Wim Brouwer
Toelichting op mijn reacties tav voorgenomen plan Uithoornlijn.


Geachte raadsleden, ik ben blij dat ik een toelichting mag geven op mijn reacties op de plannen voor het tot stand komen van een rail verbinding tussen Station Zuid in Amsterdam en Uithoorn.

Ik ben Wim Brouwer en woon aan de Wederik in Uithoorn. Tot op heden woon ik nu zo’n 15 jaar in Uithoorn. Maar ik moet zeggen dat het woongenot aardig aan het afnemen is door het afnemen van groen in de Gemeente, veel meer huizen, toename van het vliegtuiglawaai  en relatief hoge belastingen. Maar over het algemeen is het prettig wonen.

Iedereen droomt wel eens en dat hoort ook zo. Maar ook nachtmerries komen voor en ik heb het gevoel dat ik met de komst van de Uithoornlijn in en nachtmerrie beland.


Nut en Noodzaak van de Uithoornlijn:

Het huidige openbaar vervoer voldoet. Nu zijn er plannen om dit te versoberen. En dan komt er ineens de Uithoornlijn. Waarschijnlijk in een droom naar boven gekomen. Dromen zijn bedrog zeggen ze wel eens. Is het in dit geval ook niet zo? Nee volgens de Stadsregio: deNoord/zuidlijn gaat rijden: wat is de meerwaarde hiervan voor Uithoorn?

Gedurende de spitsuren zal  de tram heus wel intensief gebruikt worden, die tellingen geloof ik wel. Maar gedurende de uren doorvoor en daarna zal er zeer weinig gebruik gemaakt gaan worden van de tram. De opbrengst zal niet opwegen tegen de kosten, met als gevolg een negatief saldo. In de reactie op dit punt door de Stadsregio word gesteld dat de Stadsregio de exploitatietekorten zal betalen. Droom verder leden van de  Stadsregio. De belastingbetaler zal dit geld moeten opbrengen, dus de inwoners van Uithoorn. De Gemeente Uithoorn zullen deze kosten moeten opbrengen.

Ook een deel van de aanleg zal door de Gemeente Uithoorn betaald moeten worden, maar 1,5 miljoen euro over 30 jaar, bijna niks. Een mooie droom maar de realiteit is, geachte raadsleden, dat er nu al een fors tekort zit in de Gemeente begroting. Er zit geen geld meer in de pot! Ik weet niet hoe u het thuis doet maar als er geen geld meer in de portemonnee zit, zal er minder uigegeven moeten worden of meer inkomsten gegenereerd moeten worden. Precariobelasting  invoeren: het pilsje wat de verdwaalde toerist in Uithoorn komt drinken gaat in prijs omhoog, niet echt een aanlokkelijk idee. De Gemeentebelastingen omhoog: daar wordt ik als inwoner van Uithoorn vrolijk van. Het begint op een nachtmerrie te lijken.

Brengt de Uithoornlijn mij op de plaats waar ik wezen wil?  Als antwoord op deze vraag krijg ik een antwoord van de Stadsregio dat de huidige belangrijkste bestemmingen bereikbaar zijn. Het lijkt een droom die werkelijkheid word. Ik kom overal, soms in een kortere tijd maar in enkele gevallen zal de reistijd langer zijn. Lekker duidelijk, enkele gevallen.

Daarbij komt dat voor het bereiken van de belangrijkste bestemmingen overgestapt zal moeten worden op station Zuid. Ik weet niet wie er van U regelmatig met het OV reizen maar overstappen is een nachtmerrie, uitstappen, lopen, en wachten op de volgende verbinding want meestal rijdt het aansluitende vervoermiddel voor je neus weg. U begrijp het een nachtmerrie. Daarbij komen de kosten: veelal zullen er meer kilometers gemaakt moeten worden om op de plaats van bestemming aan te komen, du betaal ik als reiziger meer.

Verder moge het duidelijk zijn dat de bevolking vergrijst. Er zal meer gebruik gemakt moeten gaan worden van de gezondheidsinstellingen in de buurt van Uithoorn. Nu nog geen bestemmingen die voorkomen op de lijst van de Stadsregio. Maar in de toekomst zal dit zeker anders zijn. Daar kan je dus niet rechtstreeks komen. Weer en droom aan duigen.

