Σμηκτίτες

Τό μεγάλο εύρος τών χρήσεων καί τό επιστημονικό ενδιαφέρον τών σμηκτιτών προέρχεται από τίς φυσικές καί χημικές τους ιδιότητες, που δέν επιδεικνύονται από κανένα άλλο γνωστό φυσικό υλικό.

Οι κύριες εφαρμογές τών σμηκτιτών αργίλων περιλαμβάνουν τήν παρασκευή ρευστοκονιάματος γιά τήν συγκόλληση ρωγμών καί ασυνεχειών πετρωμάτων καί εδαφών, τήν αύξηση της πλαστικότητας τών κονιαμάτων, τήν δημιουργία αδιαπέρατου καί ελαστικού σκυροδέματος κ.ά. Άλλες εφαρμογές τών σμηκτιτών αργίλων είναι η διάθεση πυρηνικών αποβλήτων, τά φάρμακα καί καλλυντικά, τά σαπούνια, τά χρώματα, τά κεραμικά, ο καθαρισμός τού νερού.

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στόν κόσμο στήν εξόρυξη σμηκτιτών αργίλων μετά τίς Ηνωμένες Πολιτείες. Τά κύρια εξορυκτικά κέντρα είναι η Μήλος καί η Κίμωλος.

Ένα μεγάλο μέρος τών σμηκτιτών αργίλων που εξορύσσεται στήν Ελλάδα εξάγεται στό εξωτερικό σέ ημικατεργασμένη ή ακατέργαστη μορφή καί επανεισάγεται μέ τήν μορφή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Comments