บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

สรุปผลการศึกษา

          การศึกษาการทำสมุนไพรไล่แมลง เป็นการนำสิ่งที่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการฝึกให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้

 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

          1.  ได้ศึกษาการสมุนไพรไล่แมลงจากธรรมชาติ

          2.  ได้ศึกษาสรรพคุณของมะกรูดและใบมะกรูด

          3.  นำมาพัฒนาให้เกิดรายได้

 ข้อเสนอแนะ

          จากการศึกษาโครงงานสมุนไพรไล่แมลงจากธรรมชาติ สามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมได้

 

Comments