Startpagina Raadsbesluit


Goed Openbaar Vervoer in Uithoorn, voor alle Uithoornaars,

niemand hoeft slechter te worden van beter OV


B en W Uithoorn blij met aangepaste voorkeursvariant Uithoornlijn
Bekijk de animatiefilm van de tramrit door Uithoorn

Reactienota Uithoornlijn

Alle reacties die ingediend zijn, met antwoorden


Besluitvormingsproces


Het proces zal bestaan uit een hoorzitting, een commissievergadering en een raadsvergadering. Hieronder de datums zoals deze nu staan gepland:

 • 28 september: hoorzitting door gemeenteraad

 • 5 oktober: commissievergadering (uitsluitend over de Uithoornlijn)

 • 13 oktober: raadsvergadering (uitsluitend over de Uithoornlijn)1

Het OV verandert. Wat het OV betreft heeft de wereld nooit stil gestaan. De veranderingen in Uithoorn gaan over bezuinigingen en Hoogwaardig Openbaar Vervoer.


Welke prijs moet daarvoor door wie betaald worden en wie is het kind van de rekening?

De stadsregio heeft HOV+ beoordeeld en het team heeft er op gereageerd. Klik hier om verder te lezen
Bekijk de presentaties over HOV + zoals gegeven tijdens de hoorzitting op 28 september, in het gemeentehuis van Uithoorn
HOV +, de beschrijving HOV + in euro's, indicatieve berekening van de kosten en opbrengsten voor Uithoorn

ga naar de startpagina

PlanstudieInsprekers 

28 september 2016


Over deze pagina

Dit is een hoofdartikel bij de inspreekavond van de gemeenteraad.


Dit deel, de romptekst, is zo compact mogelijk gehouden. De verwijzingen naar de bijbehorende delen staan in de tekst dmv een blauwe LINK, en, ook in rechter kolom, voorzien van een kleine toelichting


Lees de verwijzingen! Zij bevatten onmisbare informatie om uw totaalbeeld goed te vormen


2


Bezuinigingen. De bezuinigingen zijn het gevolg van het bevriezen van de brede doeluitkering. De BDU, dat is het geld dat via den Haag naar het OV gaat om het OV van te betalen. De BDU stijgt niet meer mee met de kosten en daardoor komt het OV steeds meer geld te kort. De opdrachtgevers, ook de StadsRegioAmsterdam, hebben zich hiertegen verzet. Dat heeft niet het beoogde resultaat gehad en zo heeft elke opdrachtgever de uitdaging om OV te verzorgen voor minder geld. En dat terwijl het OV in onze regio een sleutelrol speelt in het bereikbaar houden van burgers en bedrijven

BDU, Brede Doel Uitkering < Klik om verder te lezen over de bezuinigingen via de BDU

3

Hoe kan het goedkoper voor de Stadsregio?

 1. Het is aangetoond dat het aanbesteden van vervoer kostenverlagend werkt. Onze buurt, de concessie Amstel en Meerlanden is reeds aanbesteed. Er loopt op dit moment een nieuwe aanbesteding, de uitslag is waarschijnlijk in oktober bekend. Er zijn nog meer concessies die onder de verantwoordelijkheid van de Stadsregio vallen, zoals Waterland, de Zaanstreek, en ook de Stadsconcessie Amsterdam. De Stadsconcessie is niet aanbesteed, maar inbesteed. Een openbare aanbesteding van de stadsconcessie zal lagere kosten en dus een bezuiniging opleveren. Binnen de stadsconcessie en bij de Amstelveenlijn werden ernstige, kostbare, fouten gemaakt met aanbesteden.

 2. Versoberen, schaalvergroten. Door het strekken van lijnen en het vergroten van de afstanden tussen de haltes wordt het vervoer efficiënter en goedkoper exploiteerbaar. Een reis begint en eindigt doorgaans bij een (huis- of een andere) deur die verder dan voorheen van de halte verwijderd kan zijn.  Reizigers worden gedwongen om verder te gaan lopen en vaker over te stappen.

aanbesteden <- Klik om te lezen, over het doel, het nut van aanbesteden en wat er mis gaat als er niet netjes volgens de regels gewerkt wordt

4


Hoe het niet moet. (de vervoersbehoefte van) De Zuidcorridor, Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Het democratisch gehalte van de stadsregio.


