Chr. Verhoeff


Bekijk de beelden


Tekst spreker nr. 10, mw. Chr. Verhoeff

Ik vind de timing rond besluitvorming bijzonder. Amstelveen beslist over een verlenging van een traject door een stuk weiland - ruimtelijk gezien niet erg schokkend. Zeker niet als je de historie van dat stuk tracé erbij denkt. Maar Amstelveen beslist later dan Uithoorn. En juist in Uithoorn is de situatie een stuk ingewikkelder, omdat rond het oude spoortracé zeer veel woningen zijn gebouwd. En als je dit goed wil oppakken, moet je die veel breder, integraler bekijken dan alleen het stukje tracé dat nu voor ons ligt. Immers, kan Uithoorn zich vinden in (het gebrek) aan toekomstvisie dat de Stadsregio presenteert?

ls het mogelijk een besluit te nemen onder voorwaarden? Voorwaarden om meer zekerheden in te kunnen bouwen. Rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen: De tramlijn wordt pas in 2025 (of later) gerealiseerd. In de tussentijd zijn er gemeenteraadsverkiezingen in 2018. En in 2019 treedt de Omgevingswet in werking.

Die raad zal voor de toekomstige Omgevingswet een omgevingsvisie moeten opstellen - en uiteraard de omgevingsplannen. De Uithoornlijn wordt daarin opgenomen. Heeft de raad al nagedacht hoe ze dan de toegenomen bestuurlijke ruimte benut om eigen keuzen te maken? De wet gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. Dit vergt een integrale en samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Hoe gaat Uithoorn meer en beter samenwerken met andere overheden en betrekt de participatie van bewoners en bedrijven?

Bij de afwegingen voor de fysieke leefomgeving gaat het immers niet alleen om een ruimtelijke afweging, gericht op het mogelijk maken van de verschillende functies. Maar het gaat dan ook om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving waar de gemeente dan voor staat.

Ik doe hierbij een voorstel voor drie ambities met de volgende afwegingen of vraagstukken.

 1. Uithoorn moet streven naar een volledige integratie van functies, in plaats van een inpasbaarheid binnen de wettelijke mogelijkheden. Uithoorn laat zich niet domineren door een vangnet van wettelijke normen. - Is het wenselijk dat Uithoorn doorsneden wordt door een tramlijn? Uithoorn probeert juist te herstellen van de knip door de oude N201. Dan wil je toch niet opnieuw het dorp versnipperen door een nieuw infrastuctureel traject? -

  • Een scherm benadrukt de scheiding van verschillende functies. Een inpasbaar (geluids)scherm een contradictio in terminis als het gaat om integratie van verschillende functies. Een scherm voor privacy of tegen geluidhinder is dus per definitie een zwaktebod, zeker één van drie meter hoog.

  • Dit geldt ook voor bestaande schermen. Zou het mogelijk zijn om de opstelplaatsen van de tram te combineren met de standplaats van de bussen (inclusief brandweerkazerne) én het busstation?

Wellicht verplaatst de nu bedachte opstelplaats richting de bebouwde kom van Uithoorn (in plaats van nabij Amstelveen)? Variant "Eindpunt MacDonalds"?

Verplaatsing van de standplaats (inclusief brandweerkazerne) én het busstation geeft nieuwe mogelijkheden de grond te exploiteren en de diverse wijken met elkaar te verbinden.

 1. Uithoorn moet streven naar een excellente mobiliteit in en om Uithoorn. Hierbij is een zeer goede samenhang tussen de verschillende vervoersmogelijkheden vereist. Wat ambieert Uithoorn voor de burgers wat betreft OV? Langere reisafstanden, hogere vervoerskosten, langere afstand naar de haltes? Nee toch. Waar is potentieel voor groei (of behoud) van het aantal reizigers met het OV? Welke locaties zijn gebaat bij een directe OV-verbinding? Ik denk hierbij aan: regionale werkgevers en woongebieden van forenzen, scholieren en studenten.

  • Zijn de belangrijke OV punten goed bereikbaar? Welk ambitie heeft Uithoorn met een fietsennetwerk? Is het wenselijk om de parkeeroverlast op te vangen in de wijken? Met name de auto's die uit de regio komen. Wat is hun (voorkeurs)route door Uithoorn?

  • Hoe past de ontwikkelingen rond de Prinses Irenebrug bij die voorkeursroute?

 2. Uithoorn moet hoge kwaliteitseisen ambieren voor de fysieke leefomgeving, zoals gezondheid, milieu etc.

  • Welke kwaliteitseisen gelden voor (woon) gebieden? En wat betekent dat voor specifieke activiteiten? Of te wel, welke voorwaarden verbindt Uithoorn aan bijvoorbeeld het materieel? De trams zijn vooral vernieuwd op energieverbruik. Met name door gewichtsreductie. Deze goedkope en lichte materialen gaan ten koste van de geluidsemissie: 5 - 8 decibel meer dan oude trams. Welke waarde heeft een mooie, wilde groene zone voor de bewoners? Moet dat niet worden behouden?

Bij het streven naar deze goede fysieke leefomgeving werpen zich vele en diverse kansen op. Er is alleen wel meer tijd nodig om deze goed op te pakken. Uithoorn kan deze vraagstukken niet alleen beantwoorden. Er is een intensieve samenwerking nodig. Niet alleen in vrijwel de gehele breedte van alle portefeuilles, en dus het ambtelijk apparaat. Maar ook met de partijen buiten Uithoorn, zoals de gemeente Amstelveen, de Stadsregio en de provincies. Maar omdat de hoogwaardige lijn ook reizigers uit de regio aantrekt, zijn ook andere gemeenten een gesprekspartner.

De grootste winst is dan dat Uithoorn geen afvoerputje wordt door besluitvorming van de Stadsregio en omliggende gemeenten zoals Amstelveen. Oplossingen van diverse vraagstukken kunnen dan ook buiten de gemeentegrens liggen.

Mijn conclusie is dan ook om vooral nu nog geen besluit te nemen. Stel de besluitvorming over de Uithoornlijn en aanverwante vraagstukken een aantal jaar uit. In de tussentijd kan de gemeente zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is namelijk een financieringsbudget beschikbaar om gemeenten klaar te maken voor die implementatie. Dit is de ondersteuningsregeling van het programma Samen aan de slag met de Omgevingswet. De gemeente biedt dit project aan als initiatief en dient daarbij een aanvraag in voor maximaal 10.000 euro cofinanciering én het gebruik maken van extra kennis van experts.

lk zeg: Doe dat


Bijlagen:

Uithoorn, 29 juni 2016 Betreft: Uithoornlijn

De omgevingswet