Anja Beense


Beluister de geluidsopname

Bekijk de beelden


Geachte bestuurders van Uithoorn,

Ik ben tegen de komst van de Uithoornlijn en ik zou graag zien dat de raad niet instemt met de komst van de komst van de Uithoornlijn in de huidige voorkeursvariant. In de eerdere consultatieronde heb ik al mijn bezwaren kenbaar gemaakt. Welke ook zijn opgenomen in de reactienota.

  • Er verdwijnt door de komst van de Uithoornlijn een mooi stukje natuur (langs de oude spoorlijn) in Uithoorn. Natuur die we moeten koesteren, we hebben er in Uithoorn steeds minder van. Niet ondenkbaar is dat er beschermde diersoorten (te denken valt bijv. aan de rugstreeppad) leven in dit gebied. Het antwoord in de reactienota is dat op dit moment het deel van de oude spoordijk tussen de randweg en de busbaan in gebruik is als wandel/uitlaatgebied en het een groene invulling heeft. Maar dat er al lange tijd plannen zijn om op dit tracé een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding aan te leggen en het gebied dus niet als groengebied is bestemd. Het is de bedoeling om bij de mogelijke komst van de Uithoornlijn de tram zodanig in te passen dat er sprake blijft van een groene uitstraling. Wat bedoelt men met een groene uitstraling? is dat alsof het groen lijkt, maar het niet werkelijk is? Groen is wat mij betreft een stukje natuurgebied, niet gehinderd door verkeer, waar mensen ook rustig een wandeling kunnen maken. De rust die men nu ervaart langs de oude spoordijk op dit tracé zal ernstig verstoord worden door een tram die daar om de paar minuten langs raast.

(Antwoord in de reactiemota: Op dit moment is het deel van de Oude Spoordijk tussen de randweg en de busbaan in gebruik als wandel/uitlaatgebied, en heeft het een groene invulling. Er zijn echter al lange tijd plannen om op dit tracé een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding aan te leggen. Het gebied is dan ook niet als groengebied bestemd. Daarnaast is een vooronderzoek uitgevoerd naar de flora en fauna op en langs de Oude Spoordijk. Deze daaruit bleek dat er geen beschermde diersoortenen/of bijzondere beplanting aanwezig zijn op en langs de dijk. Tenslotte is het de bedoeling om ook bij de mogelijke komst van de Uithoornlijn de tram zodanig in te passen dat er sprake blijft van een groene uitstraling.)

  • Met de komst van de Uithoornlijn zal er geen directe verbinding meer zijn met Amstelveen-Centrum en Amsterdam-centrum. Nu kan ik met 1 buslijn (170) het (culturele) hart van Amsterdam bereiken. (Musea, Concertgebouw, Bioscoop). Ook scholieren die in Amstelveen naar school gaan kunnen de Scholen zo niet meer rechtstreeks bereiken. Met de Uithoornlijn zal ik dus altijd nog een keer moeten overstappen. Een verslechtering voor de Uithoornse bewoners. Inmiddels is bekend dat er een busverbinding blijft tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum, uiteraard juich ik dit toe en dit maakt m.i. de tramlijn nog meer overbodig, want met de tram zal je ook moeten overstappen om naar bijv. Amsterdam Centrum te komen, dus dan kan dan net zo goed vanuit Amstelveen en scheelt het weer veel kosten voor het aanleggen van een tramlijn.

  • Op dit moment hebben we een goed functionerend OV op loopafstand van de meeste woningen/wijken in Uithoorn, waarmee vele plaatsen in en om Uithoorn kunnen worden bereikt. Met de Uithoornlijn is dat niet meer het geval. De 400 meter eis kan uitsluitend dan nog worden ingevuld door middel van het inzetten van een plaatselijke buslijn voor de wijken. Zijdelwaard en Meerwijk. Overigens zal deze buslijn veel minder frequent zijn ronde doen t.o.v. de Uithoornlijn. Met als gevolg dat mensen deze bus niet nemen maar in plaats daarvan de auto of fiets. Dit is dus geen vooruitgang, maar een achteruitgang van het OV en m.i. dus geen hoogwaardige invulling van het OV. Daarbij verwacht ik dat er parkeerproblemen komen in de buurt van de 3 haltes. De buslijn tussen de wijken zal mogelijk niet rendabel zijn, wie garandeert ons dat deze buslijn blijft als blijkt dat er telkens geld bij moet?

