Παγκοσμιοποίηση - Κυβερνητικά

I— Αφύπνιση

Ιμπεριαλισμός

Παγκοσμιοποίηση, ο νέος κόσμος

II— Η Εταιρική Παγκόσμια Κυβέρνηση

            Ποιός Κυβερνά τά Καπιταλιστικά Κράτη ;

Χιλή : Τό πειραματόζωο τού εκκολαπτόμενου νέο-φιλελευθερισμού.

ΗΠΑ : Οι πλουτοκράτες δέν δείχνουν έλεος σέ κανένα πολίτη.

IIIΑντιπολιτισμός τής Παγκοσμιοποίησης :

                        Γλώσσα

IVΙδεολογία :

                        Πλουτοκρατία καί οι συντονιστές τηςΑφύπνιση

[ Επίσης βλ. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Παγκοσμιοποίηση ]

Τό τι εστί παγκοσμιοποίηση μαρτυρεί ευκόλως καί αποκαλυπτικά τό «τέλος» αυτής, τό οποίο ταυτίζεται απολύτως μ’ αυτό τής πολυεθνικής εταιρείας. Συνεπώς, γνωρίζοντας ότι ο μοναδικός λόγος ύπαρξης μίας ιδιωτικής εταιρείας είναι τό κέρδος, ευκόλως συνειδητοποιούμε ότι οι κυβερνήσεις που εξαρτώνται από τήν ΠΤ καί τό ΔΝΤ είναι μέλη τής παγκόσμιας εξουσιαστικής τάξης τών συντονιστών / υπηρετών τής διεθνούς πλουτοκρατίας.


Παγκοσμιοποίηση, ο νέος κόσμος

            (2004) Οι υπηρεσίες πληροφοριών προβλέπουν ότι, έως καί τό πρώτο τέταρτο τού 21ου αιώνα, θά συνεχιστεί η πορεία τής «παγκοσμιοποίησης» - ήτοι, η παγκόσμια κυβέρνηση τών υπερεθνικών θά ισχυροποιείται. Αλλά ταυτοχρόνως, «η εξέλιξη θά είναι ασταθής, μέ χρόνια χρηματοοικονομική αταξία καί μέ διεύρυνση τού οικονομικού χάσματος». Θά επιφέρει «ολοένα καί βαθύτερη οικονομική στασιμότητα, πολιτική αστάθεια καί πολιτισμική αποξένωση», καί στήν βάση αυτή «θά επωαστεί ο εθνικιστικός, ιδεολογικός καί θρησκευτικός εξτρεμισμός, καθώς καί η βία που συχνά συνοδεύει τά φαινόμενα αυτά», μεγάλο μέρος τής οποίας θά στρέφεται κατά τών ΗΠΑ.

«... θά έλθει στό προσκήνιο, ακόμα πιό έντονα απ’ όσο σήμερα, η αντίληψη τών αντιφάσεων καί τών αβεβαιοτήτων ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου», καθώς «θά διευρυνθεί τό χάσμα μεταξύ τών χωρών που επωφελούνται από τήν παγκοσμιοποίηση... καί τών υπανάπτυκτων εθνών, ή θυλάκων, στό εσωτερικό εθνών, που υστερούν».

Προειδοποιούν επίσης ότι «στά επόμενα 15 χρόνια η ολοένα καί πιό κεντρική θέση που θά δίνεται σέ ηθικά ζητήματα, παλαιά καί νέα» μπορεί «δυνητικά νά διχάσει τήν κοινή γνώμη σέ πλήθος περιοχών παγκοσμίως καί νά θέσεις προκλήσεις στήν ηγεσία τών ΗΠΑ», μέ αφορμή θέματα όπως «τό περιβάλλον καί η μεταβολή τού κλίματος, τά προσωπικά δεδομένα, ο κλωνισμός καί η βιοτεχνολογία, τά ανθρώπινα δικαιώματα, ο ρόλος τού διεθνούς δικαίου στήν διευθέτηση διενέξεων καί ο ρόλος τών πολυμετοχικών οργανισμών». Οι ΗΠΑ «θά χρειάζεται ολοένα καί περισσότερο νά μάχονται κατά τής παγκόσμιας κοινής γνώμης, η οποία μετατοπίζεται εντυπωσιακά μετά τήν λήξη τού Ψυχρού Πολέμου» ένεκα τού ότι η κυβέρνηση Μπούς ΙΙ αύξησε δραστικά τόν φόβο καί τό μίσος πρός τίς ΗΠΑ.


