Annette de Groot


Beluister de geluidsopname

Bekijk de beelden


Geachte Raad,

Vanavond zal ik als inspreker ingaan op de effecten op mij als direct aanwondende van het beoogde Uithoornlijn trace dat ter besluitvorming voorligt.

Ik ben bewoner van Meerkikker te Uithoorn. Dat is direct gelegen aan de overgangsbrug bij Bieslook/ Langs de Baan. Onze voordeur, slaapkamer en woonkamer zijn gesitueerd aan de kant van het beoogde trace. Wat ons scheidt van het beoogde trace en de beoogde overgang is een stukje water en groen, een fietspad en een wandelpad. Het is verder geheel open en dus zeer nabij.


In de reactienota staat dat er een intensief participatietraject met direct omwonenden is geweest. Dit middels inspraakbijeenkomsten en een brief.


Ik vind het heel goed dat een dergelijk traject met direct aanwonenden is gedaan.


Ik kan u echter melden dat de bewoners aan de Meerkikker de genoemde brief niet hebben gehad. Tevens nergens zijn gehoord of andere informatie hebben gehad behalve informatie via het lokale weekblaadje. Meerkikker wordt tevens nergens in de reactienota genoemd.


Ik maak mij grote zorgen over de zorgvuldigheid in het proces van informatieverstrekking en betrekken van bewoners.


Ik wil hier aandringen op het zorgvuldiger informeren en betrekken van bewoners die direct op het trace uitkijken. Zeker binnen een afstand van ca 50 meter. En ik daarmee als direct aanwonenden kenmerk. Een definitie van uw kant voor direct aanwonend en overige omwonenden heb ik nergens terug kunnen vinden, deze zie ik graag nog tegemoet.

Wij zouden graag nog een aparte bespreking hebben over de overlast die wij gaan krijgen en bespreken welke maatregelen wij graag genomen zien worden om overlast te beperken.


Enkele van de overlast veroorzakende zaken wil ik u hier nu alvast meegeven, vooruitlopend op een nadere bespreking.


Overwegbomen Bieslook

Als bewoner van Meerkikker wonen wij direct aan een de beoogde overgang Bieslook, waarvoor maatregelen worden genomen om het veilig te maken.


In de reactienota staat dat voor het kruispunt Bieslook er twee mogelijkheden zijn om de kruisingen veilig aan te leggen: met overwegbomen of met verkeerslichten.


Ik hoor graag of deze overwegbomen met of zonder geluid worden geplaatst. Hierbij pleit ik voor overwegbomen zonder geluid. Overwegbomen met geluid zouden voor ons direct voor extra geluidsoverlast zorgt. De omgeving daar is namelijk dusdanig dat geluid dat op de brug tussen Bieslook en Meerkikker gemaakt wordt, gesprekken die gevoerd worden, versterkt omhoog komen. Middels het water, het weggedeelte en de muren werkt het als een soort geluidskom of trechter, waardor geluid versterkt omhoog komt. Gesprekken kunnen wij vaak woordelijk verstaan, laat staan het effect van overwegbomen met geluid of de tram zelf (zowel het rijden als het geluid dat ze maken ter waarschuwing dat ze voorbij komen).


Ook verkeerslichten is een abslolute aantasting van de nu rustige en natuurlijke omgeving.

De effecten hiervan kan ik echter minder goed overzien.


Geluidsoverlast door de tram zelf op Meerkikker

Op de Meerkikker wonen we in de bijzondere omstandigheid dat wij de eerste woonblokken zijn aan de rechterkant waar de tram vanuit Amstelveen langskomt. Dat betekent dat we de tram al van verre aan zullen zien en horen komen. Tevens zullen wij het ook tot het einde van de straat weer zien en horen weggaan. Oftewel het geluid zal voortdurend aanwezig zijn wanneer er

  • tijdens de 5 spitsuren: 20 trams per uur, oftewel elke 3 minuten een tram,

  • tijdens de 2 aanloopuren: 8 trams per uur, oftewel elke 7 minuten een tram, Trams die wij van verre al gaan horen aankomen.

Geluid dat dus voortdurend aanwezig is. Met natuurlijk een piek in het geluid wanneer deze voorbij komt en de eventuele slagbomen met geluid in werking gaan voor onze deur en ramen.


Namens enkele buren hebben wij eerder een schriftelijke reactie ingestuurd waarin wij ingaan op de onevenredige belasting voor de woningen die direct aan de lijn komen te liggen. Wij gaan er vanuit dat gezien de frequentie de wettelijke geluidsnormen wel degelijk worden overschreden. Mede in combinatie met het overvliegende vliegverkeer.

In uw reactie aan ons stelt u

“Er is voor de Uithoornlijn een gedetailleerd geluidsonderzoek gedaan. Daar waar de voorkeursgrenswaarde zou worden overschreden zijn maatregelen opgenomen in het ontwerp, zodat ook daar onder deze grens wordt gebleven. Daar is bij uw deel van het tracé geen sprake van. Wij zijn echter bereid om te investeren in maatregelen die de overlast voor de omwonenden beperkt en die niet wettelijk verplicht zijn. In overleg met de omgeving is gekeken of er (bovenwettelijke) inpassingsmaatregelen mogelijk zijn, die de nadelen voor de omgeving beperken.” En in de reactienota geeft u aan “Per woning is uitgerekend hoeveel geluid er op de gevel komt als een tram over dit tracé gaat rijden. “


Het is zorgelijk dat u ontkent dat wij overlast zullen hebben. Ik maak mij namelijk wel ernstig zorgen over het geluid de gehele dag door en de verstoring van onze slaap. Het is echter goed om in uw reactie te lezen dat u wilt investeren om overlast voor omwonenden zo goed mogelijk te beperken.


