Casper van Wijk


Beluister de geluidsopname

Bekijk de beelden


Inspreken Uithoornlijn Gemeenteraad Uithoorn 28-9-2016

Geachte voorzitter en raadsleden,

Als de reactieronde Uithoornlijn een referendum was geweest dan zou 70% van de stemmers tegen zijn. Nu als reactieronde vermeldt de Stadsregio in de reactienota dat 30% voor is. Spindoctors aan het werk! Wat zouden ze kunnen doen voor 1118 mensen (de petitie) die duidelijk geen tram willen?

Graag uw aandacht voor enkele 'non-antwoorden in de reactienota.

Reeds meer dan een jaar geleden zijn opmerkingen gemaakt over de veiligheid van de Uithoornlijn ivm het aanleggen van een nieuwe trambaan met gelijkvloerse kruisingen door woonwijken. In de reactie nota geen antwoord. Alleen de typisch politieke toezegging dat we ons geen zorgen hoeven te maken omdat er te zijner tijd een commissie naar gaat kijken. Komt allemaal goed in de definitieve uitvoering van de Uithoornlijn. Na alle opmerkingen hierover de afgelopen anderhalf jaar voelt dit als een kluitje in het riet. Ik hoop dat u zich daarmee niet laat wegsturen. Dit is echter wel het geval. In het Raadsvoorstel RV 16.50 wordt namelijk aangegeven dat aan het eind van de planuitwerkingsfase aandacht wordt besteed aan de nader uitgewerkte veiligheidsmaatregelen. De planuitwerkingsfase wordt afgesloten met een uitvoeringsbesluit. De gemeenteraad kan dan alleen nog advies geven omdat de Stadsregio opdrachtgever is en uiteindelijk dat besluit neemt. De gemeenteraad van Uithoorn is dan dus niet verantwoordelijk voor de veiligheid van haar kiezers/burgers. Hoe is het mogelijk dat uw gemeenteraad dat laat gebeuren.

Dan de reactie op de opmerking die gemaakt is over het geluid. De opmerking is dat de wettelijke richtlijn over de geluidmeting niet is gevolgd. Het antwoord is een herhaling van wat in de rapporten staat. Omdat de richtlijn uit 2012 een ongewenste uitkomst geeft is er op basis van literatuuronderzoek een alternatieve berekening gevolgd die rekening houdt met moderner materieel. Waar haalt de Stadsregio de bevoegdheid vandaan om dat zo uit te voeren? Zij zijn immers gehouden de richtlijn te volgen. Nergens is de bevoegdheid aan de Stadsregio geattribueerd om daar vanaf te mogen wijken, niet in regelende zin noch 'redelijkerwijs'. De uitkomsten van het geluidsonderzoek dienen dan ook zoals in het rapport van de Stadsregio Staat met 10 dB te worden verhoogd. Dit lijkt niet veel maar met een verdubbeling van het geluid per 3 dB is dat dus (2 tot de macht 3) achtmaal meer geluid voor de omwonenden. Overigens wel te begrijpen dat de Stadsregio dit zo heeft geregeld want is het ook niet zo dat bij meer decibels wettelijk rekening gehouden moet worden met een cumulatie met het vliegtuiglawaai? Dat hoeft nu niet. Maarja, wat hier ook van zij de Stadsregio heeft geen antwoord gegeven. Lekker makkelijk op deze manier.

Verder krijgen de bewoners van Buitendijks van de projectorganisatie van de Uithoornlijn te horen dat zij op basis van nieuwe inzichten een toevoeging hebben gedaan op het verslag Buitendijks van de bewonersbijeenkomst Buitendijks op 28 oktober 2015. Ja, u hoort het goed op basis van nieuwe inzichten een toevoeging op een verslag van bijna een jaar geleden. Maar goed, wat is die toevoeging dan. De toevoeging is dat de ontwikkelaar de kopers van het project Beleef Buitendijks er tijdens de koop op heeft gewezen dat er eventueel een tram werd gepland in hun buurt. Hoe is het mogelijk? Ik heb van de ontwikkelaar (Kalliste) een brief gedateerd op 6-11-2015 en ondertekend door de verantwoordelijk projectmanager dhr. Duijnker, waarin deze uitdrukkelijk aangeeft dat ze voor en ten tijde van de verkoop niet van dat tramplan op de hoogte waren. De Spindoctor is hier wel erg uitgegleden in zijn ijver om de bewoners van Buitendijks als een stel vervelende lastpakken neer te Zetten.