Η Εταιρική Παγκόσμια Κυβέρνηση

Ποιός Κυβερνά τά Καπιταλιστικά Κράτη ;

Χιλή : Τό πειραματόζωο τού εκκολαπτόμενου νέο-φιλελευθερισμού.

ΗΠΑ : Οι πλουτοκράτες δέν δείχνουν έλεος σέ κανένα πολίτη.

Who rule the capitalist states?

Chile: the guinea pig of budding neo-liberalism.

In 1963, Allende was heading toward victory in Chile’s presidential election. President J.F. Kennedy assigned Bobby Kennedy the task of “buying” a victory for his own minion, Edward Frei – the late father of Chile’s current president.

US multinationals poured $2 billion guaranteed by the US government (i.e. the taxpayers), kicking back millions toward Frei’s election. The ICs ended up owing 85% of Chile’s hard-currency earning industries, while CIA’s fronts and operatives -- such as the infamous for sabotaging militant trade unions, American Institute for Free Labour Development – monitored all democratic organizations.

In 1970, Allende was once again sure to win the presidential election. In October, Korry – a hardened anti-communist ambassador who served Presidents Kennedy, Johnson and Nixon – warned Washington against military action since it could lead to “another Bay of Pigs”. But Kissinger had already approved the use of CIA submachine guns and ammo to overthrow president-elect S. Allende, requested by the chairman of the Board of PepsiCo., D.M. Kendall.

Korry flew in secret to Washington, clueless of the CIA plan. Nixon agreed with him, but the conspirators had already kidnapped (!) and killed pro-democracy Armed Forces Chief, Rene Schneider, in Oct.1970.

ITT Corp. was channelling funds illegally into Republican Party coffers; its board member, J. McCone, who had served as director (!) of the CIA under Kennedy and Johnson, pledged Kissinger $1 million in support of CIA action to prevent Allende from taking office. Korry was kept in the dark.

Anaconda Copper and multinationals under the aegis of D. Rockefeller’s “Business Group for Latin America” offered $500,000 to CIA for the pay-off of Chilean congressmen willing to reject confirmation of Allende’s electoral victory. Korry vetoed the plot upon his getting wind of it, and he even turned in to Chilean authorities an army major who planned to assassinate Allende on behalf of the CIA.

Korry conceded that the expropriation of the telephone and copper concessions was an imperative political measure to bring to a close 70 years of “incestuous and corrupting” dependency.

The ICs pretended to bargain in good faith with Allende on the buy-out of their businesses as they lobbied the White House to impose a clandestine – i.e. CIA-style* – embargo of Chile’s economy. *(the CIA funded the truck drivers’ strike, which brought for months the economy to a standstill). As a back-up, ITT paid $500,000 to Jacobo Schaulsohn,  Allende’s ally (!) on the compensation committee. In 1971, Allende learnt of their machinations and refused them compensation for expropriated property, and thus sealing his fate…

In October 1971, Korry was pulled out of Chile. He advised the government’s (taxpayers’) “Overseas Private Investment Corporation” to deny Anaconda Copper and ITT compensation, since they had violated Chilean law. { ADE: All ICs and casinos operating in Greece have bribed Greek politicians, violated Greek law and have not fulfilled their contractoral clauses à over 90% can be expropriated in exchange for a small compensation or non at all à tens of billions returned to taxpayers and to the Greek businessmen. }

OPIC refused them compensation. The Justice Department indicted only two mid-level (!) ITT operatives for perjury. The ICs defence was founded on their having operated in Chile with the full approval and aid of the CIA and higher.

Result: the taxpayer covered their (temporary) losses, and the CEOs were cleared of all charges, with investigations turned off …

[ The main function of CIA, American Embassies, and of most American NGOs and Institutions is to promote, safeguard and ultimately consolidate the American ICs’ domination in foreign markets. ]

In 1973, and before the assassination of Chile’s democratically elected president, S. Allende, unemployment rate was 4.3%.

