Legal

1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), AMPA DE L'ESCOLA PAU ROMEVA us informa que les dades que es sol·liciten en aquesta sol·licitud s'inclouran en un fitxer automatitzat de AMPA DE L'ESCOLA PAU ROMEVA (adreça c/ Pisuerga, 1 08028 Barcelona, correu electrònic: secretariapr@gmail.com), s'utilitzaran per gestionar la participació del MENOR als Curs i/o oferir-vos informació sobre activitats i serveis relacionats amb l’ AMPA DE L'ESCOLA PAU ROMEVA. Si desitgeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a AMPA ESCOLA PAU ROMEVA (als contactes abans indicats), indicant expressament el concret dret que vol exercitar. Si en aquesta sol·licitud o en un altre formulari s'han d'incloure dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de les que comuniquen les dades, cal informar-les dels punts assenyalats en aquest apartat.

2. L'usuari consent i autoritza expressament a AMPA DE L'ESCOLA PAU ROMEVA a l’obtenció i publicació, dels drets d’imatge i veu del MENOR captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació al curs, en qualsevol suport o mitjà de difusió que AMPA ESCOLA PAU ROMEVA  determini per un període de temps il·limitat amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.
I en prova de conformitat, acceptació i prestació de consentiment exprés a tot l’anterior, ACCEPTA, en nom propi i com a representant legal del MENOR.