Allereerst hoor en ontvang ik graag welke meting u heeft gedaan bij oa Meerkikker 10 en met welk resultaat. Dat zou een meting moeten zijn aan drie de zijden op 4 hoog. Drie van onze gevels vangen namelijk het geluid op. Aangezien ik weet dat u niet bij ons langs geweest bent, zie ik een afspraak nog graag tegemoet, zodat ook meetwaarden voor ons meegenomen kunnen worden.


Daarnaast zie ik graag dat u ook voor de bewoners aan de Meerkikker geluidwerende schermen en eventuele andere maatregelen neemt. Op p 12 van de reactienota lees ik namelijk over de maatregelen die worden genomen tussen de Randweg en Aan de Zoom. Het deel waar wij wonen. Hieruit lees ik dat er slechts aan 1 kant een scherm komt. Alleen aan de kant van en voor onze overburen. Dit betekend dat het geluid van de tram daarop weerkaatst wordt richting de andere kant, te weten onze huizen. Dat zal zowel voor de meerkikker als de gehele Faunalaan gelden. Waarbij wij op Meerkikker 10 zoals eerder gezegd een versterking van geluid in de straat kennen, welke dus extra omhoog komt. De vraag is wel hierbij hoe hoog een dergelijk geluidwerend scherm moet zijn om ook ons te ontlasten van overlast.


Een ander zorgpunt betreft de parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen worden vooral extra bedacht bij de eindhalte bij het Dorpscentrum. Ik maak mij echter ernstig zorgen voor overlast in de buurt van 3  Legmeer.


In uw antwoord in de reactienota op de parkeeroverlast stelt u dat er specifiek onderzocht is wat de te verwachten vraag van automobilisten van buiten Uithoorn is. Op basis van deze berekeningen komen jullie tot een inschatting van het aantal benodigde parkeerplaatsen. De meeste parkeergelegenheid wilt u in het Dorpscentrum maken. En u stelt dat een deel van de reizigers nu al parkeert bij de tram in Amstelveen.


Dit lijkt mij een kromme redenatie om te komen tot de conclusie dat er dus geen overlast in de Legmeer gaat komen. Enig gezond verstand geeft aan dat mensen die vanuit Aalsmeer, Kudelstaart en de Kwakel komen, de eerst mogelijke en gemakkelijke gelegenheid zullen pakken, welke de Legmeer is. Oftewel dat dit daar overlast gaat betekenen qua parkeren. Amstelveen zal daarmee ontlast worden.


Dan de algemene leefbaarheid. Liefst heb ik natuurlijk geheel geen aantasting van de huidige staat van de oude spoordijk. Met groen en recreatie.


In onze eerdere schriftelijke inspreekreactie geven wij aan dat de (dubbele) spoorlijn een aanzienlijk belasting voor het woongebied en de natuur geeft, zoals die in de loop van de tijd is veranderd en door velen in dit gebied wordt gewaardeerd. Door de aanleg verdwijnt een mooie groene strook die voor veel kleine vogels inmiddels een broed- en toevluchtsoord is geworden. Waterrijck is verder een ecologische zone. De aanleg, bouw en het veelvuldig gebruik van de tramlijn zal deze zone ernstig aantasten.


In uw reactie op onze schriftelijke inbreng geeft u aan dat er een vooronderzoek uitgevoerd is naar de flora en fauna op en langs de Oude Spoordijk. Daaruit bleek dat er geen beschermde diersoorten en/of bijzondere beplanting aanwezig zijn op en langs de dijk.


Het lijkt mij erg kort door de bocht dat u zich beroept op het feit dat er geen beschermde diersoorten zijn en/of bijzondere beplanting aanwezig is. Het gaat ons om leefbaarheid, een groene omgeving, zorg dat we thuis kunnen ontspannen in een groene omgeving. Volgens mij één van de belangrijkste argumenten om een Groen Hart te hebben in het gehele randstedelijke gebied. Hiermee trekt de randstad het Groene Hart steeds verder in. 4  Een groene omgeving om even te kunnen wandelen en te ontspannen is een van de meerwaarden die Uithoorn nu heeft en hiermee weg gaat geven. Ik mis van deze gemeenteraad een visie op leefbaarheid en een groene omgeving voor Uithoorn in dit geheel.


Indien u het trace doorzet zien wij graag ook voldoende maatregelen om dat groene huidige beeld aan de kant van Meerkikker en Faunalaan te behouden.


Tenslotte is een van de argumenten om de tramlijn aan te leggen, dat er in het verleden ook een spoorlijn heeft gelopen. Deze spoorlijn lag echter in open gebied. Door het bouwen van de woonwijk Legmeer, heeft de gemeente in het verleden gekozen voor een andere opzet van dit gebied. Het gaat niet aan om met een beroep op het oude bestemmingsplan een nieuw bestemmingsplan te maken waarin verwezen wordt naar de oude bestemming van de spoorlijn. Veel bewoners voelen zich door de gewijzigde intenties van de bestuurders ernstig benadeeld en het vertrouwen is beschadigd.


In uw reactie hierop geeft u aan dat het is correct dat de meest recente bestemming van de Spoordijk spoor was, maar wegens gewijzigde wetgeving zijn bestemmingsplannen van voor bepaalde data vervallen of verminderd geldig. Er is dus inderdaad een nieuw bestemmingsplan nodig stelt u.


Ik hoor graag wanneer u die procedure start om een nieuw bestemmingsplan voor de spoordijk tbv van iets anders dan de groene strook die het nu is.


Met vriendelijke groet, Annette de Groot Meerkikker 10 te Uithoorn 5