In 1973, General Pinochet seized the government and gave a free hand to the “Chicago Boys” to apply their theory on Chile’s economy. Following their instructions, he abolished minimum wage, all taxes on wealth and on business profits; outlawed trade union bargaining rights and slashed public employment; privatized the pension system and 212 state industries and 66 banks; and ran a fiscal surplus. To attract foreign capital to fund industrial expansion, he sold off the state banks – at a 40% discount from book value – to speculators J. Vial and M. Cruzat. They, in turn, siphoned cash from their captive banks to buy up manufacturers, leveraging these assets with loans from foreign investors.

Result: By 1982, the banks’ reserves filled with hollow securities, unemployment domestic output dropped 19% (a state of depression), and state deficit was over the $24 billion figure, with state assets and wealth in foreign hands.

In 1982, his subjects too hungry and humiliated to fear bullets forced him to reverse course. He adopted Arlene’s socialism, or old Keynesian remedies, for at least the first four years.

He restricted the flow of foreign capital – an instituted law unique in S. America till 2001 { ADE à Econ.: conditions and restrictions on foreign capital investments } ; he restored the minimum wage and unions’ collective bargaining rights; he authorized a programme for the creation of half a million jobs – equivalent to 20 million more Americans on the payroll; he nationalized banks and industry, expropriating at will, offering little or no compensation, but which were eventually re-privatized { ADEà Econ.: stock market, and conditions of partial private ownership of guaranteed money-making industries and firms. }.

Luckily though, he managed to retain state ownership of the copper industry. Copper has provided 30-70% of the nations export earnings; it is the hard currency which has been building Chile, its mines having been seized for the first time in 1973 by Allende.

Another legacy of the Allende years was agribusiness, which is the second locomotive of Chile’s economic growth. According to Professor A. Vasquez of Georgetown University, Washington DC., Allende’s breaking-up of feudal estates (in which Pinochet failed) generated a new class of productive tiller-owners and many privately owned food processing plants and distribution companies, etc, bringing in export earning which rivaled copper! And he advises that, “In order to have an economic miracle, maybe you need agrarian reform.” {ADEà priority to its revolutionizing land and agrarian reforms. }

For the neo-liberal quasi-religious para-mythology to sow its seeds of laissez-faire free trade, it has been historically documented that it’s imperative that its fairy-tail economic paradigm be sanctified with at least one “Miracle”.

So, Pinochet’s disastrous economic policy, in his first 9 years of ruling, was extolled as the “Miracle of Chile” – a phrase coined by Friedman himself. President Reagan’s State Department issued a report concluding: “Chile is a casebook study in sound economic management.” Eventually, the rest of the “free world” saw the light and grabbed the historic opportunity offered by the World Government, i.e. the international finance Gang of Five: the WB, the IMF, the WTO, the IADB (Inter-American Development Bank), and the IBS (International Bank for Settlement).

In 1998, Brazil didn’t pay heed to that year’s Nobel Prize winner of Economics, Amartya Sen, but opted for IMF’s $41.5 billion line of credit on condition that it applied the same economic measures which had put Chile in a coma.

But how do nations which gave the boot to IMF fare?

The southern Indian state of Kerala has been the laboratory for the human development theories of A. Sen: commitment to income redistribution and universal social services with an economy built on intensive public education. { ADEà Education, Economy of inter-dependence and co-operation in a socio-economic arena of constructive competitiveness. }

As the world’s most literate state, it earns its hard currency from the export of technical assistance to Gulf-nations. The CM avoids like the plague any mention of Kerala and of one African nation, since they are the “rotten apples” in the global basket posing an annoying challenge to the bosses of the free market.


The USA : the plutocrats spare no citizenry.

Campaign dollars rule and the voters get the boot.

According to former Texas Agriculture Commissioner J. Hightower, who resisted Monsanto’s aggressive lobbying, “They’ve eliminated the middle man … don’t have to lobby the government… They are the government.” Today, Monsanto executive Ann Venamin is the Secretary of Agriculture. One buried milestone of Bush’s first 100 days is his allowing beef packers to zap meat with radiation – a disinfectant cheaper than non-nuclear methods – to kill salmonella.

Ken Lay, the chairman of Enron, had pledged to raise, and delivered, $40 million for Bush’s presidential campaign. During the post-election “transition”, he was personal adviser to Bush and held secret meeting with the Energy Plan’s drafters.

