Home‎ > ‎

Luang Phor Kalong (Garlong)


Lersi

Yak Ma Hang
Kro A Cha Ri Yang
Sa Ra Nang Khato
Imina Sakare Na Thang
Kro A Ca Ri Yang
Ak Phik Pho Ca Ya Mik

Du Ti Yam Pi
Yak Ma Hang
Kro A Cha Ri Yang
Sa Ra Nang Khato
Imina Sakare Na Thang
Kro A Ca Ri Yang
Ak Phik Pho Ca Ya Mik

Tak Ti Yam Pi
Yak Ma Hang
Kro A Cha Ri Yang
Sa Ra Nang Khato
Imina Sakare Na Thang
Kro A Ca Ri Yang
Ak Phik Pho Ca Ya Mik

Om Koo Ca Khor
Fa Re Phen Din
Koo Ca Khor
Prak Samuk Re Sai Sin
Koo Ca Khor
Phak In Re Phlak Prom
Koo Ca Khor
Phak Yum Le Phak Kham
Koo Ca Khor
Tau Cak Tu Luk - Kak Bang Tang Si
Koo Ca Khor
Tang Tua Ku
Ku Peng Lu
Pu Sing Saming
Phra Koo Ku Cheng Chak Chai
Hai Liak Kun Mung
Dun Le Ca Mun
Le Pak Ya Mun
Ya Dai Pai
Kai Ca Tun Ku
Om Pra Si Thik
Ke Ku Swa Hak


Tiger Head Lersi (Ser Ming Pai)

I Si Ser Wan
Maha I Si Ser Wan
Sa Pu Li Sap Ser Wan
Maha Sa Pu Li Sap Ser Wan
Puthasa Ser Wan
Maha Puthasa Ser Wan
Sa Pha Lo Ka Eh Li Yang Nang Ser Wan
Eh Theh Nak Sa Che Nak Su Wa Di Huntu
Hulu Hulu Sawahak Sawahom

Tiger Head Lersi (Ser Ming Pai) II

"Na-mut-si-ta-wa
I-see-sit-thi-lo-ga-na-tung
A-nut-ta-rung
I-see-ja-pun-ta-nung-sa-tra
A-hung-wan-ta-mi-tung I-see-sit-thi-wet-sa"  x3

"Sit-thi-kij-jung
Sit-thi-gum-mung
Sit-thi-ga-ri-ya-ta-tha-ka-toh
Sit-thi-tay-cho-cha-yo-nij-jung
Sit-thi-la-po-ni-run-ta-rung
Sup-pa-gum-mung-pra-sit-thi-may" x1

Activate Lersi Spirit

จิเจรุนิ
chì-chè rú-ní
จิตตัง
chìt tang
เจตะสิกกัง
chè-tà-sìk kang
รูปัง
ru-pang
นิพพานัง
níp pha nang
ตังนิพพุตติง
tang níp phút-ting
มะพะทะนะ
má-phá-thá ná
ปะถะวิธาตุ
pà thà wí-tha-tù
ทีฆังวา
thi khang-wa
ภะกะสะจะ
phá kà sà chà
วาโตเสนโต
wa-to sĕn to
ปัสสาโส
pàt-să-sŏ
หัทธะยัง
hàt-thá yang
sì-wang
ชีวังอุตเตติ
chi wang ùt-tè tì

Phra Katha Bucha Phoo Sing Serming Prai

Yamaham Kru Acariyam Saranam Gato Imina Sak Karena Kru Acariyam Abhipujayami
Dutiyampi Acariyam Saranam Gato Imina Sak Karena Kru Acariyam Abhipujayami
Tatiyampi Acariyam Saranam Gato Imina Sak Karena Kru Acariyam Abhipujayami

Om
Gu Jak Krorb Fah Lair Paen Din. (I will cover the sky and earth)
Gu Jak Krorb Phra Samut Lair Sai Sin. (I will cover the ocean and holy thread)
Gu Jak Krorb Phra In Lair Phra Phrom. (I will cover Indra and Brahma)
Gu Jak Krorb Phra Yom Lair Phra Gan Catu Lok Bahn Dtang See. (I will cover the King of death and the King of hell,all the 4 Guardian King)
Gu Jak Krorb Dtang Tua Gu. (I will cover my whole body)
Gu Pen Luk Phoo Sing Serming Prai. (I am the disciple of Phoo Sing Serming Prai)

Kru Gu Jeung Chai Hai Riak Khun Mon Don Lair Jah Mon Lair Phra Yamon Yah Dai Pai Glai Jak Ton Gu.
(My teacher will summon the virtue of mantra and write mantra and the mantra of the King of death cannot come near me.)

Om Pra Siddhi Gae Gu Sawaha. (May accomplishment be mine.)

Mit Mor

Tato aparena vijayam
Na Buddha sammā cakkrā vuddham
Moko nātamano sammā cakkrā vuddham
Kassapa buddho āvuddho cakkrā vuddham
Gota morohahi tosam buddho cakkrā vuddham
Mettriyo sam buddho nava āvuddho cakkrā vuddham
Pasaca apura-u apatota sata
Buddho tato sama hesrura tassama
Tasa bhagava tasa
Iki viti sama tassa deda.
Comments