق معشوق عاشقه معشوقه عاشقي معشوقي عشاق عاشقان عاشق ها عاشقها معاشقه نجوا مناجات نجوايي عرف عرفه عارف عارفي عرفان معرف معرفت بند بنده بندگي بندگان بنده ها  عبد عبید عبیدی عابد عباد عبادت عبادي معبود معبد معابد معبودی عبادتگاه زیارت گاه زیارتگاه زیارت کده زیارتکده زیارتی زائر زائرها زائرین زوار زواری زواره شکر شاکر شکران شکرانه شکور شکوري تشکر تشکري متشکر متشکري حمد حامد حمید احمد محمود محمد صلوات صلوه مصلی مصلا نماز نمازی تکبیر تکبر قیام قائم قائمه قائمی قیوم رکوع راکع راکعین سجده سجود ساجد ساجدی ساجدین سجاد سجادی سجاده تشهد شهید شهادت شاهد شاهدی شهیدی شهادتی گواه گواهی عمل اعمال عبيد معبود جاودان جاويدان جاويد جاودانه جاوداني جاويدانه جاويداني هميشه هميشگي ابد ابدي رقص رقاص رقاصه رقاصی رقصان رقصی حب حبه حبی محب  محبان محبین محبه محبت محبتی رحم رحمی رحمان رحمن رحیم مرحم مرحمه مرحمت برحمتک یا ارحم الراحمین مهر ورز مهر ورزي مهرورز مهرورزي مهران مهرانه مهر بان مهر باني مهربان مهرباني دوست داشتن دوستي دوست ها دوستها دوستان دوستانه دوستي يار ياري ياران يارها يار ها ياري رسان رساندن رسانده رسيدن رسيد رسا عشق ورز عشق ورزي عشق ورزيدن مهر ورزيدن مهرورزيدن گرفت گیر گیره گرفته گرفتن گرفتنی دار دارا داری دارای دارایی رغبت راغب میل امیال علاقه تعلق متعلق علایق علائق وابسته وابستگی دلبسته دلبستگی خواست خواسته خواستن خواستار خواه خواهان خواهش خواهنده خواهندگي دعا دعایی دعائی ادعیه داعی مدعی مدعا ادعا اراده ارادت مرید مراد آرزو امل آمال آرزوها آرزویی آرزومند آرزومندی آرزومندان آرز امید امیدی امیدوار طلب طالب طلبه طلاب طلبگي طلبیدن آز آزمند آزمندی آزمندان طمع طامع طامعي طماع طماعي مال اموال مالی متمول ثروه ثروت مند ثروتمند ثروتمندان ثروتی غنی غنا غنای غناء اغنی اغنیا اغنیاء توانگران برکت برک برکه مبرک تبرک متبرک مبارک مبارکی میمون میمونی میمونه میمنت یمن شگون شوگون وفق توافق موفق موفقی موفقیت خیر خیار خیاره خیاری اختیار اختیاری مختار مختاری قصد مقصود قصید قصیده اقتصاد اقتصادی قاصد مقتصد قاصدی قاصدک افسانه سرايي شعر نظم نثر ناظم منظم منتظم شاعر شاعره شعار شعر و شاعري اشعار شعرها شاعر ها شاعرها شاعران شعرا شعراء سرود سروده سرودن شرع شروع شارع شريعت قدس قدسي مقدس قديس قديسه قداست قديسان قديسگان قديسها قديسين مقدسي مقدسيت نسخ نسخه کتاب کتابت کتب مکتب مکاتب مکتبه مکتبت مکتوب کاتب کتابها کاتبها کاتبان کتيب کتيبه وضع واضع موضوع موضوعات موضوعي دين ديني ديانت اديان ذهب مذهب مذهبي مذاهب تذهيب تذهيبي ذاهب ذاهبی تهذيب تنفس تنفسی نفس انفس نفیس نفاست نفیسی نفیسه نفایس نفائس خود شناسي خودشناسي خدا شناسي خداشناسي شناس شناخت شناختي شناختن خاطر خاطره خاطرات ذهن ذهني روان رواني روانشناس روانشناسي جمع جمعه جمعي جامع جامعه کامل کمال تکميل تکميلي تکامل تکاملي کمالي کاملي متکامل تکامل کمالی هدف مند هدفمند هدفي هدفها اهداف عزم اعزام راسخ رسوخ رسخ مقصد مقصود نجات ناجي منجي آب آبی آبان باران بارانی بارون بارونی با دقت با دقتی دقیق دقیقی بادقت بادقتی مدق مدقی عضو اعضا اعضاء عضوی ملک مالک ملکه ملایک ملائک ملایکه ملائکه ملاک مالکین مالکان ملاکین ملاکان مالکیت تملک تملیک تملیکی فرشته فرشتگان پری پریها پریان حور حوری بهشت بهشتی فردوس فردوسی فردیس فردیسی پردیس پردیسی پردیسه فردیسه محرم محارم محرمی محرمیت افسون افسونی سحر جادو جادوان جادویی جادوگر جادوگری ثبات قدم ثابت اقدام تثبیت ثبوت

nabipoor nabipoore nabipour nabipoure nabipour nabipoure

نام خدا خداي خداوند خداوندگار خداوندکار خداوند کار خداوند گار خدايي god good goodness کارتنيست کارتونيست کارتنها کارتن ها کارتونها کارتون ها کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ??? ?? ou ??? ??? anime animes manga mangas نام خدا خداي خداوند خداوندگار خداوندکار خداوند کار خداوند گار خدايي god good goodness کارتنيست کارتونيست کارتنها کارتن ها کارتونها کارتون ها کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ني ني نيني کوچک کوچيک کوچول موچول کوچولو موچولو ريز ميز ريزه ميزه خردسال خردسالي خردسال ها خردسالان زيبا قشنگ خوشگل خوشکل beauty beautiful beautifull pretty lovely love handsam joy enjoy شاد شادي شادان خوش خوشي خوش حال خوشحال خوش حالي خوشحالي لذت بردن لذت لذيذ خوب خوبي کردن کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه بچگي بچه گي طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ني ني نيني کوچک کوچيک کوچول موچول کوچولو موچولو ريز ميز ريزه ميزه خردسال خردسالي خردسال ها خردسالان زيبا قشنگ خوشگل خوشکل beauty beautiful beautifull pretty lovely love handsam joy enjoy شاد شادي شادان خوش خوشي خوش حال خوشحال خوش حالي خوشحالي لذت بردن لذت لذيذ خوب خوبي کردن کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه عروس عروسک عروسکي شیرین شیرینی حلو حلوا حلواء حلویت احلی احلا حلی بامزه با مزه خوشمزه خوش مزه delicious deliciouse painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه بچگي بچه گي طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ني ني نيني کوچک کوچيک کوچول موچول کوچولو موچولو ريز ميز ريزه ميزه خردسال خردسالي خردسال ها خردسالان زيبا قشنگ خوشگل خوشکل beauty beautiful beautifull pretty lovely love handsam joy enjoy شاد شادي شادان خوش خوشي خوش حال خوشحال خوش حالي خوشحالي لذت بردن لذت لذيذ خوب خوبي کردن کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه عروس عروسک عروسکي doll بامزه با مزه خوشمزه خوش مزه delicious deliciouse اسباب بازي بازي چه بازيچه toy toys خوش تيپ خوش قد و بالا nini nino ninu ninos ni nin niny nani nany نني نيني ني ني نينو ني نو شخص شخصيت کاراکتر character charachter karakter kulture culture art artist artistic هنر هنري هنر مند هنر مندانه هنرمندانه هنرمند مهر عشق عاشق مهربان مهر بان مهرباني مهر باني فرهنگ فرهنگي cultural kaltural joys joy enjoy enjoys enjoying enjoyee enjoyment joyment joyee joying love loves lovely kind kindly گوگول مگول گوگور مگور گوگوري مگوري گوگولي مگولي carton karton cartone kartone cartoon cartoone cartooni cartoony cartun cartune cartuni cartuny kartoon kartoone kartooni kartoony kartun kartune kartuni kartuny cartoun cartoune cartouni cartouny kartoun kartoune kartouni kartouny cartons kartons cartones kartones cartoons cartoones cartoonis cartoonys cartuns cartunes cartunis cartunys kartoons kartoones kartoonis kartoonys kartuns kartunes kartunis kartunys cartouns cartounes cartounis cartounys kartouns kartounes kartounis kartounys cartonies cartoonies cartunies cartounies kartonies kartoonies kartunies

kartounies cartonist cartoonist cartounist cartunist kartonist kartoonist karttounist kartunist

cartonists cartoonists cartounists cartunists kartonists kartoonists karttounists kartunists پسر پسري پسرها پسر ها دختر دختري دخترها دختر ها پسرک دخترک girl girls boy boys چهره صورت صورتی سیما رخ رخی رو روی