Calamiteiten: mocht er zich een calamiteit, aanrijding , kom ik nog op terug, defecte wissel, elektriciteitsuitval, seinstoring  voordoen met de Uithoornlijn dan zijn er nauwelijks uitwijk mogelijkheden. De bus is veel flexibeler. Het antwoord van de Stadsregio op dit moment is op z’n zachts gezegd opmerkelijk:  bij geplande werkzaamheden en langdurige verstoringen ( wat is langdurig?) zullen er bussen ingezet worden. Droom verder Stadsregio, die bussen moeten toch verdwijnen in deze regio?


Veiligheid:

Er zullen binnen de Gemeente Uthoorn meerdere kruisingen worden gerealiseerd. Op sommige kruisingen passeren er honderden kinderen op een dag , van e naar school, sport, (gelukkig liggen de sportvelden, gecentraliseerd, buiten de kern van Uithoorn en zal de trambaan gekruist moeten worden. Dit geeft ze een goede mogelijkheid om aan een Tram te wennen, prachtige droom. En om ze te helpen wennen zijn er speciale programma’s om schoolgaande kinderen bekend te maken met een tram. Kortom de volgende decennia gaat de Gemeente hiervoor betalen, lijkt mij een slechte droom.

Daarbij is het een droom dat de nieuwe tram, laagvloers, “je kan er niet onderkomen”, veilig is. Jaarlijks worden er in Amsterdam tientallen mensen, kinderen, dood of levend onder zo’n veilige tram vandaan gehaald. En de verklaring van de Stadsregio: “volgens de Stadsregio is het  logisch dat de inwoners zich zorgen maken want er is nu geen tram” gaat wat mij betreft niet op. De meest bewoners van Uithoorn komen ook nog wel eens in Amsterdam, anders zou de tram er in het geheel niet hoeven te komen. Wordt wakker Stadsregio!!! Hoogmoed komt voor de val.

Maar er zijn volgens mij terechte zorgen te maken:

De trams  rijden volgens de Stadsregio maximaal 30 Km /uur bij de belangrijkste oversteekplaats  van kinderen. Weet u wat er gebeurt als een kind, volwassene door een tram, die een paar ton weegt, met 30 Km/uur geraakt word:  U kunt zich daar geen voorstelling van maken, maar ik wel. Ik heb ze weg moeten halen, als ambulanceverpleegkundige. Ik kan U zeggen: een nachtmerrie.

Maar gelukkig goed beveiligd met rode lichten. “Droom verder” geachte raadsleden.


Milieu en omgeving:

De Uithoornlijn komt door een zeer dicht bebouwd stuk van Uithoorn.  De komst van de Uithoornlijn was bij U als raadleden of uw voorgangers, bekend toen er toestemming werd verleend om vlak op de dijk huizen te gaan bouwen. Een mooie droom, veel huizen op een klein stukje grond.

Nu gaan er straks  om de 3 minuten, van 04.00  uur tot 01.00 uur , trams rakelings langs de huizen.

Wat betreft geluid hoeven  er volgens de Stadsregio geen zorgen gemaakt te worden. De trams zijn steeds stiller en volgens de berekeningen, want metingen zijn er nog niet, tram moet nog gebouwd worden, word ruimschoots voldaan aan de wettelijke eisen.

Echter, ik word wakker, staat er in een stuk van de Stadsregio zelf: de cumulatie van geluid wordt berekend middels een methode die is voorgeschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en is van toepassing op wegverkeer, railverkeer, industrielawaai en vliegtuiglawaai. In het projectgebied van de tram zou niet gecumuleerd hoeven te worden als  de norm niet wordt overschreden.

Van de Legmeer is echter bekend, ik neem ook aan bij u als raadsleden, dat een groot deel binnen  de LIB4 (schiphol) gaat vallen en er dus wel degelijk gecumuleerd moet worden.

Opvallend is dat er op deze inbreng totaal niet word ingegaan door de Stadsregio.

De geluidsbelasting boven de Legmeer is al erg hoog en zal alleen maar meer worden door het steeds intensievere gebruik door vliegtuigen die starten vanaf de Aalsmeerbaan. U als raadsleden weet dat hoop ik. Zelfs al zou het niet in de wet staan om rekening de houden met de hoeveelheid geluid dan heeft u volgens mij nog altijd wel de zorgplicht ten opzichte van de inwoners van Uithoorn. Als dat niet zo is hoor ik dat graag en kunt u mij uit deze droom helpen.


Dan nog het volgende: bij de Quick scan trillingen is er vanuit gegaan dat er een betonnen fundering ligt in de bocht bij de Wederik. Bij de geluidsstudie is er een ander uitgangspunt, namelijk betonnen dwarsliggers in een grindbed. Wat is de werkelijkheid of wordt mij slaapzand in de ogen gestrooid door de Stadsregio? Ook hier geen ter zake doend antwoord op gekregen.


