Chris Treffers
Inspreker Chris Treffers, hoorzitting 28-9-2016, Uithoornlijn


Voorzitter, gemeenteraad van Uithoorn:


Ik wil graag starten met de mededeling dat:

De reactienota nav de insptraak mijn mening voor een deel heeft doen omslaan van fervent TEGEN, naar NEUTRAAL.


De inspraak heeft er voor gezorgd dat de plannen zoals die er nu zijn, in kwaliteit zijn toegenomen, ik noem u:

 • De 6 punten mbt de bovenwettelijke maatregelen inzake overlast voor bewoners;

 • Het opnemen van de voorlopige uitwerking van de parkeergelegenheid bij de 3  haltes;

 • De 6 punten mbt de veiligheid van de kruisingen HOV-lijn / openbare weg;

 • En de bereidheid over een directe busverbinding Zijdelwaard-A’veen Centrum na  te denken.


Daarmee zijn deze plannen zó veel beter afgestemd op wat mensen willen en wensen,

dat ik me afvraag waarom veel van deze wijzigingen niet eerder uit de pen van de voorbereiders van deze plannen hadden kunnen komen.


Goed. Er zijn nog een aantal zaken die ik nu graag wil noemen.


De vraag:  ‘Wel of geen Uithoornlijn?’

In de “Lijnennetvisie, genoemd in “deelonderzoek 7: Openbaar vervoer in de voorkeursvariant” van de Stadsregio A’dam zijn kaders vastgesteld voor een nieuw lijnennet in de stadsregio. De kern daarvan is “Hoogwaardig OV op basis van de metro/sneltram” (en meer). (consultatienieuwsbrief juni 2016)


Kaders stellen is goed: men weet dan waar heen gestuurd gaat worden.

De basis van de kernpunten is: een goed OV tegen acceptabele kosten.

En de weg daarheen is het schrappen van parallelliteit in OV-lijnen, o.a. door het laten aansluiten van OV-lijnen op HOV-lijnen, lees metro e.d.

Daarmee is de OV-structuur binnen de stadsregio en de wenselijkheid van de Uithoornlijn eigenlijk al een feit.


Formeel kan de Gemeente Uithoorn natuurlijk besluiten niet in te stemmen met de Uithoornlijn, maar dan zouden, bijvoorbeeld, de financiële consequenties zwaar kunnen tegenvallen voor de gemeente.  


Dus we hebben het nu in feite alleen over de uitwerking van dit plan: de detaillering.


Gebruikers Uithoornlijn

Wie gebruikt de OV verbindingen naar het Noorden vanuit Uithoorn?

Scholieren en werkenden in de spitsen en de middag, denk ik.

Niet-werkenden, zoals senioren en mensen zonder werk, denk ik.


 • Genoemd is (in de consultatienieuwsbrief?) dat ouderen –zoals ik- moeite hebben met de max afstand van 800 m naar een HOV-halte. Dat is ca 8 minuten lopen voor een energieke 50 jarige en niet haalbaar voor veel van onze senioren.

 • Vlgns de ‘Bevolkingspiramide vh CBS dd 29-3-2016 (1950-2060) groeit het aantal ouderen in de komende jaren gestaag.

 • Vlgns een onderzoek van enkele jaren geleden, gedaan door iemand verbonden aan de Vrije Universiteit, worden we wel steeds ouder, maar het fysieke wel-bevinden wordt niet beter, maw: we hebben meer jaren last van kwalen e.d.

 • Ouderen nemen toe in aantal en hebben meer dan anderen, behoefte aan kleinmazig OV

 • En dan is er de ontwikkeling in de verhouding werkenden vs niet-werkenden.
  Die was in 2011 1:0,9. Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelde in 2011 dat deze verhouding in 2050 ca 1:1,5 / 1,7 zal zijn.

 • Niet-werkenden nemen toe in aantal en ook deze groep zal gebruik maken van ons OV.

Dus:

We kijken voor de komende jaren aan tegen méér niet-werkende mensen en méér senioren.  

Mensen met veel vrije tijd en vaak een laag inkomen, aangewezen op het OV.

Het gevolg hiervan zal zijn dat er relatief minder mensen in de spits reizen en dat er meer mensen buiten de spits reizen en

dat het aantal gebruikers van het OV zal toenemen.


Buslijnen

In de reactienota is opgenomen dat er een busverbinding gehandhaafd blijft tussen Zijdelwaard en A’veen Centrum, met een wat mindere kwaliteit.


Ik kijk met zorg uit naar de invulling hiervan:

 • Het zal wel geen verbinding worden van het busstation, direct naar de N521 en dan naar A’veen Centrum.

 • Het kan een verbinding zijn die start bij het eindpunt van de Uithoornlijn,  het Dorpscentrum en dan met en slinger naar het westen, dan met een slinger  naar het oosten en vervolgens met een slinger langs de Europarei en naar de N521.

 • Het is ook mogelijk om die busverbinding vanaf het Dorpscentrum een extra lus te laten maken, zodat ook de Meerwijk, mogelijk zelfs De Kwakel aangedaan wordt.

  • En dan is er ook nog de pendel bus, reeds in de plannen opgenomen!
   -> de busverbinding van Zijdelwaard, Meerwijk en hopelijk ook De Kwakel (ca. 4000 inwoners!) naar de haltes van de Uithoornlijn.
   Die zal met wat slingers door Uithoorn rijden en dan ergens 1 of 2 HOV-haltes aan doen. Neem ik aan.


De pendelbus

Status tot nu toe:

In de ‘Lijnennetvisie’ is genoemd dat een pendelbus met een ‘reguliere’ dienstregeling door de wijken gaat rijden.
Kernwoord is: ’regulier’, wat geregeld betekend en wat niet frequent betend.
De dienstregeling zal (Lijnennetvisie) in samenspraak met de concessiehouder vastgesteld worden.

In de reactienota lees ik dat in het ‘programma van eisen’ mbt de concessieverlening voor deze busverbindingen een minimum frequentie van 1x per uur / daluren en 2x per uur / spitsuren is opgenomen.

Deze frequentie is volgens mij:

 • wél regulier = geregeld;

 • maar níet frequent;

 • mogelijk niet aansluitend aan de dienstregeling van de Uithoornlijn;

 • en dat is echt heel jammer.


We moeten voorkomen dat een lage frequentie van de pendelbus in Uithoorn de gehele reisduur van huisdeur naar eindbestemming gaat oprekken.


Ik stel u dan ook voor:

 • de busverbinding naar A’veen te laten vervallen en ipv daarvan de frequentie van de busverbinding van de wijken naar de Uithoornlijn-haltes te verhogen;

Door het laten wegvallen van de directe buslijn naar A’veen zou de verhoogde frequentie van de bus die aansluit op de Uithoornlijn, mogelijk zelfs kostenneutraal kunnen gebeuren.


Mijn vraag aan U, gemeentebestuur van Uithoorn, is dan ook:
- Wilt u onderzoeken of een lage frequentie van de pendelbus in Uithoorn in de geest is van de Lijnnetvisie van de stadsregio? en

- wilt u actief onderzoeken  of de minimum frequentie overeenkomt met de behoefte van de inwoners van Uithoorn? en

- wilt u er alles aan doen om te voorkomen dat de minimum eis mbt de frequentie van de pendelbus, niet als ‘standaard’ overgenomen zal worden in de onderhandelingen met de concessienemer? en


Ik dank u voor uw aandacht.


Inspreker Chris Treffers, hoorzitting 28-9-2016, Uithoornlijn