جواب مجیب اجابه اجابت پاسخ پاسخها پاسخی فلق شفق شفقت مشفق مشفقی مشفقین مشفقه مشفقات مشفقان دلسوز دلسوزی دلسوزان مثل مثال تمثیل تمثال همچون همچنان مانند ماننده مانستن مانندگی همانند همانندی نکته نکات نقطه نقاط جالب جلب قاب قابی قالب قالبی قلب کادر کادری حاشیه ای روبرو رو به رو رودررو رو در رو عزیز عزیزی عزت عز اعزا اعزاء عزه عزیزه عزیزات عزیزان معز معزز ضمن ضامن ضامنی تضمین تضامن تضامنی تضمینی ضمان ضمانت مضمون متضمن بسم باسم  باسمه باسمات بسمی تبسم ابتسام ابتسامه ابتسامات خند خنده دار خنداننده خندان خندون خندونک خندونه لب خند لبخند لبخنده لبخندی قه قه قاه قاه قا قا قاقا قاهقاه قهقه قهقهه انگیز انگیزه انگیزنده انگیزیدن انگیزاننده بر انگیخت انگیخته انگیختن برانگیخت برانگیز برانگیخته برانگیختن برانگیزاننده گزین گزید گزیده برگزیده گزینه گزیدن گزینش گزینی فروغ افروغ فروخ فرخ افروز افروزه افروخت افروخته افروختن فانوس فانوسی چراغ چراغی مصباح صبح صبوح مجسمه مجسم تجسم تجسمی اجسام جسم جسمی تندیس تن دیس گلدیس گل دیس  گلی مه دیس مهدیس وصف وصفی صفت صفتی صفات اوصاف توصیف توصیفی صفاتی اوصافی صاف صافی تصفیه صف ردیف ردیفی مرادف مترادف طبقه بندی تک تا تکتا یک تا یکتا شخص تشخص شخصی تشخصا تشخصی شخصیت متشخص تشخیص تشخیصی خاص خاصه خواص خواصی خاصی خصوص خصوصی خصوصیت تخصص متخصص ویژه ویژگی کلید کلیدی کلیدواژه کلیدواژگان واج واژ واژه واژگان کلمه کلمات کلیم کلیمی متکلم تکلم تکلمی زبان لغت لغه لغات نامه لغتنامه کیف کیفی کیفیت کم کمی کمیت شماره شمارش شمارشی شمارنده بشمار عدد عددی اعداد رقم رقمی ارقام چگونه چگونگی طرز طراز تراز طریق طرق طریقه طریقت سوال سؤال سوالات سؤالات پرسشها تصنیف صنف صنفی اصناف انصاف نصف نصفه منصف نصفی منصفی منصفانه بین بینی بینابین بینابینی میان میانه روی وسط وسطی وسطا وسطها اوسط توسیط توسط وسیله بوسیله وسایل وسائل وسل توسل توصل واصل وصال وصل فصل مفصل مفصلی فصول مکن مکین مکینه مکینات فرح فرحت فرحه مفرح تفریح تفریحی تفریحات تفریحاتی افسونگر افسونگری همسرا همسرایی همسرایان همسران همسر همسری محکم محکمی استحکام استحکامی مستحکم مستحکمی استحکامات نظم نظام منتظم منتظمی انتظام انتظامی نظامی نیرو نیروان نیروها نیروهای طبیعت اسم اسامی اسما اسماء سما سماء آسمان آسمانی فلک الافلاک فلکی افلاک عرش عرشی فرش فرشی قالی گلیم گلیمی گبه جاجیم جاجیمی حصل حاصل حصول تحصیل محصول تحصیلات محصولات حواصل حواصیل کسب کسبی کاسبی کاسب منقش منقوش کلبه خانه خانگی دژ قلعه قلاع قصر کاخ کاخها تالار تالاری تالارها لحف لحاف ملحفه ملابس لباس البسه ملبس ملبوس نو جوان جوانی جوانها جوانان نوجوان نوجوانی نوجوانها نوجوانان نو نویی تازه تازگی طراوت مطر باران عمق عمیق اعماق عمقی مطالعه مطالعات مطالعاتی تعارف تعارفی متعرف متعارفی خدمت خدمه خدم خادم خدام خدمات خدماتی ملاقات ملاقی ملاق ملاقه تلقی ترقی مترقی ارتقاء ارتقای ارتقا پله پلکان پلگان ستون سرستون عمود عمید عماد عمد عمدی بعمد تعمد تعمدی تعمدا فرصت فرصتها مهلت زر زری زرین طلا طلایی طلائی نوع انواع تنوع تنوعی متنوع نوعی ضیف اضاف اضافات مضاف مضافا اضافی اضافه مضافی مضافت مضافتی ضیافت ضیافی فراوان فراوانی وفور نعم نعمت انعام انعمه خور خوراک خوراکی خوردن خوردنی غذا غذایی غذائی تغذیه طعم طعام طعمی طعامی اطعمه طبخ طباخ طباخی مطبخ مطبخه مطبخی مطابخ آشپز آشپزباشی آشپزخانه نوش نوشی نوشین نوشیدن نوش آب نوش آبه نوشابه اشربه میوه جات بلندا رفع مرفوع تهیه مهیا شبانگاه شبانگاهی خان خوان سفره خواندن خواندنی خواننده خوانندگی حیط حیطه محیط محیطی احاطه محاط محاطی حیاط محوطه دور تا دوری دورتادور دورتادوری دورادور دورا دور سلط سلطه تسلط مسلط جن جنی اجنه جان مجنون مجنونی جنون جنونی مجانین انبوه انبوهی شجع شجاع شجاعان شجاعت شجاعی شجاعه شجاعات شجعان دلیر دلاور دلیری دلاوری یار یاور یاری یاوری یاران یارانه میلاد مولود مولودی ولادت ولد ولدان والدین والد والده انس انیس انیسه انیسات مانوس أنس أنیس مأنوس موانست موانسه مؤانست مؤانسه مونس مونسه مونسات یونس مونسی یونسی الف الفت ألف ألفت مالوف مألوف مولف مؤلف مؤلفان مؤلفین تألیف تالیف تألیفات تماس تماسی مماس تماسی مماسی مس حی آزرم آزرمگین شرم شرمگین حیا حیاء احیا احیاء استحیا استحیاء حجب حاجب حجاب محجب محجبه حجابی محجبی محجبات حاجبه لبس لباس البسه ملبس پوشش پوششی پوشال پوشان پوشانده پوشاندن پوشا نسا نساء نسوان کشف کاشف کشفی کاشفی کاشفین کاشفان اکتشاف اکتشافی مکتشف مکتشفی مکتشفین مکتشفان کاشفانه مکاشفه مکاشفت مکاشفان مکاشفین کره کرات زمین زمینی آغوش آغوشی گرم پذیر پذیرش پذیرفت پذیرفتن پذیرا پذیرایی پذیرنده اولیا اولیاء ولی ولایت والی مولی اولی مولا مولانا مولوی ساده سادگی پیچ پیچیده پیچیدگی پیچان پیچش چرخان چرخید چرخیده چرخش چرخشی چرخنده چرخند چرخ گردون گرد گردش گردشی گشت گردان گردید گردیده گردیدن گردند گردنده گشتن گشتا گشتاور فخر فاخر فخور فخار فخاران فخری افتخار افتخاری فاخری فخوری افتخارات مفتخر مفتخرین مفتخرات امپراطور امپراتور امبراطور امبراتور امپراطوری امپراتوری امبراطوری امبراتوری امپراطوران امپراتوران امبراطوران امبراتوران خسرو خسروان خسروی کیخسرو