Bush’s new budget for the key EPA civil enforcement team is a big fat zero. He’s proposed additional loosening of EPA rules on the chemical industry, and moving air quality enforcement away from the tougher feds to the co-operative state agents; his protecting electricity deregulation has been generating millions mostly for Enron.

Bereaved mothers – in Winona, Texas – who lost their children to rare diseases related to a local hazardous waste “injection well”, discovered that Washington’s official doors have been programmed to slam in little peoples’ faces.

ExxonMobil owns the biggest refinery and chemical complex in America, built on Houston’s ship channel; Benzene residues in the channel cook the scent of airborne poisons responsible for lung disease, cancer and rare immune system disease.

In 2000, an ExxonMobil refinery in Chicago area released 1.6 million lb of toxic chemicals into the air and water. If the pentane on the site -- called “vulnerability zone” -- vaporized and ignited it would burn human skin within a radius of 1.8 miles. Bush has solved these types of emergencies: he has closed down public access to the reports on the killing zones! Undoubtedly, the petrochemical industry which contributed – as far it has been declared -- $48 million into his campaign will remember him during his second run…  { ADE: campaigns and election process. }


An example of US government’s powerlessness: California’s electricity bill. (2001)

Speculators and a fraternity of energy merchants exercised raw monopoly power to fleece California electricity customers by a breathtaking $6.2 billion just in 2000. On Dec. 14, 2000, Pres. B. Clinton – a masterful hypocrite – issued an order on halting uncontrolled speculation in the electricity market. Just 3 days after his inauguration, Pres. Bush rescinded Clinton’s decree so as to please the energy operators who had ponied up millions for his presidential campaign.

In May 2001, Pres. Bush charged D. Cheney and Commerce Secretary Don Evans with saving California consumers from their up to 1,000% hike in electricity bill. D. Cheney – a recent CEO of the biggest builder of nuclear plants, Halliburton Corp. – proposed building some expensive nuclear plants on the earthquake-prone California. D. Evans – recent CEO of a billion dollar oil and gas corporation, Tom Brown Inc. – suggested drilling for oil in Alaska’s Arctic Wildlife Refuge, even though California does not burn petrol in its power plants.


Plutocrats.

Case Study No. : The Kochs and their institutions that American voters remain ignorant of.

Koch Industries has an annual turnover of about $35 billion a year as America’s largest purchaser of oil and gas from small farmer and Indian reservations.

In 1946, Fred Koch founded the ultra-right wing John Birch Society, and his two heirs David and Charles have been backing its extremist causes, with David even campaigning against R. Reagan as a Libertarian Party candidate, in 1980.

The Kochs answer to no-one about their expenditures, having spent and managed over $100 million to shape the entire tone of political discourse. For this, they founded the Cato Institute in Washington DC, the Council for a Sound Economy, a few think tanks and political action committees, whose sole function has been the orchestrated attack on government authority in favour of corporate control in policy making.

In 1989, the US Senate Special Committee on Investigations concluded that the K.Ind. had cheated just the Indian tribes out of $1.5 billion through deliberate mis-measurement and fraudulent reporting. The FBI charged in a letter to the Justice Department that criminal prosecution had been declined “for political reasons”.

In 1995, Clinton’s Justice Department filed civil lawsuits charging K.Ind. with 315 wilful acts of pollution. The charge would not have been considered if the Regulatory Reform Act clause in New Gingrich’s – actually Cato’s – “Contract for America” had become law, which presupposed Republican majority in Congress. To promote the above proposition, the Coalition for Our Children’s Future – a registered charity – funded a multi-million dollar television advertising for Republicans who had voted to abolish food stamps for children of the poor and ran in districts with Koch operations. { ADEà NPOs and campaign money. }

The Senate Government Affairs Committee traced the ad money to an operation funded by the K’s through their Triad Management. And since US law prohibits corporate payments in aid of political campaigns, Democratic senators threatened to subpoena the K.Ind. executives.

The right-wing special Prosecutor Ken Star’s $40 million worth evidence of Clintons “fertilizing” Monica’s dress wouldn’t suffice to pull down the Clintons. But the Senate Governmental Affairs Committee evidence of six-figure payments to Hillary’s law firm by the Indonesian Riady family and Energy International of Little Rock, Arkansas, could. And thus, in 1998, to the detriment of democracy, the Republicans and Democrats proved not irascible enough to engage in a Pyrian battle, or in a fraternal war. They opted, as is the norm, for self-preservation, i.e. a truce conditioned on their bilateral agreement of “You don’t do Triad, we don’t do Clinton.”

