Recent site activity

Mar 16, 2018, 2:18 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 16, 2018, 2:17 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 16, 2018, 2:16 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 15, 2018, 1:24 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
Mar 14, 2018, 7:52 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ จำนวน ๓๓ คน การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 14, 2018, 7:51 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 12, 2018, 1:57 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 11, 2018, 6:43 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานสึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
Mar 7, 2018, 1:01 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๘๒๑ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 6, 2018, 7:52 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 6, 2018, 7:51 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 6, 2018, 7:49 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 5, 2018, 1:22 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 2, 2018, 1:36 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์แอร์เลขครุภัณฑ์ ๒๗๙-๔๗-๐๐๕/๒ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 2, 2018, 1:27 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐x๓.๐๐ ม. โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 2, 2018, 1:22 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัมนาเทศบาล ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 2, 2018, 1:19 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 2, 2018, 1:14 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐x๓.๐๐ ม. การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 2, 2018, 1:07 AM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (อาหารว่าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 1, 2018, 10:46 PM Angthongcity created ประกาศ ประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่ง กข 4888 อ่างทอง ครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 1, 2018, 6:36 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Mar 1, 2018, 6:35 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Feb 27, 2018, 5:48 PM Angthongcity edited ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Feb 27, 2018, 5:48 PM Angthongcity created ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Feb 23, 2018, 12:40 AM Angthongcity created ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตัดหญ้า-ขุดหลัง NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตค 704 อ่างทอง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

older | newer