Lượng truy cập

Phần mềm

Phần mềm Eviews

- Eviews 4 (link) - 10.12MB
- Eviews 6 (link) - 35.5MB
- Eviews 7 (link) - 88.65MB
Không cần cài đặt. Chỉ cần giải nén và chạy file chương trình. 
Riêng với máy tính dùng Win 64bit, tải phần mềm và xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Phần mềm Stata 

- Stata 11 (link) - 143MB
 

Phần mềm RATS

- RATS 8.0 (link)
Comments