کیخسروی شاه شاهان شاهانه شاهانشاه شاهی شاهنشاهی شه شهی شهان شهنشه شهنشهی پادشاه پادشاهی پاشا پاش باش باشا باشی پاشی بک بکی بیک بیکی بیگ بیگی سلطان سلطانی سلطه سلطنت سلط امیر امیری امر امارت امارات آمر آمرون آمرین سر  سبز سرسبز سرسبزی سر  سبزی جمل جمال جمالی جمیل جمیله جمیلات اجمل تجمل تجملی متجمل تجملات تجملاتی فرد افراد مفرد مفردات فردی منفرد منفردی مشبه تشبیه شبه شبیه شباهت مشابه مشابهت تشابه متشابه مشابهی متشابهی شبیهه تشابهی اشتباه اشتباهی اشتباها اشتباهات تابع تبع متبوع توابع تابعه تبعیت  مژده مژدگان مژدگانی جذب جاذب جذاب جاذبه جذابیت مجذوب جذبه شیفت شیفته شیفتن شیفتگی شیفتگان شفته شنفت شنفتن شنفته شنود شنوده شنودن شنید شنیده شنیدن شنیدار شنیداری صدا صدایی صوت صوتی اصوات مرکز تمرکز مرکزی مرکزیت متمرکز شاعرانه شاعرانگی حس حسی حواس حواسی احساس احساسی احساسات احساساتی حس برانگیز حس و حال حالت حالی خیل خیال خیلی خیالی خیالات خیالاتی تخیل تخیلی مخیله خاطر خاطره خطور خاطرات نویس نویسه نوسان نویسنده نویسندگان نوشت نوشته نوشتن نبشت نبشته نبشتن نفع منفعت انتفاع انتفاعی نافع منتفع سود سودی سودا بهره ثمر ثمره مثمر ثمرات فیض فیضی فیاض فیاضی فیوض افاضه افاضت افاضات مستفیض حتم حتما حتمی محتوم سرنوشت اقبال قابل قبول قبل قبلی قبال مقابل قابله قابلی استقبال مستقبل مقبول مقابله روبرو روبرویی رو به رو رویی آ آی آیا آیند آینده نگری آیندگان توبا توبی طوبی طوبی شجر شجره اشجار مشجر مشاجره مشاجرت شبک شبکه مشبک مرغ مرغی مرغان پرنده پرندگان پرواز پروازی بر برد برده برنده برندگی برندگان سبق سابق مسابقه مسابقات نمونه بودن نمونگی دوره دوران دایر دایره دایری دائر دائره دائری سهم سهام سهمی بیضی هذلولی هذلول مدیر مدیری مدیریت مدبر دبر مدبری تدبیر تدبر متدبر مدبری متدبری مثبت ثبت ثابت تثبیت مفید فایده فائده فائد فوائد فواید استفاده مستفید عصر اعصار عصار عصاری معاصر رویایی رویت رویا رؤیا رؤیایی رؤیت ناز نازی نوازش نوازنده نوازندگی نواختن نواخته نواخت یکنواخت شوق شوقی شایق شائق مشتاق تشویق مشوق تشویقات  مشوقین مشوقات مشوقان ذوق ذوقی مذاق ذایقه ذائقه سلیقه سلایق سلائق اوصیا اوصیاء وصی وصیت سفارش سفارشی وکیل وکیلی وکالت موکل موکلی موکلین طول طولا طویل طولانی مستطیل عرض عریض عریضه عرایض عرائض کوه کوهی کوهستان کوهستانی صخره سنگ سنگلاخ سنگلاخی بانو بانوان بانوها دربار درباری درگاه درگاهی در گوهر جوهر جواهر جواهرات گنج گنجی گنجین گنجینه برکت تبرک متبرک تبارک برک برکه مبارک مبارکی بارک بارکه برق برقی براق بارقه درخش درخشش درخشان درخشانی درخشنده درخشندگی ظاهر حضر حضور حاضر حضرت حضرات حضیر تجربه مجرب جرب تجربی آزمایش آزمون امتحان امتحانات امتحانی ممتحن محن ممتحنین ترجمه ترجمان مترجم مترجمی مترجمین خواب خوابی بیدار بیداری جن جان اجنه جنی بخش بخشش بخشنده بخشندگی بخشیدن بخشود بخشوده بخشودگی بذل بذله گو مبذول اشرافیت اشرافیون اشرافیان تشریفات تشریفاتی آشتی آغازه آغاز آغازی آغازین آغازیان بدا بدئ بدء بدأ ابتدا ابتداء مبتدی ابتدایی دبستان ادبستان دبستانی دولت دولتی دولتها آرا آرای آری آرایه آراست آراسته آراستگی آراستن رای رأی آراء موزه گالری دهکده ده کده دهات روستا روستایی روستاییان روستائیان روستا زاده روستازاده روستا زادکان روستازادگان شهر شهرک شهرها شهرکها شهرسازی مدن مدنی تمدن متمدن مردمان قانون قانونی مقرر مقرری مقررات قرر قرار قراری خوشبخت خوشبختی خوشی سعد سعدی سعید سعیدی سعادت مسعود ساعد مساعد مساعدت حفظ حافظ حافظه حفاظت محافظت محفوظ آسان آسانی یسر یاسر یسری  سرع سریع سرعت سرعتی مسرع تسریع سارعوا فی الخیرات تند تندی قوه قوت قوتی قوتو قوی اقویا اقویاء قوا قوای قواء مقوی مقوا تقویت تقویتی شاهکار شاهکارها شاهکارهای هنری سعی ساعی مساعی داعی دعوت مدعو مدعوین سبب اسباب مسبب علت معلول علی علیت علل سبک مسبک سبیکه سبکها همکاری همکار همکاران بسیج بسیجی تشریک شرک شریک شراکت مشارکت شرکا شرکاء اشتراک مشترک  شورا شوراء شورای شوری مشورت مشاور مشاوره مشاورت جلس جلوس جلسه مجلس مجالس حفل محفل محافل ظهر ظهور ظاهر ظاهری تظاهر ظاهرا متظاهر مهمان مهمانی میهمان میهمانی مهمانان میهمانان نیا نیایی نیای نیایش باغ باغی باغات زرع زراعت مزرعه مزروع مزروعی مزارع کشت  کار کشتکار کشاورز کشاورزی کشاورزان فلاحت فلاحتی فلاح دهگان دهکان دهقان دهقانان دهقانی حمل حامل حمال احتمال محمول محموله عمد عمود عماد عمید اعتمد اعتمادی معتمد معتمدین آین آیین آئین آیینی آئینی آیینه آئینه آینه عروس عروسی عروسک عروسکی منزل کلبه خانه خونه تابع تابعه تبعه تبعیت توابع هم همین همان همانی مرفه رفاه رفاهی مرفهی نگاشت نگاشته نگاشتن نگاریدن نگارید نگاریده نگر نگرش نگارش نگاری نگاره نگار نگارا نگاران نگارنده جاندار جانداران جان دار جان داران قوم قومی قومیت اقوام قوام قوامی قوامین مقاوم مقاومت تقویم تقویمی تقویمات گاهنامه بوم بومی عبور عابر معبر معابر عبر عبرت اعتبار اعتباری معتبر دسته بندی دستها دست دستی دستگاه جایگاه ایده آل گرا ایده آلیست ایده آلیسم ایده آل گرایی ایدئولوپی جهان بینی جهانبینی سند اسناد مسند مستند استناد برنامه ریزی نویسی بابرنامه خدا پسندانه خداپسندانه آباد