Tài liệu tham khảo cho các môn học

 STT  Tên tài liệu
 Download tại link dưới đây
 01  
Giáo trình Luật Dân Sự tổng hợp 3 phần 1+2+3
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 02  
Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 03
Giáo trình Luật Hình Sự phần các tội phạm

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 04
Giáo trình Luật Hình Sự phần chung
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 05
Lý luận về Nhà nước và pháp luật 1 + 2
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 06
Giáo trình Luật An sinh Xã hội

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 07
Giáo trình Luật hành chính 1

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 08
Giáo trình Luật Tài Chính 1

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 09
Giáo trình Luật Ngân Hàng

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 10
Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình (Tập 1 và 2)

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 11  Công Pháp Quốc Tế  1 và 2 và tập hợp những văn bản
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 12 Giáo trình tham khảo môn Luật Môi Trường
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 13 Luật Tố Tụng Hành Chính https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
14 Giáo trình soạn thảo văn bản Pháp luật
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
15 Giáo trình Pháp luật v khiếu nại và khiếu kiện hành chính
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 16  Giáo trình Luật Thương Mại 3
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 17 Bài giảng Luật Tài Chính 2 (Luật thuế)
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 18

 19  Thuật ngữ pháp lý Tiếng Anh
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 20  Giáo trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 21  Văn bản Luật Tố Tụng Hình Sự

 22  Giáo trình Luật Đất Đai
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 23  Giáo trình Luật hành chính Đô thị & Nông Thôn
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 24  Giáo trình Tội phạm học
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 25  Giáo trình Luật Thương Mại
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 26  86 Câu hỏi Nhận định Luật Ngân Sách
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 27  Giáo trình Luật Hành Chính

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 28  Quản lý hành chính Nhà nước vHộ tịch  
Xem thêm văn bản ...
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 29 Giáo trình Luật lao động Việt Nam 2012
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
 30  Giáo trình Luật Công Đoàn năm 2011
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A
  31  Giáo trình Luật Hiến Pháp 1 & 2
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzAx1O4sTp7jypr2Emx0MiLOYfQSE9SC0TNXQZKKgRYo5lDsgP0A

ċ
Anh Kiệt Lê,
09:25 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
01:19 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
09:13 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
22:35 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
23:59 15-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
23:03 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
02:17 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
09:20 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
09:00 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
22:31 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:54 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
08:21 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:50 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
22:25 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
22:17 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:41 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
09:43 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
01:09 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:36 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
09:37 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:14 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:12 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
01:52 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
02:29 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
01:58 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:29 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
00:23 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
21:53 16-01-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
13:48 01-08-2013
ċ
Anh Kiệt Lê,
06:06 16-01-2013