Uithoorn gaat een besluit nemen. Legio burgers weten niet dat “het besluit is reeds genomen” geldt voor burgmeester en wethouders, maar nog niet voor de raad. In de stadsregio en de provinciale staten is het net zo duidelijk. In de communicatie is de wethouder er meerdere keren op gewezen dat hij een “reeds genomen” verhaal vertelt, maar dat dit in feite niet waar is. Wanneer wordt het nu eens vanaf het begin zo transparant uitgelegd dat een gewoon burger op straat het begrijpt!?


Het reeds genomen besluit in Amstelveen en het besluit van de stadsregio beperken voor Uithoorn de te nemen beslissing tot een JA voor een tramverbinding. (Zo kwam deze zin dus tot stand. ….Sic)


GEEN JA, kan ook, maar er is geen HOV alternatief voor de tramverbinding. De stadsregio heeft al het andere reeds buiten spel gezet.

 • Dat is dus het democratische gehalte van de stadsregio. 


De motie tot behoud van een directe busverbinding met het Leidseplein is door de stadsregioraad aangenomen, maar wordt door de stadsregio niet uitgevoerd


 • Dat is dus het democratische gehalte van de stadsregio.

Hoe het niet moet <-Klik hier om te lezen. Over wat er mis ging bij de reorganisatie van het vervoer in de Zuidcorridor, het gebied vanaf de Boelelaan en Station Zuid naar Uithoorn en Aalsmeer.

5

Zowel Amstelveen als Uithoorn willen een directe verbinding met het Leidseplein en omgeving. Uithoorn wil een directe verbinding met Amstelveen Zuid- en Centrum en ook het VU-ziekenhuis. De grote waardering voor het OV in Uithoorn en de uitdrukkelijke wens om deze verbindingen in stand te houden werden met raadsbreed aanvaarde moties tot uitdrukking gebracht.

 • Dat is nog eens volksvertegenwoordigen!

Raadsbreed aanvaarde moties <-Klik hier om te bekijken, je vindt hier de geluidsopnames van de raadsvergadering en de moties dien zijn aangenomen

6

In de plannen van de stadsregio is dit genegeerd. Amstelveen reageerde furieus en heeft inmiddels haar tramlijn 5 als directe verbinding met het Leidseplein en omgeving terug. Dit houdt in dat lijn 5 een potentieel verstoorder van de regelmaat wordt, want op 3 minuten nauwkeurig invoegen bij station Zuid, vanuit de stad, is zeer twijfelachtig. (Ook nu al staat lijn 5 op de Strawinskylaan minuten lang te wachten op het juiste moment om in te voegen in lijn 51)

 • Wat doet Uithoorn?


7

Goed vervoer voor alle burgers, in ons geval alle inwoners van Uithoorn. Niemand hoeft slechter te worden van beter vervoer.

Alles wat buiten loopafstand van de tramhaltes herkomst of bestemming heeft, wordt er slechter van.

 1. Vergeleken met het vervoeraanbod van om de 6 minuten binnen loopafstand.

 2. Vergeleken met het huidige vervoer.

Aanvullend OV hoeft slechts te voldoen aan de standaardeis voor een busverbinding en zal dus nooit voor elke tram een aansluiting leveren.


8

Verliesgebieden (kaart)

Er zijn twee verliesgebieden aan te merken.

 1. Alles ten noorden van de Wiegerbruinlaan. Deze wijk ligt het gunstigst voor OV naar het noorden, omdat dit OV direct het dorp verlaat via de Zijdelweg. Bewoners zijn deze verbinding kwijt en moeten nu eerst naar het busstation, letterlijk de verkeerde kant op. Op het busstation wordt overgestapt op de tram. De reis wordt duurder en langer, er moet één keer, misschien meerder keren, vaker worden overgestapt. Door de orientatie op het reisdoel, in noordelijke richting, is de invloedsfeer van de haltes aan de Achterberglaan en de van Schendellaan groot en reikt tot de van Eedenlaan, de Merodelaan en Nijhofflaan.