آباده آبادی آبادان آبادانی گروه گروهی رأفت رئوف رئوفی رفع رفعت رفیع رفیعی بیش بیشی پیش پیشی بیشه جنگل جنگلی شروعی شرعی مشروع مشروعه مشروعیت عکسی معکوس منعکس انعکاس انعکاسی بازتاب بازتابی بازتابیده عکسها شایست شایستن شایسته شایستگی شاید بایست بایستن بایسته بایستگی باید شع شعشع شعاع اشعه شعع تشعع تشعشع متشعشع فریشته فریشتگان نگه بان نگاه بان نگهبان نگهبانی نگاهبان نگاهبانی پاس دار پاسدار پاسداری پاسداران پاس بان پاسبان پاسبانی پاسبانان نطق منطق ناطق ناطقه منطقی ناطقی پند نصح نصیح نصیحت ناصح نصوح شکیب شکیبا شکیبایی دل شکیب دلشکیب نماد نمادی نمادین سمبل سمبلیک سمبلی سمبلیسم سیستم سیستماتیک سامان سامانه دستگاه دستگاهی جهاز جهز جهیز جهیزیه مجهز تجهیز تجهیزات مجهزات  نتیجه انتاج منتج نتایج نوباوه نو باوه نوباوگان نو باوگان باور باوری خودباور خودباوری بارور باروری دلبر دلبری ملح ملیح ملاح ملاحت دلبسته دلبستگی وابسته وابستگی عنصر عناصر عنصری طرز نوش نوشی نوشین ظرف ظریف ظرافت ظروف پیوند پیوندی پیوسته پیوستگی عقد عقید عقیده عقاید عقائد اعتقاد اعتقادی معتقد ازدواج مزدوج زن و شو زن و شوی زن و شویی زنوشویی زناشویی زن و شوهر زنی و شوهری عروس داماد دامادی عروسی آیین آیینی مراسم زنان زنانه زنانگی مردان مردانه مردانگی جوانمرد جوانمردی مزج مزاج ممزوج آمیز آمیزی آمیزش آمیخت آمیختن آمیخته آمرزش آمرز غفر غفران غفور غفوری فرد مفرد مفرده مفردات فردی طرف طرفه اطراف انجام طوف طواف طایف طائف طایفه طائفه طوائف طوایف مربی مربیان مربا مربیها سحر ساحر ساحره ساحری مسحور اسحار مسجود مسجد مساجد شبح اشباح بست بسته بستن بند بندی رقم ارقام مرقوم مرقومه مرقومات  استقلال مستقل مستقلا نزول نازل نزولات شان شأن منزل منزلت نذر نذور نذورات نیاز نیازی نیازها نیازمند نیازمندی نیازمندان احتیاج حوائج محتاج محتاجتن محتاجین احتیاجات احتیاجی ما یحتاج مایحتاج کمک کمکی کمکها یاری مساعدت مساعده مساعدی مساعد تساعد تصاعد تصاعدی سنج سنجش سنجیدن سنجیده سر سرانه مالیات سطح سطحی مسطح تسطیح ارض اراضی نشر ناشر انتشار انتشارات انتشاراتی منتشر منتشرات نشری نشریه سر سرور سروی سروران سری سران سروان سروانه سروی سرو میوه جات میوجات تاثیر تأثیر متاثر متآثر اثرات مزین مزینی مزینه مزینات صحبت صحاب صحابه اصحاب مصاحب مصاحبه افشان افشانی افشاندن افشانه ضرب ضربی ضریب مضرب مضارب مضربه مضربی تضارب گوهر گوهری جوهر جواهر جواهری جواهرات پدید آورنده پدیده پدیدآورنده پدیدآوردن آور آورد آورده آوردن بلغ بالغ بلوغ مبلغ تبلیغ تبلیغی تبلیغات بلیغ رس رسان رسی رسانه رساندن رسانی رسا رسای رساندنی جد جدی جدا جدیت خزن خازن خازنی خزانه خزینه مخزن مخازن گنج گنجی گنجینه کنز کنوز عطا عطاء انجمنی هیات هیئت هیأت هیاتی هیأتی هیئتی هیت هیتی وزن وزنه وزنی اوزان توزین وزین وزیر وزر وزرا وزرای وزراء ویزری وزارت طاق طوق طاقه طاقت آماده آمادگی آمده آمدن تکریم اکرام کرامت مکرم اکرم حامی حمایت پشتیبان پشتیبانی عمق عمقی عمیق اعماق وفا دار وفا داری وفادار وفاداری عهد پیمان پیمانی پیمانه معاهده تعهد متعهد ملاقات تلاقی علق علقه علقی متعلقه متعلقات تعلیق تعلیقی تعلیقات یکپارچه یکپارچگی بامداد بامدادی بامدادان پگاه پگاهی حین حینی حینا عین عینی عینا وحی الهام الهامی الهامات ملهم اقتباس اقتباسات مقتبس هم اهم مهم مهمی اهمیت مهمه مهمات ادب اداب آداب آدابی ادبی ادابی ادبیات یادبود یادبودی یادگار یادگاری یادگاران یاد گار یاد گاری یادگاران روزگار روزگاری روزگاران یاد بلد بلدی بلاد خیره کننده عون معین معاون معاونت معاونی معاونین معاونان معاونات استعانت استعانه مستعین مستعان فرست فرستاد فرستاده فرستادن عزم عزیم عزیمه عزیمت اعزام عازم عازمان عازمین عازمات اولوالعزم اولی العزم رسخ رسوخ راسخ راسخان راسخین راسخون درست درستی درستکار درستکاری راست راستی راستین درستکردار درستکرداری افق افقی ابنیه دلدار دلداری ندا نادی نادیه نادیا خوش خوشا خوشان خوشک خنک خنکا خنکی خنکای صرف صرفه مصرف مصرفی کالا کالاها اجناس جنس قدم قدمی اقدام اقدامات اقدامی تقدیم تقدیمی متقدم تقدم متقدمین قلم قلمی اقلام مداد مدادی دخل داخل دخیل مدخل مداخل نهر نهری انهار نهرین رجح رجحان ترجیح ارجح مرجح ترجیحا ترجیحات تدریج تدرج تدریجی تدریجا سفر سفری مسافر مسافرت مسافرتی موزیک موزیکال شعب شعبه سنت سنی تسنن شیع شیعه تشیع شایع شایعه شیوع شایعات تشییع اهل اهلی تاهل تأهل متاهل متأهل  پریرو پریروی پریرویان خوبرو خوبروی خوبرویان صمم تصمیم صمیم صمیمی صمیمیت صمیمانه افراشته افراشتن افراشت من تو او ما شما ایشان بلا بلیه ابتلا شق اشتقاق مشتق مشتقات مشق مشقی مشک مشکی پدید پدیده پدیدار پدیداری حق حقی  حقا حقان حقانی حقانیت تبدیل بدل مبدل تبدیلی مبدلی بدلی کتابخانه کتابخوانی مسابقه سبق سبقت سابق سابقه اسبق سوابق مسبوق آیین آیینه آیینی آئین آئینه آئینی نو نویی نوی تازه جدید نوآور نوآوری پیشه وری  شغل شاغل اشتغال شغلی اشتغالات مشغول مشغولی مشغولیت نمر نمره نمرات مشق مشقی تمرین تمرینی تمارین تمرینات ممارسه ممارست ممارسات پاکدامن پاکدامنی پاک دامنی پاکی دامن شامل شمل شمول مشمول مشمولی مشمولیت مشمولین جهانشمول شمال جنوب شرق غرب شمالی جنوبی شرقی غربی