(Antwoord in de reactienota: Het huidig openbaar vervoer voldoet inderdaad. Maar het openbaar vervoer verandert in de toekomst, ook als ervoor wordt gekozen de tram niet aan te leggen. Er komt steeds meer verkeer op de weg in deze regio 128 waardoor de bus vertragingen oploopt en de betrouwbaarheid van de OVverbinding terugloopt. Dit netwerk wordt daarmee steeds duurder en het beschikbare geld vanuit het Rijk voor het openbaar vervoer in de stadsregio loopt terug vanwege bezuinigingen. In de komende jaren gaat bovendien de Noord/Zuidlijn in Amsterdam rijden en wordt de Amstelveenlijn omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding van Amsterdam Zuid naar Amstelveen. In de “Lijnennetvisie" (mei 2015) heeft de Stadsregio Amsterdam de kaders vastgesteld voor een nieuw lijnennet van bus, tram en metro na de komst van de Noord/Zuidlijn. Voor de noord-zuid corridor (Amsterdam-Amstelveen-Uithoorn/Aalsmeer) betekent dit dat de buslijnen uit Uithoorn en Aalsmeer straks eindigen op station Amsterdam-Zuid en het busstation Elandsgracht. Er rijden dus minder bussen door naar Amsterdam Centrum. Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid tot het onderzoek naar een vrijliggende OV-verbinding die ook in de toekomst het OV op peil houdt: de Uithoornlijn. De buslijnen naar Aalsmeer en tussen Aalsmeer en Amstelveen blijven daarbij bestaan, evenals de verbinding van Uithoorn naar Wilnis/Mijdrecht. Ook zal er een bus in Uithoorn blijven rijden die de wijken die verder van de tram af liggen met de tram verbinden. Daarnaast zal ten opzichte van de voorkeursvariant die in de consultatie voor lag een busverbinding tussen de wijk Zijdelwaard en Amstelveen Centrum worden toegevoegd (zie ook de Nota van Wijzigingen in deze reactienota). De exacte invulling van lijnen, routes en frequenties vindt plaats in overleg met de (toekomstige) vervoerder, maar dit is dus geen buurtbusje.)

  • M.i. is over de veiligheid en het nemen van beschermende maatregelen t.a.v.  bijvoorbeeld geluidsoverlast nog niet goed nagedacht. Dit zal pas, nadat er een besluit in het najaar is genomen, ingevuld gaan worden. Ik vind dit een kwalijke zaak en onacceptabel. Dat zou betekenen dat de maatregelen t.a.v. veiligheid en overlast pas later ingevuld worden en dus ook kostenverhogend zullen zijn. Het budget voor de Uithoornlijn zal hiermee zeker overschreden worden. Daarnaast zal er m.i. extra aandacht nodig zijn qua veiligheid bij bepaalde overgangen, zoals de toegang naar de Brede School en sportvelden. Dagelijks Zullen hier veel mensen, vooral kinderen passeren. Het is wachten op het eerste ongeluk met een tram. Het lijkt of dit niet wordt beseft.

  • T.a.v. bepaalde wijken in Uithoorn (met name de Legmeer) is de komst van de Uithoornlijn een devaluatie van het woongenot. Niemand zit te wachten op een trambaan in zijn achtertuin! Ook voor mij persoonlijk zal de komst van de Uithoornlijn met een overgang op de Randweg overlast met zich meebrengen.

  • Amsterdam wil van al die dieselbussen af. Begrijpelijk, maar waarom zou Uithoorn het probleem van Amsterdam moeten oplossen? Echter zullen bussen in de komende jaren allen geëlektrificeerd worden. Qua kosten wellicht met een fractie van de te verwachten uitgaven t.a.v. het aanleggen van een trambaan. Dit zou het milieu en vervolgens de gebruiker van een goed functionerend OV ten goede komen. Beter zou Amsterdam de verkeersdrukte oplossen door beperking van de auto in de stad en ook alle bussen het voorrecht geven gebruik te maken van trambanen. In de onderzoeken zie ik hierover niets van terug. Blijkbaar is men zo gefocust op de komst van een tramlijn, dat er blijkbaar geen andere oplossingen voor het OV denkbaar zijn.