De Uithoornlijn is door de Stadsregio én uw gemeentebestuur het traject van de verdere besluitvorming ingeduwd. Ik hoop dat u zich er van bewust bent dat u hierin geen keuze hebt gemaakt. Een keuze maken impliceert immers het kunnen kiezen uit meer dan één mogelijkheid. Die keuze is u niet gegeven. U krijgt een plan A voorgeschoteld zonder een plan B. Feitelijk zou u het plan alleen al om die reden terug hebben moeten verwijzen naar de tekentafel. De Stadsregio moet uiteindelijk door de democratie kunnen worden gecontroleerd. Dit is een taak van de Regioraad. De Regioraad bestaat echter uit allemaal raadsleden van gemeenten die, zoals ik het ervaar, eigenlijk geen boodschap aan die controle hebben. Waarom ook? De gemeenten hebben daar totaal geen direct financieel belang bij terwijl de meeste regioraadleden uit Amsterdam komen en uiteraard alleen zijn geïnteresseerd in Amsterdam. De vertegenwoordiging van de gemeenten zitten er een beetje pro forma bij. Misschien vindt u dit een verregaande uitspraak? Vraag u zelf dan eens af wat er is gedaan met uw motie betreffende onder andere buslijn 170. Juist, getorpedeerd door het bestuur van de Stadsregio.

Tja, en dan komt een belangrijk besluit als de Uithoornlijn. Ugaat daar toch maar 'Ja" tegen zeggen, ben ik bang. Op basis van wat eigenlijk. Wat is het alternatief? Wat doet u in dit opzicht voor uw kiezers? U weet het eigenlijk niet. Maarja, het alternatief is niet duidelijk, er is immers geen plan B. Ik kan u vertellen dat we zeker niet zonder openbaar vervoer komen te zitten. Als er geen tram komt dan zijn er immers bussen. En over een aantal jaren zijn dat elektrische bussen. Hoe werkt dat dan? Ja, dát is de vraag die u aan de Stadsregio moet stellen. Niet zo maar iets als zoete koek slikken maar kritisch een alternatief beijveren zodat u daadwerkelijk een keuze kunt maken. Uitspraken gedaan door raadsleden van Gemeentebelangen en VVD doen mij vermoeden dat u dat niet gaat doen. Daar komen immers geluiden vandaan, als: "Wij hebben toch niets in te brengen tegen de Stadsregio" en "Wat de Stadsregio besluit kunnen wij toch alleen maar uitvoeren". Of zoals de VVD-wethouder zei bij de motie over toe te voegen alternatieve buslijnen zoals de 170: "Laten we vooral niet teveel aan de Stadsregio vragen, anders lopen we de kans niets te krijgen". Nou, voor zover ik de besluitvorming van de Stadsregio heb kunnen volgen krijgt de gemeente Uithoorn inderdaad niets! Ofja, toch wel. In plaats van de gewilde busverbinding naar het Leidseplein, een buslijntje van Zijdelwaard naar het Stadshart van Amstelveen. En DUS ... wordt de gemeenteraad geacht "Ja" te zeggen tegen de Uithoornlijn. Hebt u wel zicht op de terugkerende kosten voor de gemeente? Stort u de gemeente niet in een financiële afgrond? Hoe gaan we het onderhoud aan de trambaan betalen? Ik hoop dat u beseft dat we een dorp zijn met een kleine dorpskas en dat weer voor moeten oppassen een te grote broek aan te trekken. Leg geen hypotheek op de toekomst van dit dorp en neem geen risico dat het 'onder water' komt te staan. Als we geen gemankeerd Stadsdeel van Amsterdam willen worden dan moet u beginnen uw democratische last als gemeenteraad ook daadwerkelijk waar te maken en uw kiezers niet te laten vallen.

Ik hoop dat ik u met het voorgaande genoeg heb kunnen motiveren om opnieuw glans te geven aan uw politieke roeping om de Stadsregio met democratische kracht antwoorden te laten geven zodat u een goed onderbouwd besluit kunt nemen. Een plan B en een gedetailleerd kostenplaatje van de Uithoornlijn waarin u de uitgaven voor Uithoorn voor de komende 25 jaar op een rijtje hebt, lijken mij daarbij zeker niet teveel gevraagd. Ik dank u voor uw aandacht.

Casper van Wijk