Picolo pikolo picoli picoly pikoli pikoly pettite petit petite little prince princess

 

 

 

 

خوش آمدید! اهلا" و سهلا" و مرحبا"WELLCOME WILLKAMEN

خوش آمديد! اهلا" و سهلا" و مرحبا"WELLCOME  WILLKAMEN

ورود الورود enter

 filternet فيلترينگ بدون نياز به فيلترشكن و آنتي فيلتر internet filtering

   


نام خدا خداي خداوند خداوندگار خداوندکار خداوند کار خداوند گار خدايي god good goodness کارتنيست کارتونيست کارتنها کارتن ها کارتونها کارتون ها کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ??? ?? ou ??? ??? anime animes manga mangas نام خدا خداي خداوند خداوندگار خداوندکار خداوند کار خداوند گار خدايي god good goodness کارتنيست کارتونيست کارتنها کارتن ها کارتونها کارتون ها کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ني ني نيني کوچک کوچيک کوچول موچول کوچولو موچولو ريز ميز ريزه ميزه خردسال خردسالي خردسال ها خردسالان زيبا قشنگ خوشگل خوشکل beauty beautiful beautifull pretty lovely love handsam joy enjoy شاد شادي شادان خوش خوشي خوش حال خوشحال خوش حالي خوشحالي لذت بردن لذت لذيذ خوب خوبي کردن کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه بچگي بچه گي طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ني ني نيني کوچک کوچيک کوچول موچول کوچولو موچولو ريز ميز ريزه ميزه خردسال خردسالي خردسال ها خردسالان زيبا قشنگ خوشگل خوشکل beauty beautiful beautifull pretty lovely love handsam joy enjoy شاد شادي شادان خوش خوشي خوش حال خوشحال خوش حالي خوشحالي لذت بردن لذت لذيذ خوب خوبي کردن کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه عروس عروسک عروسکي بامزه با مزه خوشمزه خوش مزه delicious deliciouse painting paintings pintur pinture pintur anime animes anims manga mangas anim animate animted animation انيمه مانگا مان گا کارتون کارتوني انيم انيميشن انيميشني پويا نمايي پويانمايي نقاشي کودک کودکان کودکها کودک ها کودکانه بچه بچه ها بچه گانه بچگانه بچگي بچه گي طفل طفلي اطفال طفول طفوليت infant infants enfant enfants baby babi babie babies child childs childhood children kid kids kinder paint paints painting paintings pintur pinture pintures pinturs peintur peinture peintures peinturs design designer designing ني ني نيني کوچک کوچيک کوچول موچول کوچولو موچولو ريز ميز ريزه ميزه خردسال خردسالي خردسال ها خردسالان زيبا قشنگ خوشگل خوشکل beauty beautiful beautifull pretty lovely love handsam joy enjoy شاد شادي شادان خوش خوشي خوش حال خوشحال خوش حالي خوشحالي لذت بردن لذت لذيذ خوب خوبي کردن کارتن کارتون کارتني کارتوني انيم انيمه عروس عروسک عروسکي doll بامزه با مزه خوشمزه خوش مزه delicious deliciouse اسباب بازي بازي چه بازيچه toy toys خوش تيپ خوش قد و بالا nini nino ninu ninos ni nin niny nani nany نني نيني ني ني نينو ني نو شخص شخصيت کاراکتر character charachter karakter kulture culture art artist artistic هنر هنري هنر مند هنر مندانه هنرمندانه هنرمند مهر عشق عاشق مهربان مهر بان مهرباني مهر باني فرهنگ فرهنگي cultural kaltural joys joy enjoy enjoys enjoying enjoyee enjoyment joyment joyee joying love loves lovely kind kindly گوگول مگول گوگور مگور گوگوري مگوري گوگولي مگولي carton karton cartone kartone cartoon cartoone cartooni cartoony cartun cartune cartuni cartuny kartoon kartoone kartooni kartoony kartun kartune kartuni kartuny cartoun cartoune cartouni cartouny kartoun kartoune kartouni kartouny cartons kartons cartones kartones cartoons cartoones cartoonis cartoonys cartuns cartunes cartunis cartunys kartoons kartoones kartoonis kartoonys kartuns kartunes kartunis kartunys cartouns cartounes cartounis cartounys kartouns kartounes kartounis kartounys cartonies cartoonies cartunies cartounies kartonies kartoonies kartunies نقاشی کودک آدم برفی   snow man  snow woman snow women   child - kid painting Joy to the world baby بچه

 بحثي پيرامون نقوش اسلامي Islamic pattern art and arabesque

 

 

 

 

 

 

 


 

Do you like taste a very sweet kiss

Every thing is love, Love is every thing

بيا سوي شادي ز کوي عدم شوي فارغ از انده بيش و کم 

داني از بهر چه خداي پر تمکين داد جاي موران به زير زمين؟

اشعار بيشتر more poems


 عجايب نگاري چيست؟ What is a wonnder-graphy


سيد امين نبي پور کيست؟ Who is professor seyyed amin nabipoor

 

فهرست نقاشی های سید امین نبی پور seyyed amin nabipoor paintings index

 نگارگري مينياتور نقاشي با مداد رنگي مدادرنگي مداد رنگ مدادرنگ خورشيد خانم خانوم خورشيد عشق اثر سيد امين نبيپور نبي پورنفاشي سيد امين نبي پور نقاشي مينياتور نگارگري با ماژيک و خودکار باربي ايراني نمکيليلي و مجنون عشاق در باغ و بستان نقاشي مينياتوري نگارگر سيد امين نبيپور با مداد رنگمهر مادري عشق مادر طبيعت نقاشي مينياتور نگارگري سيد امين نبي پور با خودکار و مداد رنگينقوش تزئيني نقش و نگار زينتي قالي فرش گليم زيلو گبه مينياتور تذهيب ترصيع مرصع نگارگر سيد امين نبيپور خودکار و ماژيکطلوع در غروب نقاشي قصه کودکانه مينياتوري نگارگري با مدادرنگي اثر سيد امين نبي پورآشفته اثر نقاش گمنام نقاشي مينياتور مينياتوري نگارگري نگارگر نقاش سيد امين نبي پور نبيپور ماژيک و خودکارسرو و گل ختايي نوعي ديگر از گل هاي ختايي ذهن انسان را به شکل زيباي درخت هاي سرو نژاد کوتاه قد رهنمون ميشود مانند شکل چهار (4). ( شکل درخت سرو الگو و راهنماي نقاش ها در ايجاد نقش " بوته جقه " (= بته جقه ) نيز بوده است. ) طرح خودکاري کار سيدامين نبيپور

 

