การวิเคราะห์ SWOT บริษัท S&P

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดบริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 


จุดแข็ง (Strength)

1.   มีการศึกอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงาน

2. มีการมอบอำนาจการตัดสินใจให้พนักงานในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ทำให้พนักงานมีความคล่องตัวในปฏิบัติงาน

3. รสชาติและคุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับ

4.   ความมีเชื่อเสียงของตราสินค้า (ยี่ห้อ) S&P ทำให้สินค้าเป็นยอมรับ

5.    มีวิธีการจัดส่งสินค้าที่ส่งถึงผู้บริโภคถึงบ้าน และมีรูปแบบการรับจัดงานนอกสถานที่บริการให้กับลูกค้า

 


จุดอ่อน (Weakness)

1.     ปัญหาในขั้นตอนในการทำกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลาในการรอ

2.    พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ

3.    ขาดการทำวิจัยและพัฒนาจึงไม่ทราบความพึงพอใจของค้าหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

4.     ราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่งขันในท้องตลาด

 


โอกาส (Opportunity)

1.     สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ไม่สูงมากนักซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น

2.    วัฒนธรรมของคนไทยเป็นคนที่ไปลามาไหว้ ซึ่งของฝาก ญาติผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่จะให้ขายสินค้าได้ช่วงเทศกาลต่างๆ

3.    เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

 


อุปสรรค (Threat)

1.     การบริโภคสินค้าของประชาชนในปัจจุบันมีการใส่ใจต่อสุขภาพค่อนข้างมาก มีการเลือกซื้อสินค้าที่ดีและมีประโยชน์ แครอรี่ต่ำ อีกทั้งไม่ทำให้น้ำหนักขึ้น จากสภาวะดังกล่าวส่งผลให้หารขายสินค้าของ S&P ขายสินค้าได้ในปริมาณที่ไม่มาก

2.    คู่แข่งขันมีสินค้าที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่หลากหลาย ทำให้คู่แข่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้า S&P

3.    จากปัญหาพลังงานที่ใช้ในการผลิตส่งผลให้ต้นทุนที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสูงขึ้น

Comments