یاهو گروه های تخصصی گروه اندیشه ایرانی


   Rahnamaye hamkari ba goroh Yahoo grooh Yahoo grooh

Andisheh Irani

چند تذکر مهم

تذکر مهم: در صورت عدم رعایت آیین نامه گروه و ارسال ایمیل غیر مرتبط با حوزه فعالیت گروه، نام شما از یاهو گروه حذف می شود
راهنمای عضویت در گروه اندیشه ایرانی  

یاهو گروه های تخصصی  گروه اندیشه ایرانی

یاهو گروه های تخصصی گروه اندشه ایرانی  به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در راستای تحقق اهداف گروه اندیشه ایرانی  به صورت تخصصی تر و با هدف ایجاد مراودات علمی  ایجاد شده اند. 

علاقه مندان می توانند علاوه بر عضویت در یاهو گروه عمومی گروه اندیشه ایرانی به عضویت یاهو گروه های تخصصی نیز در آیند. . برای عضویت در یاهو گروه های تخصصی روی لینک یاهو گروه های مستقل هر  گروه علمی کلیک کنید و با ورورد به صفحه اول یاهو گروه مربوطه روی آیکون به اين گروه بپيونديد کلیک کنید و مراحل عضویت را تکمیل نمایید

گروه علوم تجربی

   یاهو گروه مستقل انجمن پزشکی عمومی 

   یاهو گروه مستقل انجمن گیاهان دارویی 

   یاهو گروه مستقل انجمن اپیدمیولوژی 

 یاهو گروه مستقل انجمن داندان پزشکی 

  یاهو گروه مستقل انجمن قلب 

    یاهو گروه مستقل انجمن چشم پزشکی 

  یاهو گروه مستقل انجمن پوست 

  یاهو گروه مستقل انجمنمغز و اعصاب

 یاهو گروه مستقل انجمنپزشکی اطفال 

 یاهو گروه مستقل انجمنراون پزشکی 

     یاهو گروه مستقل انجمنفیزیولوژی ،

  یاهو گروه مستقل انجمنپزشکی زنان 

  یاهو گروه مستقل انجمنارتوپدی

 یاهو گروه مستقل انجمنزیست شناسی

 یاهو گروه مستقل انجمنداروسازی

 یاهو گروه مستقل انجمنپرستاری 

 یاهو گروه مستقل انجمنمحیط زیست 

 

گروه ریاضی ، فیزیک و مهندسی

 یاهو گروه مستقل انجمنمهندسی عمران 

      یاهو گروه مستقل انجمنشهر سازی 

 یاهو گروه مستقل انجمنشیمی 

 یاهو گروه مستقل انجمننجوم 

 یاهو گروه مستقل انجمن کشاورزی

 یاهو گروه مستقل انجمنریاضی

 یاهو گروه مستقل انجمنفیزیک 

یاهو گروه مستقل انجمن الکترونیک 

 یاهو گروه مستقل انجمنبرق

 یاهو گروه مستقل انجمنمکانیک 

 یاهو گروه مستقل انجمنمخابرات 

یاهو گروه مستقل انجمنزمين شناسی

 یاهو گروه مستقل انجمنمهندسی معدن 

 یاهو گروه مستقل انجمنمهندسی صنایع

 یاهو گروه مستقل انجمنمهندسی هوا فضا

 گروه علوم انسانی

 

  یاهو گروه مستقل انجمن اقتصاد 

 یاهو گروه مستقل انجمنجامعه شناسی 

یاهو گروه مستقل انجمنحقوق 

یاهو گروه مستقل انجمنمدیریت

 یاهو گروه مستقل انجمن حسابداری 

 یاهو گروه مستقل انجمنتاریخ 

 یاهو گروه مستقل انجمنجغرافیا

 یاهو گروه مستقل انجمنعلوم سیاسی 

  یاهو گروه مستقل انجمنروانشناسی 

 یاهو گروه مستقل انجمنتربیت بدنی

یاهو گروه مستقل انجمنعلوم ارتباطات 

یاهو گروه مستقل انجمن فلسفه 

  یاهو گروه مستقل انجمنفلسفه علم 

  یاهو گروه مستقل انجمنفلسفه  اقتصاد

           یاهو گروه مستقل انجمنادبیات فارسی


گروه علوم کامپیوتر

یاهو گروه مستقل انجمنعلوم کامپیوتر 

 گروه هنر و زبان های خارجی

 یاهو گروه مستقل انجمنهنر های تجسمی 

    یاهو گروه مستقل انجمزبان انگلیسین