โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน

"วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน"

นายสมาน วิหกรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

59/19 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
โทร. 035-611319

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 43 คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน

รางวัลที่ได้รับ

- รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE AEROBICS & DANCERCISE รุ่น Junior จากจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการชาวอ่างทอง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2550

- รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา จากกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลาย

- ประกาศนียบัตรระดับทอง ตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากจังหวัดอ่างทอง

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการอ่านร้อยกรอง(ทำนองเสนาะ) ชาย ช่วงชั้นที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4

- รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ช่วงชั้นที่ 3 จากเทศบาลเมืองราชบุรี ในงานมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง “เมืองโอ่งวิชาการ” ครั้งที่ 5

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (การประกวดเรียงความ) โครงการส่งเสริมถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 
"วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน" 

 นางบัวหลวง พุกเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
41/1 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง โทร. 035-611365 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 41 คน 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน 
รางวัลที่ได้รับ 
- ประกาศนียบัตร การรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
- รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะจากจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2551 
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดนิทานธรรมะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4 
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ระดับช่วงชั้นที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4 
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง (บายศรีปากชาม) ระดับช่วงชั้นที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4 
- รางวัลระดับดีมาก ในการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2550