The Republicans turned down a golden opportunity to occupy the White House so that they save one of their leading families: the Kochs. { ADE: the Supreme Court and a body of District Attorneys – from the elected ones and chosen by lot – sit in judgement on: statesmen’s  criminal activity, and on private funds’ manipulation, or influence, of policy making or decision making. }

Result: the Americans were only allotted enough juicy details on the childish wet dreams of voluptuous Monica… since political action has been the province of the new intellectual legitimacy backed and owned by the unprincipled plutocratic clout.   


ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τής Παγκοσμιοποίησης

Γλώσσα

Γλώσσα

(2002, Μάρ· 10) John Sutherland* : «Δέν υπάρχει κανένα μυστήριο γύρω από τά αίτια τού γλωσσικού ολοκαυτώματος που ζούμε. Κάντε διακοπές οπουδήποτε στόν κόσμο. Ο πιλότος σας, ενώ θά σας δίνει οδηγίες ασφαλείας (στά αγγλικά) θά επικοινωνεί μέ τόν πύργο ελέγχου επίσης στά αγγλικά. Οι πινακίδες στό αεροδρόμιο, σέ όποια χώρα κι άν βρίσκεστε, θά είναι στήν τοπική γλώσσα καί σέ μία από τίς επικρατέστερες είκοσι γλώσσες τού κόσμου – τό πιθανότερο στά αγγλικά. Θά δείτε λογότυπα τής Κόκα Κόλα. Τό MTV θά προβάλλεται στήν οθόνη. Τά μεγάφωνα θά παίζουν τραγούδια μέ αγγλικούς στίχους ενώ κατευθύνεστε πρός τόν χώρο αποσκευών. Στό ξενοδοχείο, ο ρεσεψιονίστας θά μιλά τήν γλώσσα σας, όπως πιθανότατα καί ο γκρούμ. (Τά φιλοδωρήματα του εξαρτώνται από τήν πολυμάθεια του στίς ξένες γλώσσες). Πηγαίνετε σέ οποιοδήποτε Ίντερνετ Καφέ καί τό πληκτρολόγιο καί οι εντολές επικοινωνίας μέ τόν υπολογιστή θά είναι στήν ... lingua franca τής εποχής μας... Η εξάπλωση τών αγγλικών είναι τό προϊόν τής ωμής γλωσσικής υπερδύναμης. … Η κάθε γλώσσα είναι μία διάλεκτος μέ ένα στρατό από πίσω της. ... μία αποικιοκρατία, πολύ πιό διαβολική από κάθε άλλη στήν ιστορία. ... Κάποτε παίρναμε απλά τίς πρώτες ύλες τους. Σήμερα εισβάλλουμε στό μυαλό τους, αλλάζουμε τό πρωταρχικό εργαλείο μέ τό οποίο σκέφτονται : τήν γλώσσα τους». *(‘’Linguicide the death of Language’’, The Independent on Sunday.)

{ Γλωσσικό ολοκαύτωμα : η εξαφάνιση δεκάδων γλωσσών καί διαλέκτων, και η αντικατάσταση εκατοντάδων λέξεων μίας γλώσσας μέ τίς αντίστοιχες τής αγγλικής.

Σήμερα : α)-οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί καί εκατοντάδες εκατομμύρια ανά έτος ταξιδεύουν ανά τόν κόσμο. Η οικονομία τής χώρας μας εξαρτάται από τόν τουρισμό, καί θά ήταν ανοησία καί άκρως ρατσιστικό νά έχουμε τήν απαίτηση από τούς ξένους επισκέπτες νά μάθουν τήν γλώσσα μας πρίν έρθουν στήν χώρα μας, καί β)- εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων από όλες τίς ηπείρους επικοινωνούν καί πληροφορούνται καθημερινά χάρις στά νέα μέσα τηλεπικοινωνίας.

Όταν μαθαίνεις μία ξένη γλώσσα, αποκτάς μία δεύτερη ψυχή – κατανοείς τήν ψυχή τού ιδιοκτήτη της που σημαίνει ότι τά περισσότερα προβλήματα μεταξύ σας έχουν ήδη λυθεί, καί αυτά που δέν έχουν λυθεί ακόμη, μέσα από τόν διάλογο καί τήν ανταλλαγή πληροφοριών θά λυθούν.

