Gemeentepagina

Overgenomen van Uithoorn.nl

Inspraakavond Uithoornlijn op 28 september

De gemeenteraad van Uithoorn organiseert op woensdag 28 september een speciale inspraakavond over de Uithoornlijn.

Iedereen kan van deze gelegenheid gebruik maken om zich rechtstreeks tot de raad te richten.

Aanmelden

U kunt zich tot 21 september aanmelden als inspreker bij de griffie van de gemeente Uithoorn via:

Bij grote belangstelling wordt misschien een extra bijeenkomst georganiseerd. In dat geval is het mogelijk dat u op een andere datum dan de 28ste aan de beurt bent. U wordt hierover en ook over locatie en tijdstip, op tijd geïnformeerd.


Besluitvormingsproces

Van 2 tot en met 29 juni 2016 vond een uitgebreide consultatieronde plaats waarbij iedereen kon reageren op de uitkomsten van de onderzoeken en de voorkeursvariant. In totaal zijn er tijdens de consultatieronde 363 reacties binnengekomen. Alle indieners van een reactie ontvangen in september een exemplaar van de reactienota per e-mail. Ook wordt het document op www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijngeplaatst. 

Besluit in najaar 2016

In het najaar van 2016 nemen de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland een besluit over de Uithoornlijn. In de gemeente Uithoorn staat het onderwerp op de agenda voor extra vergadering van de commissie Wonen & Werken op 5 oktober 2016 en een extra vergadering van de gemeenteraad op 13 oktober 2016.


Uithoornlijn

Er zijn vergevorderde plannen om de huidige metrolijn 51 van Amstelveen-Westwijk naar Amsterdam om te bouwen tot een tramlijn.

Deze tramlijn moet betrouwbaar, veilig en snel zijn, met minder haltes en nieuwe, moderne trams. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijke verlenging van de vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn. Het onderzoek richt zich op twee onderdelen: inpassing van de tramlijn in de omgeving en de kwaliteit van openbaar vervoerverbindingen. In het onderzoek naar de zogeheten Uithoornlijn werken de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Amstelveen nauw samen. Begin 2016 nemen zij een besluit over het al dan niet aanleggen van de Uithoornlijn.

Enquête Uithoornlijn

In april en mei van dit jaar is een enquête gehouden onder inwoners van Uithoorn over openbaar vervoer. De enquête is uitgevoerd als deelonderzoek voor de Uithoornlijn. De enquête bestond uit 15 vragen en was op de website van de stadsregio in te vullen. In totaal hebben 347 personen de enquête ingevuld, waarvan 337 mensen in Uithoorn wonen. Hier vindt u de enquêteresultaten.

De resultaten van de enquête worden, samen met andere deelonderzoeken, meegenomen in de besluitvorming over het al dan niet verlengen van de tramlijn. Andere deelonderzoeken zijn het verzamelen van meetgegevens uit het gebruik van OV chipkaarten, een analyse van (maatschappelijke) kosten en baten en de effecten van de aanleg van een tramlijn op het gebruik van de bus.