De Stadsregio is van mening dat dit gebied binnen de invloedsfeer van het busstation valt en dat er daarom geen reizigersverlies optreedt. Dit is een misvatting die aantoont wat er gebeurt als de materie te theoretisch benaderd wordt.

 1. Meerwijk.

  1. Tot op heden gaat elke bus vanuit Meerwijk naar Amstelveen en Amsterdam. Met de tram is het 100% overstappen vanuit Meerwijk.

  2. Niet elke bus van lijn 170 eindigt op het busstation. Meer dan de helft gaat door naar Meerwijk. Met de tram is het 100% overstappen naar Meerwijk.

  3. Het aanvullend OV zal niet op elke tram aansluiten, er wordt slechts gereden volgens de standaardeis van de concessie.

Verliesgebieden <Klik en bekijk de kaart van variant 3, dat is de variant die uiteindelijk door de stadsregio gekozen is. In deze kaart zijn de gebieden ingetekend waar mensen wonen die er op achteruit gaan als de tram komt, volgens variant 3

9

Rekenregels.

Voor OV bestaan er eenvoudige basis-rekenregels (De waaier van Brocht). Aan de hand van deze regels kan van te voren worden berekend of een verbinding (meer) reizigers zal trekken, of niet. Hoe goed rekent de stadsregio?

Rekenregels. <- Klik om te lezen over rekenregels voor overheden. Dat zijn vereenvoudigde begrippen waarmee een overheid vooraf grofweg kan beoordelen hoe de ontwikkelingen van een plan of project zullen zijn.


BAS SOETENHORST 18 DECEMBER 2015, 15:40 - HET PAROOL <- Klik om te lezen, artikel over het naar beneden bijstellen van de prognose van het aantal reizigers in de NoordZuidlijn


Ombouw Amstelveenlijn: nut en noodzaak? <- Klik om te lezen. Kritische analyse van de plannen voor de Amstelveenlijn in 2010, met een krachtige mening over prognoses van reizigersaantallen.

10

Narekenen

“Op de achterkant van een sigarendoos” de Uithoornlijn nagerekend  op basis van de kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer 2015, (waarbij aan de lage kant gerekend is) komt op een totaal aan eenmalige uitgaven van 33% meer dan de stadsregio becijfert.

Zo’n groot verschil, hoe laat zich verklaren? Door de zeer lage kosten van de trambaan op de oude spoordijk? Balanceert het hele plan op de oude spoorbaan? Hoe stabiel is het? Welke tegenvaller is nodig om onderuit te gaan?

De stadsregio betaalt 95%. Hoe bodemloos is deze 95%?

Te mooi om waar te zijn!

Het aandeel in de kosten voor Uithoorn vergelijken met de kostprijs van een fietsenstalling is bijzonder creatief boekhouden. Het is bovendien hoogst onverantwoordelijk om zo te spreken en te denken over investering van belastinggeld. Het is geen cadeautje van een fietsenstalling, het is meer belastinggeld en daar moet serieus mee omgegaan worden, dat vraagt de belastingbetaler van u! Ook als u door gegoochel met budgetten en een potje voor dit en een potje voor dat creatief tot de mooiste voorstelling van zaken komt. Een vaste prijs voor de gemeente, waarbij de stadsregio de risico’s voor tegenvallers neemt, is dat een cadeau of is dat doordrukken, koste wat het kost?


 • Leden van de raad, U beslist hier over!

kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer 2015 <- Klik om te lezen, brochure van CROW over de kosten van aanleg, beheer & onderhoud en exploitatie van de diverse modaliteiten van het openbaar vervoer.


de Uithoornlijn nagerekend <- Klik om te lezen. De aanlegkosten, aanschaf materieel, en wat daar zoal bij komt, op basis van de gegevens uit de kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer (CROW)


Te mooi om waar te zijn. <-klik om te lezen over de schaduwkanten van de stadsregio.11

Kan het anders?

De Stadsregio heeft heel veel geluk met de oude spoorbaan, omdat die een goedkope fundatie levert voor een nieuwe trambaan. Zonder dit voordeel zou een tram niet mogelijk zijn geweest.  Het kan alleen via de oude spoorbaan voor deze prijs. Afwijken van de oude spoorbaan betekent een aanmerkelijke stijging van de kosten.