  • In de reactienota wordt aangegeven dat het vervangen van de dieselbussen door elektrische bussen geen verandering geeft in de kosten. Men spreek niet over het feit dat een dergelijke bus voor het milieu vele malen beter zal zijn. Bij langdurige storingen worden bussen ingezet, wat verstaat men over langdurig? Een uur of enkele uren? De gevolgen van een storing bij de tram (stroomstoring, een tram defect ect.) heeft veel meer gevolgen dan een storing bij een bus. Heeft een bus panne, dan kan men snel een vervangende bus inzetten, of je wacht op de volgende (die meestal een kwartier later al komt). Heeft een tram panne, dan blokkeert deze de trambaan en kan er lange tijd geen gebruik van worden gemaakt. Dit heb ik met de lijnen in Amstelveen al een paar keer meegemaakt. Met de bus heb ik nooit last ondervonden.

(Antwoord in de reactienota: Het vervangen van dieselbussen door elektrische bussen geeft geen verandering in de kosten en in de vertraging die de bus oploopt. Bij verstoringen is het mogelijk via overloopwissels een deel van de dienstregeling in stand te houden. Bij geplande werkzaamheden of langdurige verstoringen worden, net als nu, bussen ingezet.)

  • In de Nieuwe Meerbode van 8 juni jl. lees ik de volgende quote: "De busverbindingen die we vandaag de dag nog kennen blijven in ieder geval niet bestaan. De bereikbaarheid wordt minder. Maar wat dat gaat worden is nog niet duidelijk.’ Dus Ook met de komst van de tram Zal de bereikbaarheid voor Uithoorn niet Verbeteren. Veel van ons moeten straks overstappen.

  • Het alternatief met als eindhalte N201 is m.i. te makkelijk van de hand gewezen. Met de eindhalte N201 ZOU Uithoorn niet wederom doorklieft worden, zoals voorheen werd gedaan met de N201. Ooit is bedacht dat we dit niet meer wilden, wat resulteerde in de omlegging van de N201. Nu gaan we opnieuw dit probleem creëren? De variant met eindhalte N201 zal overigens veel minder gaan kosten!

(Antwoord in de reactienota: Op verzoek van bewoners van Uithoorn is ook een eindpunt bij de N201 onderzocht. Dit eindpunt biedt bijvoorbeeld de beste mogelijkheden voor het maken van parkeerplaatsen en kost minder in aanleg omdat het tracé bij die variant een stuk korter is. Echter, dit eindpunt sluit niet aan op het overige openbaar vervoer. Dit heeft tot gevolg dat het busstation van Uithoorn verplaatst moet worden naar dit eindpunt aan de rand van de bebouwing. Bij dit eindpunt buiten de gemeente moeten meer mensen overstappen of langer fietsen/lopen naar de halte. De bussen zullen alsnog moeten blijven rijden naar het eindpunt bij de N201. Een gevolg daarvan is dat naar verwachting 20% minder reizigers gebruik gaat maken van de tram dan in de variant met een eindhalte bij het huidige busstation of dorpscentrum van Uithoorn. Het exploitatievoordeel van een kortere tramverbinding tot aan de N201 wordt daarbij teniet gedaan door de bijkomende exploitatiekosten van de bussen die moeten blijven rijden. De doelstelling “Meer OV voor minder geld” wordt hiermee niet gehaald. Tot slot heeft het eindpunt N201 geen positieve invloed op gemeente Uithoorn omdat het voorzieningenniveau daarmee verslechtert. De Stuurgroep heeft om bovenstaande reden niet gekozen voor het eindpunt N201.)

  • Verder heb ik meerdere malen gehoord dat wordt gedacht dat met de komst van de tram het toerisme in Uithoorn zal toenemen? Hoezo? Wat heeft Uithoorn aan toeristen te bieden, behalve de haven? (En die wordt meestal bezocht door de bootjesmensen, die komen dus niet met OV). Verder zou ik niet kunnen bedenken wat Uithoorn aantrekkelijk maakt voor toeristen.
Anja Beense

Randweg 5

1422 NA  Uithoorn