نقش و نقوش تزئيني طراحي با خودکار سبد گل نقاشي از سيد امين نبي پور flora flower basket painting by seyyed amin nabipoorseyyed amin nabipoor painting khatayi khataei katay flower flora florist flowers pomagranate انار طرح و طراحی با خودکار از امین نبیپوراستحاله تغيير شکل گل لاله به گل ختايي طراحي با خودکار طرح تزييني زينتي اثر کار سيد امين نبي پورگل ختايي زنبق زنبقي طراحي تزئيني طرح زينتي با خودکار اثر نقاش سيد امين نبيپورماشين مسابقه اي اتومبيل سريع السير نقاشي و طراحي با خودکار و مداد رنگي از سيد امين نبي پورمرغ باغ ملکوت نقاشي با رنگ و روغن رنگ روغني روي بوم پارچه اي اثر سيد امين نبي پورباستان باستاني خط نگاره خطنگاره خط نوشته خطنوشته تايپوگرافي تايپوگرافيک طرح طراحي با خودکار اثر نقاش سيد امين نبيپورطرح اسليمي ختايي در قاب تزئيني زينتي طراحي با خودکار اثر نقاشي سيد امين نبي پور painting seyyed amin nabipoor اثر سيد امين نبي پور فراکتال fractal طراحي با مداد سياه سياه قلم سياهقلمخمخانه هستی خم خانه هستی برگ انگور برگ تاک برگ مو کوزه می طراحی با خودکار از سید امین نبی پورعشق پايدار long love painting by seyyed amin nabipoor نقاشي از سيد امين نبي پور painting seyyed amin nabipoor اثر سيد امين نبي پور طراحي با خودکار سياه سياه قلم سياهقلم و رنگ آمیزی ماژیک صورتی و قرمزعشق آبي عشاق در آب در تقارن سقفي نقاشي مينياتور مينياتوري نگارگري نگارگر نقاش سيد امين نبي پور نبيپور ماژيک ماژيکي ماژيکها رنگياسلیمی دهن اژدری دهان اژدری شکل سر اژدها اژدرها اژدر dragon leaf eslimi بحثی پیرامون نقوش اسلامی طراحی با خودکر اثر سید امین نبی پورنگارگري مينياتور نقاشي leaf leafe leaves eslimi بحثی پیرامون نقوش اسلامی Islamic pattern art and arabesque برگ اسلیمی طرح خودکاری اثر سيد امين نبيپور نبي پورamin nabipoor painting mouse موش کوچولو موش موشک مموشک خانم موشه نقاشی سید امین نبی پور نقاشی با ماژیک و خودکار اثر سید امین نبی پورseyyed amin nabipoor painting mouse موش کوچولو موش موشک مموشک خانم موشه نقاشی سید امین نبی پوربرگ چنار برگی چنای نقش نقوش اسلامی اسلیمی ختایی طراحی باخودکار اثر سید امین نبی پورpainting seyyed amin nabipoor اثر سید امین نبی پور : دایناسور خطرناکdangerous dinosaorous طراحی کم رنگ کمرنگ با خودکار سیاه روی کاغذ سفیدطرح اسليمي ختايي برگ انگوری برگ انگور تاک مو پیچک پیچان گردان تزئيني زينتي طراحي با خودکار اثر نقاشي سيد امين نبي پور

far and away دور دست ها seyyed amin nabipoor اثر سید امین نبی پور طرح خودکاری طراحی رنگی با خودکار در چند رنگطراحی با خودکار از سید امین نبیپور  fish fisch leaf leafe برگ ماهی بحثی پیرامون نقوش اسلامی Islamic pattern art and arabesquenabipoor اثر سید امین نبی پور نگاه عمیق عمق نگاه gaze seyyed amin nabipoor اثر سید امین نبی پور طراحی چندرنگ با خودکار رنگی چند رنگطراحی با خودکار از سید امین نبیپور طاوس طاووس گل ختایی peacock نقوش تزئینی اسلامی art islamic pattern khatai khatayi khataei flower fl بحثی پیرامون نقوش اسلامی Islamic pattern art and arabesqueسید امین نبیپور نبی پور seyyed amin nabipur painting ناموس طبیعت مادر طبیعت nature mam mom momy mamy mother آواز خروس و بیداری صبح صبوح صباح نقاشی سید امین نبی پور seyyed amin nabipur painting cock sing rooster song and waking upسجود سجده سجاده نماز خواندن نماز خوان نماز گزار نمازخوان نمازگزار نمازخواندن نقاشی سید امین نبیپور نبی پور seyyed amin nabipur painting worship prostration,bowing down نقاشی رنگارنگ رنگی چند رنگ با ماژیک ماژیکی طاووس خيال خیالی painting by seyyed amin nabipoor نقاشي از سيد امين نبي پور طرح طراحی خودکار خودکاریشمس شمسه خورشید شمسی نقش و نگار نگاره طراحی سید امین نبی پور با خودکار تک رنگ طرح اسليمي ماري و ابري ابره ابرک طراحي با خودکار اثر سيد امين نبي پور

نقش نقوش نقاش نقاشی طرح طراح طراحی نگار نگاری نگارین نگاره نگاریدن نگار گری نگارگری نگارنده نگار گر نگارگر مینیاتور مینیاتر مینیاتوری مینیاتری مینیاتوریست مینیاتریست زین تزئین تزیین تزئینی تزیینی زینت زینتی تزئینات تزیینات تزئیناتی تزییناتی نقشه قالی فرش فرشی گلیم گلیمی گبه گچ بری گچبری گچ کاری گچکاری برجسته کاری گچی پارچه بافی بافت پارچه ای بافتی بافتن بافتنی بافنده بافندگی بافنده ها بافندگان گل دوزی گلدوزی گل دوز گلدوز سرمه دوزی منجوق دوزی منجوقدوزی منجوق دوز منجوقدوز منجوقی گلی گلین سفال سفالی سفال گری سفالگری معرق عرق معرقی معرق کار معرقکار معروق عرقی عوق عروقی معرق کاری معرقکاری منبت کاری منبتکاری منبت کار منبتکار صنعت دست صنع دستی صنایع دستی صنعتهای دست ساز دستساز  سنت سنتی ایران ایرانی قدیم قدیمی جدید جدیدی متجدد مدرن ابتکار ابتکاری مبتکر مبتکری بدیع مبدع ابداع ابداعی خلق خلاق خلاقی خلاقیت خالق خالقی دقت دقیق دقیقی ظرف ظریف ظرافت ظرافتی ظریفی صاف صافی تصفیه صاف و صوف صوفی خط خط ها خطها خطوط خطی خطوطی خطاط ها خطاطی ها خطاطیها خطاط ها خم خمی خمش منحنی انحنا انحنای انحناء حنی حنا رنگ رز رنگ رزی رنگرز رنگرزی رنگ آمیزی رنگآمیزی رنگامیزی رنگ کاری رنگکاری رنگ کار رنگکار رنگی رنگین رنگارنگ رنگ و وارنگ رنگووارنگ رنگوارنگ رنگ وارنگ رنگ وا رنگ ملون لون الوان الوانی لونی لوان طرحهای مینیاتوری خطوط پیرامون پیرامونی دور تا دور دور تا دوری دورتادور دورتادوری خودکار خودکاری مداد مدادی مداد رنگ مدادرنگ مداد رنگی مدادرنگی ماژیک ماژیکی قلم قلمی محدود محدوده های رنگی سایه روشن تغییر تدریجی رنگ تغییرات به تدریج رنگ استحاله تغییر حالت شکل ها شکلها اشکال شکلی شکیل باز بازه بسته زیبا زیبایی زیبائی خوشکل خوشکلی خوشگل خوشگلی قشنگ قشنگی صور صوره صورت مصور تصویر گر تصویر گری تصویرگر تصویرگری تصویر ها تصویرها تصاویر تصور شکل ها شکلها اشکال رسم ها رسمها رسوم رسومات ترسیم ترسیمی جان دار جاندار جان ور جانور ها جانورها جانوران جانوری حیوان حیوانی حیوان ها حیوانها حیوانات زنده زندگی حیات حیاتی زیست زیستن زیستی محیط زیست احاطه محاط حیط حیطه حیاط حیاطی گیاه گیاهی گیاهان گیاه ها گیاهها گل و بوته گل و بته گلی گل ها گلها گلان اسلیم اسلیمی ختا ختایی ختائی خطا خطایی خطائی نقش نقشی نقشه نقوش نقشین نقشینه نقش ها نقشها نقشان نقاش نقاشی نقاشان نقاش ها نقاشها کله گنده سر بزرگ نگاه نظر منظره انظار نظریفهرست نقاشی های گنادی پاولیشین gennady pavlishin paintingنقاش روس روسی روسیه pavlishin-amur21.jpg نقاشی گنادی پاولیشین gennady pavlishin paintingنقاش روس روسی روسیه دختری در کلبهpavlishin-amur32.jpg نقاشی گنادی پاولیشین gennady pavlishin paintingنقاش روس روسی روسیه برداشت محصولpavlishin-amur26.jpg نقاشی گنادی پاولیشین gennady pavlishin paintingنقاش روس روسی روسیه مرغان در بیشهpavlishin-amur10.jpg نقاشی گنادی پاولیشین gennady pavlishin paintingنقاش روس روسی روسیه فرشته رقصاننقاشی گنادی پاولیشین نقاش روسی کتاب کودک کودکان از روسیه ببر ها ببرها جلد کتاب قصهpavlishin-amur15.jpg نقاشی گنادی پاولیشین gennady pavlishin paintingنقاش روس روسی روسیه دلاور قهرمان و سیمرغ ققنوس داستان قصه قهرمانی پهلوان پهلوانی