12

Wat kost een bus, wat kost een tram, wat is het verschil?

De DRU’s van het te vervallen busnet vertegenwoordigen een forse waarde . (Indicatieve berekening DRU’s)

Belangrijk is het aanvullend vervoer dat bij de tram hoort, dat moet bij de tram aan de kostenkant worden meegerekend voor een goed vergelijking. Dat geldt ook voor de onlangs toegevoegde Amstelveenbus.

De stadsregio komt met een tram om daarmee de DRUkosten van het busnet op te heffen. Daarom moet bij de vergelijking met een alternatief ook het DRUaspect meegenomen worden


Uithoorn zou heel wat inleveren,

 • waar gaat dit geld naar toe?

 • wat krijgt Uithoorn daarvoor terug?

Wat kost een bus, wat kost een tram, wat is het verschil? <-Klik om te lezen. Artikel over de manier waarop de kosten van een rit worden bepaald.


Indicatieve berekening DRU’s  < Klik om te lezen over de dienstRegelingUren die alle ritten bij elkaar opgeteld als compleet pakket vormen.


Dat kost de tram


Dat kost HOV +


13

Verliesgebieden, winstgebieden, van bustunnel tot tramtunnel, de benutting van de tramcapaciteit, de relatie met de tunnel, welke tram en waarom?


Conclusie 1:

 • De reden voor een tram van 60 meter is niet het aantal reizigers, maar de tunnel…


Conclusie 2:

 • De Amstelveenlijn moet niet naar Uithoorn, niet naar Westwijk, maar naar Binnenhof.

 • Lijn 5 moet naar Uithoorn, niet via de tunnel.

 • Daarmee is ook voor Uithoorn de geëiste verbinding met het Leidsplein en omgeving hersteld.

Verliesgebieden, winstgebieden <- Klik om te lezen. Over wijken die er op achteruitgaan, de effectieve benutting van de tram, de bustunnel die voor een tram niet geschikt is, waarom een tram 60 meter lang moet zijn, en hoe Uithoorn op het Leidsplein komt zonder overstappen

14

Betrouwbaarheid, ketenbenadering, kwetsbaarheid, risico kiezen of mijden...

Betrouwbaarheid, ketenbenadering <- Klik om te lezen. Over de bij een tram behorende nadelige eigenschappen.

15

Oplossing zonder probleem. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein en de waterlijn, het oude dorp, is een hot item.

Oplossing zonder probleem. <-Klik om te lezen. Over de tram tussen het busstation en het Dorpscentrum, de ondernemersvereniging en de wethouder.

16

Wat Uithoorn van het OV mag verwachten is in tijdens de Raadsvergadering van 29 januari 2015 besproken en in moties vastgelegd. Afzonderlijke politieke partijen bepleiten bovendien in hun eigen bewoordingen een OV dat dit niet is.

Raadsvergadering 29 januari 2015 <-Klik om te bekijken of te beluisteren, de geluidsopnames en de moties.

17

Uithoorn gaat beslissen over het voorstel van de stadsregio

 • Qua vervoerontwikkeling Zuidcorridorbreed afgepeld tot een slikken of stikken besluit.

 • Qua democratische besluitvorming een gedrocht.

 • Qua vervoermogelijkheden voor alle Uithoornaars buitengewoon onevenwichtig, grote delen van Uithoorn op grote achterstand gezet.

  • Nagenoeg (wat is een horrelbus om het (½) uur) zonder directe verbinding met Amstelveen Zuid- en Centrum.

  • Zonder een directe verbinding met Amsterdam Museumplein en Leidseplein, daarmee de gemeenteraad negerend.

 • Qua inleveren op het gebied van leefomgeving, have en goed, een ongehoord zware aanslag op teveel inwoners van Uithoorn.

 • De financiële haalbaarheid van een molensteen.

 • Balancerend op een oude spoordijk, terwijl elders de gelegenheid om te besparen blijft liggen.

 • 1,25 km ongehinderd rechtuitrijden voor de hoofdprijs.

 • Onvoldoende betrouwbaar. Te vatbaar voor verstoringen.

 • Kosten, zowel eenmalig, als periodiek, hoger dan nu voorgespiegeld.