Verder werden we als bewoners uitgenodigd om in Den Haag te gaan luisteren en kijken.  Op het laatste moment niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling (8 personen wilden wel). Wie schetst mijn verbazing als de hr. Polak een mooie foto rond twittert waarbij zichtbaar is dat hij wel met een kleine groep heeft mogen kijken. Ik dacht altijd dat we een gelijke behandeling mochten verwachten maar ook deze droom is wreed verstoort. En van de Stadsregio mochten we gelukkig nog wel op eigen gelegenheid gaan.


Een mooi stukje groen verdwijnt

Dit mag, want het was al lang bekend dat het een OV bestemming zou krijgen. En als geruststelling de inpassing krijgt een zodanige vorm dat er sprake blijft van een groene uitstraling!!Misschien een goed idee voor de Gemeente om alle groenvoorzieningen in plastic uit te voeren en de speelvelden te voorzien van beton met groene verf. Een groene uitstraling en  geen onderhoudskosten meer. Het gat in de begroting ook opgelost. Lijkt mij een nachtmerrie maar is blijkbaar een goed alternatief voor de stadsregio.

Misschien is het beter om de grasvelden te asfalteren want er is inderdaad een probleem rondom het aantal beschikbare parkeerplekken rondom de tramhaltes. Daar gaat de stadsregio in een volgende fase over na denken. Geachte raadsleden wordt wakker. Er is geen plaats voor extra parkeerplekken en er zijn er nu al bijna te weinig. Dit is een probleem voor je uitschuiven als het niet is opgenomen in het huidige plan.


Werkwijze Stadsregio en politiek

In een vroeg stadium zijn de bewoners de bewoners geïnformeerd over de Uithoornlijn. De indeling in diverse groepen door de Stadsregio is mij echter volkomen onduidelijk, zelfde rijtje woningen maar alleen 1 hoekhuis niet en meer van dit soort vreemde keuzes. Wakker geworden ben ik er achtergekomen dat er naar het lijkt wel een tactiek achter zat. Namelijk de verstrekte informatie bij de verschillende bijeenkomsten was niet gelijk. Essentiële verschillen. Hoe betrouwbaar is de Stadsregio daarmee?

Verder, heeft de wakkere bewoner gemerkt, waren er ineens compleet andere oversteekplaatsen in gepland. Bij navraag: Oh, we dachten dat jullie dat al wisten.

Ook werd er een gezamenlijke excursie naar een vergelijkbare tram in het vooruitzicht gesteld, “om de bewoners gerust te stellen”. Niets genoemd over een minimum of maximaal aantal deelnemers. Maar doorgaan ho maar, te weinig deelnemers.

En is de Uithoornse politiek betrouwbar? U als raadsleden mag zelf iets vinden van de wetenschappelijk onderbouwde uitspraak van de heer Polak, in een raadsvergadering “ ik heb een onderbuik gevoel dat de door de bewoners ingebracht alternatieve trace’s niet gaan werken”. Voor mij tijd om te gaan slapen want hierbij kan je toch met goed fatsoen niet wakker blijven.


Inspraak

Stadsregio heeft een enquête uit doen gaan en daar hebben 300 mensen op gereageerd. Voldoende reden om door te gaan volgens de Stadsregio.

Ruim 1000 mensen hebben de moeite genomen om de petitie tegen de Uithoornlijn te tekenen.

Dan kan je natuurlijk beginnen over de zwijgende meerderheid die voor zou zijn, net zo geldig is dat de zwijgende meerderheid tegen is. Vast staat wel dat er in ieder geval 1000 mensen nee hebben gezegd tegen de Uithoornlijn.

Ik weet tot op heden niet wat de Burgemeester heeft gedaan met deze handtekeningen. Maar misschien heb ik zitten slapen. Ik hoop dat het wel duidelijk is wat ermee is gebeurd..


Al met al heb ik het gevoel in een slechte droom terecht te zijn gekomen. U beslist mede voor mij.

Ik ben blij dat ik mijn standpunt naar voren heb mogen brengen en hoop dat u een wijs en goed onderbouwde beslissing kan nemen. Ik hoop oprecht op een Nee tegen de Uithoornlijn. Ik denk echter toch aan het liedje van Boudewijn de Groot, meneer de president, slaap zacht.