فهرست نقاشي علي اصغر تجويدي index ali asghar tajvidi painting

نقاشی مینیاتوری از اسب اسب ها اسبها اسبان نگارگری نگارگرانه


مژده شيرازي کيست؟ Who is master MOJDEH SHIRAZI

 

 

 فهرست نقاشي هاي مژده شيرازي mojdeh shirazi painting mozhde shirazy

 فهرست نقاشی سنتی نگارگری مینیاتور مینیاتوری چین چینی با موضوع ببری ببر ببرها ببر ها Click here to view a larger image and details about this Chinese tiger painting نقاشی چینی چین ببر ببری مینیاتور نگارگری آبرنگ ببر غران غرنده غرش گر روی صخره در تابستان Click here to view a larger image and details about this Chinese tiger painting نقاشی چینی چین ببر ببری مینیاتور نگارگری آبرنگ ببری در نیزار نی زار در فصل زمستان در کمین شکارClick here to view a larger image and details about this Chinese tiger painting نقاشی چینی چین ببر ببری مینیاتور نگارگری آبرنگ ببرها خانواده ببر ها چند ببر دو توله ببر و ماده هاClick here to view a larger image and details about this Chinese tiger painting نقاشی چینی چین ببر ببری مینیاتور نگارگری آبرنگ دو ببر در زمستان کنار آبگیر آب میخورند برف یخ

فهرست نقاشی چینی چین با موضوع اژدها اژدرها اژدر ها مینیاتور مینیاتوری نگارگری نگارگرانه نگارگر نگاره

 Click here to view a larger image and details about this Chinese dragon painting نقاشی چینی چین با موضوع اژدها اژدرها اژدر ها مینیاتور مینیاتوری نگارگری نگارگرانه نگارگر نگارهClick here to view a larger image and details about this Chinese dragon painting نقاشی چینی چین با موضوع اژدها اژدرها اژدر ها مینیاتور مینیاتوری نگارگری نگارگرانه نگارگر نگارهClick here to view a larger image and details about this Chinese dragon painting نقاشی چینی چین با موضوع اژدها اژدرها اژدر ها مینیاتور مینیاتوری نگارگری نگارگرانه نگارگر نگارهنقاشی چینی چین با موضوع اژدها اژدرها اژدر ها مینیاتور مینیاتوری نگارگری نگارگرانه نگارگر نگاره

فهرست نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ درنا مرغ ماهیخوار درازپا گردن دراز

Click here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی یک جفت درنا کنار جوی آب و درخت کاجClick here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی درنا ها روی زمین کنار درخت هلو و بوته گلClick here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی درنا ها روی زمین کنار گل و بوته بته و درخت کاجClick here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی درنا ها روی درخت کاج و شاخه های گل و شکوفهClick here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی درنا ها روی درخت کاج و خورشید قرمز سرخClick here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی یک جفت درنا در نیزار نی زار در رودClick here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی درنا ها روی درخت کاج و خورشید قرمز سرخClick here to view a larger image and details about this Chinese crane painting نقاشی چینی چین لکلک لک لک مینیاتور نگارگری آبرنگ آبرنگی درنا ها روی درخت کاج و خورشید قرمز سرخ

فهرست نقاشی چینی گل صد تومنی تومنی بوته بته گلها گلی نقش گل وبلبل و قرقاول و درختچه Click here to view a larger image and details about this Chinese peony painting نقاشی چینی گل صد تومنی تومنی بوته بته گلها گلی نقش بچه گربه ها در حال بازی با پروانه ها Click here to view a larger image and details about this Chinese peony painting نقاشی چینی گل صد تومنی تومنی بوته بته گلها گلی نقش یک جفت قرقاول رنگارنگ کنار گلهاClick here to view a larger image and details about this Chinese peony painting نقاشی چینی گل صد تومنی تومنی بوته بته گلها گلی نقش یک جفت بلبل زرد قناری کنار نی بامبوClick here to view a larger image and details about this Chinese peony painting نقاشی چینی گل صد تومنی تومنی بوته بته گلها گلی نقش یک جفت قرقاول رنگارنگ کنار گلها

فهرست نقاشی چینی از نیلوفر آبی لوتوس آب رنگ مینیاتوری آبرنگ آبرنگی نگارگری نگارگرانه مینیاتور

Click here to view a larger image and details about this Chinese lotus flower painting نقاشی چینی از نیلوفر آبی لوتوس آب رنگ مینیاتوری مرغک ماهیخورک و گلهای قاصدک و برکه سبزClick here to view a larger image and details about this Chinese lotus flower painting نقاشی چینی از نیلوفر آبی لوتوس آب رنگ مینیاتوری دو اردک نر و ماده شنا کنان زیر برگهای نیلوفر آبیClick here to view a larger image and details about this Chinese lotus flower painting نقاشی چینی از نیلوفر آبی لوتوس آب رنگ مینیاتوری یک جفت گنجشک قناری بلبل در نیزار برکه آبیClick here to view a larger image and details about this Chinese lotus flower painting نقاشی چینی از نیلوفر آبی لوتوس آب رنگ مینیاتوری گل و برگ گلها برگها ساقه ها در آب برکه و سنجاقک قرمز سرخClick here to view a larger image and details about this Chinese lotus flower painting نقاشی چینی از نیلوفر آبی لوتوس آب رنگ مینیاتوری یک جفت اردک نر و ماده شنا کنان زیر برگهای نیلوفر آبی

فهرست نقاشی چینی ماهی ها ماهیها ماهیان چین آبرنگ نگارگری آب رود خانه جو جوی برکه دریا دریاچه  Click here to view a larger image and details about this Chinese carp painting نقاشی چینی ماهی ها ماهیها ماهیان چین آبرنگ نگارگری زیر برگهای نیلوفر آبی و کنجکاوی ماهیانهClick here to view a larger image and details about this Chinese carp painting نقاشی چینی ماهی ها ماهیها ماهیان چین آبرنگ نگارگری تجمع زیر برگهای نیلوفر آبی و گل و غنچه آن و نجوای دوستانه ماهیهایی به رنگهای قرمز سرخ صورتی خاکستری طوسی توسی نارنجیClick here to view a larger image and details about this Chinese carp painting نقاشی چینی ماهی ها ماهیها ماهیان چین آبرنگ نگارگری تجمع زیر برگهای نیلوفر آبی و نجوای دوستانهClick here to view a larger image and details about this Chinese carp painting نقاشی چینی ماهی ها ماهیها ماهیان چین آبرنگ نگارگری اجتماع در رود و نجوای دوستانه کنار بوته گلClick here to view a larger image and details about this Chinese carp painting نقاشی چینی ماهی ها ماهیها ماهیان چین آبرنگ نگارگری اجتماع زیر برگهای نیلوفر آبی و نجوای دوستانهClick here to view a larger image and details about this Chinese carp painting نقاشی چینی از ماهی در زیر آب نقاشی چینی ماهی ها ماهیها ماهیان چین آبرنگ نگارگری آبرنگی زوج ماهی نر و ماده سیاه و سرخ قرمز در رود برکه زیر برگهای نیلوفرهای آبی در حال نجوای عاشقانه