Οπότε η χρήση μίας γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας μέ τόν κόσμο είναι λογική, πρακτική λύση καί συνεισφέρει τά μέγιστα στόν εξανθρωπισμό μας. Τώρα, εάν η αγγλική θά έπρεπε νά είναι η lingua franca, αυτό είναι άλλο ζήτημα.}


Ιδεολογία

Πλουτοκρατία καί οι συντονιστές της

Πλουτοκρατία καί οι συντονιστές της

    Τό κατοικίδιο σου – ο σκύλος, η γάτα σου – τό οποίο αγαπάς, εφ’ όσον τού παρέχεις τροφή καί κανένα χάδι, δέν σέ κρίνει, ούτε σου κρατά κακία όταν δέν τού παρέχεις τήν αναγκαία ιατρική φροντίδα, ακόμη καί όταν αυτή έχει τήν βαρύτητα ζωής ή θανάτου του. Ο δέ λόγος είναι απλούστατος : δέν γνωρίζει ότι υπάρχει σωτηρία καί ότι μπορείς νά τού τήν παρέχεις.

Ομοίως, τό αφυδατωμένο καί λιμοκτονών αδέσποτο, τι στιγμή που θά τού δώσεις νερό καί φαγητό έστω καί μία φορά, δημιουργεί στόν εγκέφαλο τήν εικόνα σου ως τού θεού Σωτήρα, τού πιό αγαθού, καλόκαρδου υπερ-όν, καί ας είσαι εσύ που τό πέταξες στούς δρόμους όταν θήλαζε ακόμη τήν σκύλα σου που τό είχε γεννήσει κανένα μήνα πρίν.

   Έτσι ακριβώς λειτουργεί καί ο εγκέφαλος τού θρησκόληπτου, τού ψηφοφόρου τών αντιδημοκρατικών κομμάτων, τών συντονιστών τής εξουσιαστικής πλουτοκρατίας – ήτοι, καί αυτοί, όπως τό κατοικίδιο καί αδέσποτο μας, δέν γνωρίζουν (ή πιό ορθά, δέν θέλουν νά συνειδητοποιήσουν ) ότι οι τής ελίτ δέν είναι φτιαγμένοι από αγαθή θεϊκή υπεράνθρωπη ουσία, αλλά αντιθέτως είναι ποταπά, επικίνδυνα ανδροϊδή, κενά ωραίων συναισθημάτων πρός τούς μή πλουσίους τού ανθρωπίνου είδους μας.

Δέν μας έχουν στείλει ακόμη δέ, στόν άλλο κόσμο μέ τά πυρηνικά καί βιοχημικά τους όπλα, διότι ως δουλοπάροικοι τους καί καταναλωτές τών προϊόντων τους, συντηρούμαι τόν μυθικά πλούσιο καί μακάριο τρόπο ζωής τους.

Τήν στιγμή όμως που θ’ αρχίσουμε ν’ απειλούμε τά «δικαιώματα» τους, θά στείλουν μερικά δισεκατομμύρια από εμάς στόν παράδεισο ή στήν κόλαση τού Γιαχβέ τους, ή τού Χριστού τους, γιά νά συνετίσουν τόν αριθμό αυτών που αποφάσισαν νά επιζήσουν τήν «Αποκάλυψη» τους.

    Πρέπει επιτέλους νά συνειδητοποιήσουμε ότι εάν δέν εξανθρωπίσουμε πρώτα τήν τάξη τών συντονιστών των, ώστε νά τούς πάρουμε μέ τό μέρος, όχι μόνο δέν πρόκειται νά καρπωθούμε τά αγαθά τής άμεσης δημοκρατίας, αλλά αντιθέτως θά θέσουμε σέ κίνδυνο ν’ αφανιστούν μερικά δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας, ή στήν καλύτερη περίπτωση νά απολύσουμε τά ελάχιστα δημοκρατικά δικαιώματα που ακόμη απολαμβάνουμε – άν καί αυτά, τήν τελευταία δεκαετία,  μέ μεγάλη ταχύτητα αρχίζουν νά γίνονται καί αυτά «χαμένες πατρίδες».


Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

27440-26458

694-1569303

Comments