Jelle Smidt

Beluister de geluidsopname

Bekijk de beelden


Hoorzitting Uithoornlijn 28 september 2016

Stichting Uithoorn in Bedrijf Jelle Schmidt

Geacht College, dames en heren.

Het is mij een genoegen het woord namens de ondernemers in Uithoorn en De Kwakel, verenigd in de Stichting Uithoorn in Bedrijf, tot u te mogen richten.

Het is een kort en duidelijk geluid wat u van de ondernemerskant te horen krijgt; we zijn voorstander van de aanleg van de Uithoornlijn en dan bij voorkeur met een eindpunt in het dorpscentrum.

Er zijn inmiddels diverse informatieve bijeenkomsten geweest over een eventuele aanleg van een tramlijn naar Uithoorn en waar deze zijn eindpunt zou kunnen krijgen. Diverse belanghebbenden hebben van zich laten horen en er zijn verschillende discussies van zowel voor- als tegenstanders ontstaan. Vanavond krijgen wij nog een mogelijkheid om meningen toe te lichten. Tijdens de bijeenkomsten die door de projectgroep. Uithoornlijn van de Stadsregio Amsterdam zijn georganiseerd, alsmede de informatiebijeenkomsten en de consultatieronde door de Gemeente Uithoorn, hebben belanghebbenden een goed beeld kunnen vormen over de aanleg van deze lijn.

Zoals gezegd dragen de ondernemers de aanleg van de Uithoornlijn een warm hart toe. En als die dan zou worden aangelegd is er ook een grote voorkeur voor de eindhalte in het dorpscentrum. Met de aanleg wordt Uithoorn toegankelijker en ook het bedrijventerrein en het dorpscentrum worden beter bereikbaar. De afhankelijkheid van een goed openbaar verwoernet neemt in de toekomst verder toe en veranderingen in het netwerk zullen met of zonder Uithoornlijn onvermijdelijk zijn. Uithoorn zal, met deze lijn als knooppunt van busvervoer naar en van de regio, aan belang winnen.

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein is door de omlegging van de N201 en wórdt door aanleg van de Uithoornlijn vergroot en dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid in Uithoorn.

Wij onderkennen dat er ook potentiele bezwaren aan de aanleg kunnen kleven. Te denken valt hierbij aan de veiligheid in het algemeen, de verkeersveiligheid bij de kruisingen, de sociale veiligheid, de beperking van geluidsoverlast en de bereikbaarheid van verder van de tram gelegen wijken. Uit de reactienota en andere informatiebulletins valt op te maken dat aan deze aspecten ruimschoots aandacht wordt besteed en wij hebben er alle vertrouwen in dat er voldoende maatregelen worden getroffen om mogelijke overlast vergaand te beperken dan wel uit te sluiten.

De Amstel is geen snelstromende rivier en er zal nog veel water door heen moet vloeien voordat de eerste tram naar Uithoorn rijdt, maar toch hopen wij dat er snel een positief besluit kan worden genomen ten aanzien van deze lijn.

Wij wensen de besluitvormers - Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, de colleges van Gemeente Amstelveen en Uithoorn en Gedeputeerde Staten van de Provincie NoordHolland- veel succes en wijsheid in dit belangrijke traject.

Ik dank u Voor uw aandacht.