MEHREGAN MAJID نبرد اسب وشیر lion and horse war نقاشی نقاش paint painting painterسپیده سحر  نقاش :مجيد مهرگان dawn Painter : Mehregan Majid DAYBREAK ققنوس قوقنوس نقاش :مجيد مهرگان  PHOENIX Painter : Mehregan Majid QOQNOOSنقاشی مجید مهرگان majid mehregan painting illumination تذهیب دایره ه ای ترنج شمسهگل و مرغ درخت گل و پرنده نقاش :مجيد مهرگان Painter : Mehregan Majid FLOWER AND BIRD فضای تنفس (شیرین) نقاش :مجيد مهرگان Painter : Mehregan MajidTHE BREATING SPACE( SHIREEN) shirinMEHREGAN MAJID PRIVATE COLLECTION Painter : Mehregan Majid SHIREEN AND FARHAD نقاش :مجيد مهرگان خرم آن روز کزین منزل ویران بروم - راحت جان طلبم وز پی جانان بروم نقاش:مجيد مهرگان Painter: Mehregan PHOENIX AND DRAGON Painter : Mehregan Majid نقاش :مجيد مهرگان سیمرغ و اژدها (اژدرها)

 گزارشي از كارگاه استاد مجيد مهرگان : حماسه و طبيعت با الهام از شاهنامه نبرد سیمرغ و اژدها

View Full Size Image

 برخي از آثار استاد محمود فرشچيان mahmood farshchian painting mahmud farschchian drawing mahmoud farschtschiane pinture

نمونه هايي از نقاشي مينياتور مينياتوري اسب اسبها اسبان اسب ها horse horses persian persia iran iranian paint painting miniature miniatoure miniatore miniator miniatur نمونه هايي از نقاشي مينياتور مينياتوري اسب اسبها اسبان اسب ها horse horses persian persia iran iranian paint painting miniature miniatoure miniatore miniator miniatur View Full Size Image

narsisHosseiniPainting.jpgnarsis Hosseini Painting .jpg نقاشی سنتی و تذهیب نرجس نرگس نارسیس حسینی فسا گل و مرغ گل و بوته شکوفه و پرندهnarsis Hosseini Painting .jpg نقاشی سنتی و تذهیب نرجس نرگس نارسیس حسینی فسا گل و مرغ گل و بوته شکوفه و پرنده


 فهرست نقاشی میلیسنت سوربی painting Millicent Sowerby index

sowerby-childhood08 نقاشی میلیسنت سوربی آرزو های کودکی آرزوهای دور و دراز Millicent Sowerby - Childhood sowerby-childhood05 نقاشی میلیسنت سوربی کودکان در حال خاله بازی نشسته روی صندلی Millicent Sowerby - Childhood sowerby-childhood02 نقاشی میلیسنت سوربی کودکی در حال دعا کردن Millicent Sowerby - Childhood sowerby-childhood12 نقاشی میلیسنت سوربی painting Millicent Sowerby کودک و مادرش از بازار و خیابان عبور میکنندنقاشی میلیسنت سوربی painting Millicent Sowerby دو کودک ایستاده در حال خوراکی خوردن تکه نانsowerby-wisebook08 نقاشی میلیسنت سوربی painting Millicent Sowerby مادر لباس دختربچه اش را می دوزدsowerby-childhood03 نقاشی میلیسنت سوربی کودکی در حال نامه نوشتن در کنار مادر Millicent Sowerby - Childhood sowerby-wisebook07 نقاشی میلیسنت سوربی painting Millicent Sowerby کودکان دختر بچه ها حرف های در گوشی


mary may style painting for children kinder kids kid child pinture نقاشي به سبک ماري مي (مري مي) براي کودک کودکان بچه ها طفل اطفال کودکانه بچه گانه بچگانه

 

 mary may style painting for children kinder kids kid child pinture نقاشي به سبک ماري مي (مري مي) براي کودک کودکان بچه ها طفل اطفال کودکانه بچه گانه بچگانه

 

 mary may style painting for children kinder kids kid child infant enfant baby painting painter picture  pinture نقاشي به سبک ماري مي (مري مي) براي کودک کودکان بچه ها طفل اطفال کودکانه بچه گانه بچگانه

 

 
فهرست شاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبي شاه طهماسب تهماسبي تهماسب
شاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسبشاهنامه شاه نامه king book kings book shahnameh شاه طهماسبی شاه طهماسب تهماسبی تهماسب

 
 

ċ
004.jpg
(425k)
seyyed amin nabipur,
24 Oct 2009, 09:17
ċ
1.jpg
(65k)
seyyed amin nabipur,
11 Mar 2010, 09:21
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:48
ċ
seyyed amin nabipur,
12 Oct 2009, 10:21
ċ
seyyed amin nabipur,
24 Oct 2009, 10:52
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:45
ċ
seyyed amin nabipur,
24 Oct 2009, 10:53
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:46
ċ
seyyed amin nabipur,
11 Mar 2010, 09:21
ċ
seyyed amin nabipur,
24 Oct 2009, 10:51
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:47
ċ
seyyed amin nabipur,
12 Oct 2009, 10:19
ċ
seyyed amin nabipur,
24 Oct 2009, 10:55
ċ
seyyed amin nabipur,
12 Oct 2009, 10:27
ċ
N_K_2.jpg
(18k)
seyyed amin nabipur,
12 Oct 2009, 10:19
ċ
N_K_5.jpg
(26k)
seyyed amin nabipur,
12 Oct 2009, 10:20
ċ
N_K_6.jpg
(27k)
seyyed amin nabipur,
12 Oct 2009, 10:20
ċ
seyyed amin nabipur,
26 Oct 2009, 06:23
ċ
seyyed amin nabipur,
24 Oct 2009, 09:00
ċ
seyyed amin nabipur,
26 Oct 2009, 06:27
ċ
bank.jpg
(24k)
seyyed amin nabipur,
26 Oct 2009, 06:33
ċ
chn2.jpg
(572k)
seyyed amin nabipur,
22 Oct 2009, 08:05
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:50
ċ
seyyed amin nabipur,
26 Oct 2009, 06:35
ċ
seyyed amin nabipur,
12 Oct 2009, 10:22
ċ
google7ea305e79862d6b6.html
(0k)
seyyed amin nabipur,
10 May 2011, 05:58
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:52
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:55
ċ
maryam.jpg
(167k)
seyyed amin nabipur,
16 May 2009, 08:06
ċ
n_p_1.jpg
(58k)
seyyed amin nabipur,
20 Jun 2010, 07:32
ċ
seyyed amin nabipur,
22 Oct 2009, 06:46
ċ
seyyed amin nabipur,
20 Jun 2010, 07:33
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 08:56
ċ
seyyed amin nabipur,
17 Aug 2009, 09:03
ċ
seyyed amin nabipur,
24 Oct 2009, 10:54
ċ
y43.jpg
(157k)
seyyed amin nabipur,
22 Oct 2009, 08:57
Comments