๕ เว็ปไซต์เกี่ยวกับดอยเต่า

๑.  เว็ปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทะเลสาปดอยเต่า   http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/H3182650/H3182650.html

๒.  เว็ปเกี่ยวกับผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่า๓. ข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอดอยเต่า

Comments