 • Wil Uithoorn dit?

 • Wil Uithoorn dit betalen?

 • Kan Uithoorn dit betalen?


Leden van de raad:

 • Nee is ook een antwoord!


18

Als u NEE zegt, dan is er geen plan B, dat heeft de heer Litjens gezegd. Riekt dat niet een klein beetje naar... chantage? De tijd van het plannen maken en creatieve oplossingen verzinnen is natuurlijk voorbij als het op het nemen van het besluit neer komt.

Omdat al het overige is afgewezen, daarom is er geen plan B.


Echt geen plan B?

Zou er geen enkele verbetering meer te vinden zijn?


19

Transferium +

 • Via het transferium langs de Zijdelweg naar het busstation.

 • Geïsoleerd verliesgebied wordt winstgebied.

 • Minder hinder voor direct omwonenden, 115 woningen op afstanden van 30 á 40 meter tot 20 á 30 meter (Aan de Kant en Zijdelweg) vergeleken met 140 woningen op afstanden van 30- 20- tot zelfs minder dan 15 meter (Spoordijk)

 • Geen parkeerdruk op de omgeving van tramhaltes in Uithoorn (Transferium)

 • Bustunnel blijft bustunnel, geen ombouwprobleem naar tramtunnel

 • Grote aantrekkingskracht op verkeer dat via de N201 uit Mijdrecht en Aalsmeer naar Uithoorn komt.

 • Reizigerswinst (omgeving van Schendellaan, buurgemeenten).

 • Transferium als toegangspoort tot "de Loeten" en Uithoorn.

 • De Amstelveenlijn rijdt tussen Binnenhof en Station Zuid

 • Lijn 5 komt naar Uithoorn

 • Het Leidseplein wordt weer bereikbaar zoals Uithoorn dat geëist heeft, zonder overstap.

 • Er zijn minder trams nodig, het wordt goedkoper.


HOV +

 • Combinatie van het aanvullend openbaar vervoer en de "Amstelveenbus" in een nieuwe HOV route die aansluit op het Rnet, zowel tram als bus en op locaal vervoer in Amstelveen

 • De hele vervoerketen, ook het lopen en overstappen, op Hoogwaardig niveau.

 • Zeer gunstig qua kosten. Bussen vallen binnen de OVconcessie. De jaarlijks terugkerende kosten zijn zeer laag.

 • Gunstig effect op de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse

Transferium + <-Klik om te lezen. Uitgebreide beschrijving van deze variant. met alle plussen en minnen.

Daarnaast omgewerkt als een herschreven conclusie op basis van de conclusie over het Zijdelwegtrace.


HOV + <-klik om te lezen. Beschrijving van deze variant met alle plussen en minnen en een kostenindicatie. Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse < klik om te lezen. De MKBA,voorzien van toepasselijke opmerkingen vanuit de HOV +

Besparing ritkosten reiziger, staat in de tabel, maar wordt nergens anders vermeld of uitgewerkt. Waarom? Betekent de kleur dat dit een negatief punt is? Hoe negatief dan?


Een nog beter resultaat is mogelijk.

De HOV +:

 • heeft nog lagere exploitatiekosten dan de voorkeursvariant

 • heeft veel lagere totaalkosten over 30 jaar dan de voorkeursvariant

 • scoort beter op reistijd overall voor de reiziger.

 • scoort vergelijkbaar qua emissies, en geluid maar beter qua veiligheid.


Belangrijke ERRATA 1:

In de berekening van de DRU is in de onderliggende dienstregeling een fout gemaakt (door het terugzetten van een andere fout)
Het komt er op neer dat de Amstelveenbus om het half uur en in één richting werd gerekend.
Dit is hersteld.
De Amstelveenbus wordt nu voor de stadsregio gerekend als een uurdienst met spitsverdichting en in beide richtingen
Voor HOV + werd en wordt gerekend met een doorlopende halfuursdienst. Verder verhogen lijk mogelijk.

Errata 2:

In de presentatie HOV in Euro's is een fout ontdekt. Het betreft de onderhoudskosten van de trambaan. Dit is alleen een fout in de presentatie, niet in de berekeningen. Vanaf heden is deze fout in de presentatie zichtbaar hersteld.