แนะนำเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองอ่างทอง       

เทศบาลเมืองอ่างทองตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 และ 334 เป็นระยะทาง ประมาณ 108 กิโลเมตร และมีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด 6.193 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 14,529 คน จำนวน ครัวเรือน 5,617 ครัวเรือน 

อาณาเขต เทศบาลเมืองอ่างทอง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

เขตการปกครอง ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
1. ตำบลตลาดหลวงทั้งตำบล ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
2. ตำบลบางแก้วทั้งตำบล ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
3. ตำบลโพสะ หมู่ที่ 8 บางส่วน 
4. ตำบลย่านซื่อ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 3 บางส่วน 
5. ตำบลบ้านอิฐ หมู่ 11 บางส่วน 
6. ตำบลบ้านแห หมู่ 6 บางส่วน 
7. ตำบลศาลาแดง หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 3 บางส่วน 

สภาพภูมิประเทศ
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่งมีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ได้แก่คลองบางแก้วคลองศาลาแดง ทางทิศใต้ของบริเวณชุมชนไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ตำบลตลาดหลวง นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำ และคลองชลประทานทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออกขนาบทั้งสองข้างของชุมชน
Comments