Ορισμοί

1)    Βάσει του Ν.3982 (ΦΕΚ143Α/2011) οι μεταποιητικές και οι συναφείς προς αυτές δραστηριότητες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους και την μηχανολογική τους ισχύ.

Μεταποιητικές εγκαταστάσεις:
Είναι οι τεχνοοικονομικές μονάδες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ, η οποία σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία.
 Κινητήρια ισχύς
Θερμική Ισχύς
Ισχύς μη παραγωγικού εξοπλισμού
Ισχύς εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος
Βιομηχανία − Βιοτεχνία >37 kW
 >70 kWδεν υπάρχει όριο
 δεν υπάρχει όριο
Επαγγελματικό εργαστήριο (*)
< 37 kW
 < 70 kW
δεν υπάρχει όριο
δεν υπάρχει όριο
(*) Το επαγγελματικό εργαστήριο πρέπει να κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης


Αποθήκες:
Είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις:
α) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
β) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
γ) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.


Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών:
Είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς μεταποίηση προϊόντων και το είδος της υπηρεσίας που παρέχουν καθορίζεται από Υπουργική Απόφαση 

2)    Με τη δημοσίευση του N. 4302/14 (ΦΕΚ 225 Α’/2014) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.» σχετικά με την αδειοδότηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), η δραστηριότητα της αποθήκευσης και των συναφών δραστηριοτήτων (εξαιρουμένων των παραπάνω περιπτώσεων), έπαψε να υπάγεται στο Ν.3982/2011. Σύμφωνα με αυτόν ορίζονται ως:

Δραστηριότητες Εφοδιαστικής:
Είναι ιδίως η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση (consolidation) και ο διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics) ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). 
Η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρμολόγηση ή οι μικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων (δευτερεύουσες − συμπληρωματικές δραστηριότητες). Προκειμένου οι δευτερεύουσες δραστηριότητες να εντάσσονται στο 
πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας Εφοδιαστικής, απαιτείται η κατά κύριο λόγο άσκηση μίας τουλάχιστον κύριας δραστηριότητας.

Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής:
Είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, 
και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες − συμπληρωματικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής.