Start‎ > ‎Notiser‎ > ‎

Motion om ett moratorium för integritetskränkande politik. Gör om, gör rätt!

skickad 21 apr. 2009 13:35 av Anders Widen   [ uppdaterad 11 okt. 2009 00:51 ]

Motion om ett moratorium för integritetskränkande politik. Gör om, gör rätt!


Bakgrund

Vi har sett hur den amerikanska staten utnyttjat rädslan efter olika terrordåd för att driva igenom en allt mer integritetskränkande politik där rättssäkerheten satts ur spel och myndigheter fått långtgående befogenheter på medborgarnas bekostnad. Det påverkar också oss. Det ena integritetskränkande förslaget efter det andra har lanserats både i Europa och i Sverige. Ena gången handlar det om att avlyssna personer som inte är misstänkta för brott, nästa gång att övervaka all datatrafik. Inte ens meddelarfriheten till journalister fredas.


I Sverige har vi generellt sett varit för naiva till de konsekvenser detta får med sig. Motkrafterna har varit både för passiva och för svaga.


Därför är det inte konstigt att integritetsskyddskommittén levererar svidande kritik. Efter genomgång av ett tjugotal rättsområden konstateras att regering och riksdag struntat i skyddet av medborgarnas privatliv.


Ett argument som används i debatten lyder: ”den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja” Men detta är ett obehagligt argument. Det sätter inga gränser och det signalerar inget slut. Dessutom missar åtgärderna målet. Medan terroristen eller den organiserade brottslingen vet exakt vad han ska göra för att klara sig kan den insamlade informationen om olika privatpersoner lagras, ”få fötter” och användas på fel sätt för att kartlägga och kränka oskyldiga individer.


Förespråkarna menar att det är ett pris vi får betala för att vara säkra. Men det är en falsk säkerhet som skadar vårt demokratiska samhälle och de sköra demokratiska rättigheter som vi skulle värna. En allt mer utbredd övervakning av oskyldiga samhällsmedborgare ökar spänningarna, misstänksamheten och misstron vilket paradoxalt nog spelar de odemokratiska krafter som vill underminera samhället i händerna.


Lösningen ligger istället i att prioritera det förebyggande arbetet för att komma åt den organiserade brottsligheten och terrorismen. Lösningen ligger i intelligent polisiärt internationellt samarbete, inte en allmän tillgång för staten av enskildas människors telefonsamtal, sms och e-post. Det är brist på demokrati, mänskliga rättigheter och sociala skyddsnät som skapar en grogrund för brott och terrorism.


Vi måste ta debatten här och nu innan vi kommit in på ett sluttande plan där utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är svår att vända. Därför behövs en integritetsdebatt och ett offentligt samtal där vi frågar oss vilka konsekvenser en politik får som innebär allt större intrång i människors privatliv? Men just nu rör vi oss i motsatt riktning. I takt med att det ena dåligt genomtänkta och uselt förankrade integritetskränkande förslaget efter det andra tagits i Sveriges Riksdag ökar det demokratiska underskottet.


Den opposition som växte fram som en konsekvens av den s.k "FRA-lagen" den 18 juni 2008 och som kom att prägla IPRED-debatten blottlade en klyfta mellan opinion och folkvalda utan motstycke. Klyftan kom att kännetecknas av motstridiga budskap, bristande information, skiftande kompetens och en havererad dialog mellan riksdagens folkvalda och framför allt ungdomsförbunden och olika utomparlamentariska grupper.


Lagstiftningen, som kan kännetecknas av en repressiv syn och möjliggörandet av legala intrång i enskildas integritet, upplevdes av opinionen som obegriplig, svårgenomträngd och framforcerad, trots att dess supportrar hävdat motsatsen. Det framkom att oroväckande många av riksdagens ledamöter, hade en grumlig uppfattning om lagens och teknikens mekanismer samt efterföljande konsekvenser för den enskilde.


För att åskådliggöra komplexiteten citeras nedan lagrådets bedömning av regeringens proposition 2007/08:163, Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott m.m som antogs av riksdagen 081022.


Det är svårt att få en samlad bild av lagstiftningen på området och omfattningen av de intrång i grundlagsskyddet som en enskild sammantaget kan drabbas av genom olika tvångsåtgärder.”


För att en lag skall uppfattas som legitim behöver medborgarna förstå lagens mål och syfte. Medborgarna skall kunna följa den demokratiska och parlamentariska processen utan att behöva söka information själva i allt för hög omfattning. Ingen av de nämnda lagarna eller direktiven kan sägas ha uppfyllt dessa grundförutsättningar.


Vi vill att socialdemokratiska partiet sätter ner foten och verkar för ett moratorium, ett stopp för vidare ratificeringar eller godkännande av lagar som innebär intrång i oskyldigas privata sfär intill dess att samhället utvecklat eller återupprättat den process som erfordras för att säkerställa


Transparens i den demokratiska processen

Respekt för de parlamentariska institutionerna

Medborgardialog och förankring samt legitimering av lagar genom folkbildning


Når det politiska ledarskapet detta kan vi fortsätta bygga ett stabilt samhälle och återremittera de omstridda lagrummen till riksdagens bord. Det handlar om att göra om och göra rätt. Misslyckas vi kan ingen lagstiftning i världen skapa långsiktig stabilitet och Hjalmar Brantings ord om att ”demokrati är den upplysta majoritetens beslut” kan komma att eka tomma vilket skulle vara ett nederlag för (s) och den svenska modellen av demokrati.


Vi föreslår

att (s) verkar för ett moratorium för all lagstiftning som kan komma att kränka individens rättigheter och skydd enligt Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.


att (s) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.


att (s) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.


att (s) framgent i de fall då riksdagen skall behandla förändringar av principiell karaktär som inskränker offentlighetsprincipen och/eller påverkar den personliga integriteten negativt, inhämtar partistyrelsens utlåtande.


att Östersunds arbetarekommun antar motionen som sin egen och överlämnar den till Socialdemokraternas partikongress


2009-02-19


Anders Widén


Motionen har också lämnats in av följande personer till respektive arbetarekommunJohan Westerholm      

Norrtälje arbetarekommun
mitt-i-steget.blogspot.com/

Thomas Hartman      
Umeå arbetarekommun
www.hartman.nu/

Ulrika Sandberg  
Örebro arbetarekommun
www.ullissandberg.wordpress.com/


Kristian Krassman
Norrtälje arbetarekommun
www.krassman-inyourface.blogspot.com/


Erik Laakso   

Tierps arbetarekommun

www.eriklaakso.nu/   


Ann-Catrin Brockman

Sandvikens Arbetarekommun

www.brockman.nu/blogg
Comments